U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 24 Toen Jozef uit zijn slaap ontwaakt was, deed hij, zoals de engel des Heren hem bevolen had en hij nam zijn vrouw tot zich.

Jozef
Zie Mattheus 1: 16.

Zijn slaap
Letterlijk: ‘de slaap’. Het bepalend lidwoord ‘de’, dat helaas hier weer niet is vertaald maar wel degelijk zo in het Grieks staat. Dit wijst niet zomaar op één of andere slaap, maar bepaalt ons bij een bijzondere slaap. Het gaat dus om de slaap met de droom en de engel in vers 20.

Hij Nam Zijn Vrouw Tot Zich
Hij nam haar mee zoals de engel hem had gezegd. Dit zal een prettige wandeling geweest zijn nu die zware last van zijn schouders is gevallen.

Mattheus 1: 25 En hij had geen gemeenschap met haar, voordat zij een zoon gebaard had. En hij gaf Hem de naam Jezus.

Had Gemeenschap Met Haar
Grieks: ‘Ginosko’. Letterlijk: ‘kende haar’. Het ‘elkaar kennen’ heeft vaak de betekenis in de Bijbel voor seksuele gemeenschap. Letterlijke betekenis is het kennen via ervaring of doen.

Voordat
Grieks: ‘heoos’. Letterlijk: ‘totdat’. Tot die tijd hadden ze dus geen seksuele gemeenschap met elkaar, maar daarna wel degelijk. Deze uitspraak ondergraaft de gedachte dat Mirjam, oftewel Maria, altijd maagd is gebleven. Ook geeft dit de mogelijkheid weer dat Yahshua broers heeft gehad.

Broers & Zussen van de Messias
Mattheus 12: 46 – 47 Terwijl Hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten en trachtten Hem te spreken te krijgen. En iemand zei tot Hem: Zie, uw moeder en uw broeders staan buiten en trachten U te spreken te krijgen.
Mattheus 13: 55 – 56 Is dit niet de zoon van de timmerman? Heet
zijn moeder niet Maria en zijn broeders Jakobus en Jozef en Simon en Judas? En behoren zijn zusters niet allen bij ons? Vanwaar heeft Hij dan dit alles?
Deze beide tekstplaatsen tonen aan dat Mirjam hierna nog zonen en dochters heeft gekregen.

Totdat
Welke krachtige betekenis dit Griekse woord ‘heoos’ heeft, tekent de volgende Bijbeltekst.
Mattheus 28: 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der aioon.

Een Zoon
Vrijwel alle oude handschriften hebben hier ‘een eerstgeboren zoon’. De enige handschriften waar ‘eerstgeboren’ ontbreekt zijn de ‘Vaticanus’ en de ‘Sinaïticus’. Ondanks deze zwakke bewijsvoering laten de meeste vertalingen ‘eerstgeboren’ achterwege. Dat de gedachte hier wel degelijk terecht is, blijkt uit de volgende Bijbeltekst.
Lukas 2: 7 en zij baarde haar eerstgeboren zoon en wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een kribbe, omdat voor hen geen plaats was in de herberg.

Hij
Dat is Jozef.

Jezus
Zie Mattheus 1: 1.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: