U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 2: 15 en daar bleef hij tot de dood van Herodes, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zei: Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.

Eenwording Van De Heiden
De Heiden die tot geloof kwam op de prediking van het evangelie van het Koninkrijk werd bij Israël ingeënt.
Romeinen 11: 17 Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en jullie [heidenen] als wilde loten daartussen geënt zijn en aan de saprijke wortel van de olijf [Israël] deel hebben gekregen,
Deze eenwording van heidense gelovigen met Israël ging ook hier weer gelijk op met de eenwording met de Messias.
Romeinen 6: 3 – 6 Of weten jullie niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen. Want aangezien wij samengegroeid zijn met hetgeen gelijk is aan zijn dood, zullen wij het ook zijn met hetgeen gelijk is aan zijn opstanding;
Onder het Nieuwe Verbond is het opstandingleven in de Messias.

Eenheid Israël/Messias
In het Nieuwe Verbond is de vereenzelviging van Christus met Zijn volk Israël een voldongen feit. Hij doorleefde de hele geschiedenis van Zijn volk tot aan het kruis. Plaaatsbekledend vervulde Hij de Exodus voor Zijn volk in zijn volle betekenis. Hij was de ware Dienstknecht om Zijn volk de dienstknecht van Yahweh te maken. We werken dit nu niet verder uit. Mijn doel hier was de eenheid tussen Israël en haar Messias aan te tonen in verband met deze vervulde profetie.

Genesis, Exodus
Zoals de Genesis van Mattheus 1 in heel Zijn verdere dienst wordt uitgewerkt, zo voltrekt de Exodus van Mattheus 2 zich ook in heel Zijn dienst, zoals het uitloopt op het kruis van Golgotha.
Lukas 9: 31 Dezen [Mozes & Elia], in heerlijkheid verschenen, spraken over Zijn uitgang [letterlijk: Exodus], die Hij te Jeruzalem zou volbrengen.

Overlijden Als Exodus
Ook Petrus tekent als lid van het volk Israël binnen het Nieuwe Verbond het leven als een gaan door de woestijn. Vandaar het beeld van het wonen in tenten of tabernakels. Het logische gevolg is dan ook dat hij het sterven tekent als een Exodus.
2 Petrus 1: 15 Maar ik zal mij beijveren, dat gij ook na mijn heengaan [letterlijk: Exodus] telkens weer aan deze dingen kunt denken.

Woestijn - Hemelse
Het is belangrijk om ook hier weer een uitgesproken verschil op te merken tussen de ene nieuwe mens (Efeze 2: 15), waar wij toe behoren en het volk Israël onder het Nieuwe Verbond. Wij bevinden ons nu niet in de woestijn. Wij bevinden ons nu reeds in de hemelse.
Efeze 2: 6 en heeft ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus,

Uit Egypte In De Woestijn
Als de Messias uit Egypte wordt geroepen, moet Hij de woestijn in om beproefd en verzocht te worden. Ook in de woestijnreis is Hij volkomen één met Zijn volk.
Mattheus 4: 1 Toen werd Jezus door de Geest naar de woestijn geleid om verzocht te worden door de duivel.

Het Lied Van Mozes
Als God in de profetische toekomst de draad met Zijn volk Israël weer oppikt en Hij hen zal uitleiden is het dan ook vanzelfsprekend dat zij naast het lied van het Lam ook het lied van Mozes zullen zingen. Het feestlied van de Uittocht, oftewel de Exodus, is daar volkomen op zijn plaats.
Openbaring 15: 3 Zij zingen het lied van Mozes, de knecht Gods, en het lied van het Lam,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: