U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 3 Juda verwekte Peres en Zerach bij Tamar, Peres verwekte Chesron, Chesron verwekte Aram,

Juda
Zie Mattheus 1: 2.

Peres
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘doorbraak’, ‘breuk’ of ‘scheur’.

Zerach
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘stralende verschijning’ of ‘opgaand licht’.

Peres en Zerach
Zij waren tweelingen.
Genesis 38: 29 – 30 En toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder, en zij zei: Hoe krachtig zijt gij doorgebroken, en zij gaf hem de naam Peres. En daarna kwam zijn broeder aan wiens hand de scharlaken draad was, en men noemde hem Zerach.

Tamar
Een persoonsnaam. Eigenlijk de schoondochter van Juda. Zie Genesis 38: 6. Letterlijke betekenis: ‘Palm’. De hele onverkwikkelijke geschiedenis tussen Tamar en Juda is te lezen in Genesis 38: 11-30.

Vier vrouwen in het geslachtsregister van de Koning
Tamar is de eerste van vier vrouwen in dit geslachtsregister van de Messias. De andere drie zijn:
1/ Rachab in vers 5.
2/ Ruth in vers 5.
3/ Batseba in vers 6.
Het zijn twee Heidenvrouwen ingesloten door twee vrouwen van het Verbond. Geheel naar de aard van het geslachtsregister van de koning der Joden.

Genade in het Koninklijk geslachtsregister
Je zou misschien in het geslachtsregister van de Koning verwachten dat als er dan vrouwen vermeld moesten worden dit wel vrouwen zouden zijn die in de belofte geloofden, zoals Rebecca of Debora en andere vrouwen die we tegenkomen in de lijst van geloofshelden van Hebreeën 11. Maar daar zoek je tevergeefs naar. Nee, het waren drie vrouwen die slecht bekend waren en één vrouw die tot een volk behoorde dat volgens de wet vervloekt was.
Juist bij deze vier vrouwen in het geslachtsregister van de Koning komt de genade van God weer op een krachtige wijze naar voren.

Tamar dankt haar naamsbekendheid aan overspel
Hier gaan we alvast in op de eerste vrouw: Tamar. Haar bekendheid heeft ze te danken aan hoererij en overspel.
Genesis 38: 13- 14 Toen aan Tamar bericht werd: Zie, uw schoonvader is naar Timna gegaan om zijn schapen te scheren, trok zij haar weduwkleed uit, bedekte zich met een sluier, vermomde zich en ging zitten aan de ingang van Enaim,
Genesis 38: 15 Toen Juda haar zag, hield hij haar voor een hoer,
Genesis 38: 16 En hij wendde zich tot haar aan de weg en zei: Welaan, laat mij toch tot u komen,
Genesis 38: 18 Hij kwam tot haar en zij werd zwanger van hem.

Zonde bracht haar in het Koninklijk geslachtsregister
Je zal je wellicht afvragen: Waardoor kwam haar naam nu toch nog in het geslachtregister van de Koning? Het antwoord daarop is: Door haar zonde. Het was haar schandelijke zonde die haar in dit geslachtsregister van de Koning plaatste, want de Koning van Israël is tevens de Redder van de wereld.
Romeinen 5: 20 waar de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden,

Peres en Zerach bij Tamar
Deze tweeling tekent profetisch weer prachtig hoe Gods Koninklijke lijn met Zijn volk Israël verlopen zal.
De geschiedenis van Tamar kennen we uit het boek Genesis. Juda ging behoorlijk de fout in met zijn schoondochter Tamar. Uit die seksuele gemeenschap werd deze tweeling geboren.

Het opgaande licht’ bij het aanbreken van het Koninkrijk
We weten inmiddels dat Peres de letterlijke betekenis heeft van ‘breuk’ en Zerach de letterlijke betekenis heeft van ‘opgaand licht’.
De naam ‘Zerach’ wordt door Jesaja gebruikt om de resultaten van het Nieuwe Verbond te beschrijven.
Jesaja 60: 3 Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang.
Het licht van de Messias zal eenmaal opgaan over zowel Joden als Heidenen. Daar spreek deze Zerach dus van.

De geboorte van deze tweeling verliep echter zeer apart
Genesis 38: 28 En toen zij baarde, stak er één [Zerach] zijn hand uit, en de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlaken draad en zei: Deze is het eerst gekomen.
Die vroedvrouw dacht dat het al allemaal in kannen en kruiken was. Zij beschouwde die Zerach al als de eerstgeborene. Ze zat er mooi naast. Nee, niet Zerach (het opgaande licht) maar Peres (de breuk) kwam als eerste ter wereld.
Genesis 38: 29 En toen hij [Zerach] zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder [Peres], en zij zei: Hoe krachtig ben jij doorgebroken, en zij gaf hem de naam Peres [=breuk].

Een onderbreking in het aanbod van het Koninkrijk
In deze geschiedenis wordt ons op een heel aparte manier voorgetekend dat de komst van de Messias voor Zijn volk hier op aarde onderbroken wordt door ‘de breuk’ tussen God en Zijn verbondsvolk Israël. Feitelijk heeft de Heer als ‘het opgaande licht’ Zich maar heel kort hier op aarde geopenbaard. Hij heeft als de ware Zerach (‘het opgaande licht’) Zijn hand uitgestoken naar Zijn volk. Ze hebben Zijn hand bloedig doorboord (het scharlaken draad). De Messias kwam als het opgaande licht voor Israël, maar ze hebben Zijn aanbod verworpen. Daarom kwam eerst Peres, oftewel de breuk tussen God en Zijn volk.

‘Het opgaande licht’ wacht nog
Eenmaal zal de Messias weerkomen voor Zijn volk als de Zerach (=het opgaande licht). Dan wordt de breuk hersteld en dan zal het Licht der lichten stralen over Israël en de heidenen.
Dus, door beide namen hier te vermelden tekent Mattheus ons de Koninklijke weg van de Messias voor Zijn volk.

Chesron
Dit is een persoonsnaam met de letterlijke betekenis: ‘omheind’ of ‘beschermd’.

Aram
Een persoonsnaam. Niet te verwarren met het land Syrië, dat ook wel zo genoemd wordt. Letterlijke betekenis: ‘hoog’, ‘verheven’ of ‘voortreffelijk’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studie Man En Vrouw
Mattheus 1: 1-16 Vier Plus Eén Vrouwen