U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 23 Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en men zal Hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent: God met ons.

Zie
Een tussenvoegsel om extra aandacht van de lezer te vragen voor het volgende.

De Maagd
Dit is een citaat uit Jesaja.
Jesaja 7: 14 Daarom zal Adonai zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.
Grieks: ‘parthenos’. De keuze van dit Griekse woord stopt elke strijdvraag die nog voort zou kunnen komen uit het Hebreeuwse woord in Jesaja.

Geen Seksuele Omgang
Het Griekse woord geeft een vrouw aan die nooit seksuele omgang met een man heeft gehad. Het Hebreeuwse woord uit Jesaja is: ‘ha almoth’. Hier is bewust voor gekozen i.v.m. het teken dat aan koning Achab gegeven was. Zie aantekeningen vorige vers.
Het Hebreeuwse woord voor een maagd is: ‘b thulah’. Dit woord kon niet gebruikt worden door Jesaja i.v.m. het teken voor koning Achab. Een ‘parthenos’ kon een ‘b thulah’ zijn, maar dat hoefde niet zo te zijn. Dat dit wel zo bedoeld was bij de vervulling in Christus blijkt uit het Griekse woordgebruik door Mattheus.

Een Ongehuwde, Kuise Vrouw
Het Hebreeuwse woord ‘almoth’ of ‘almah’, dat in Jesaja 7 gebruikt wordt kan feitelijk ook niets anders dan een maagd inhouden, hoewel het niet de letterlijke vertaling is. De betekenis van ‘almoth’ is een ongehuwde vrouw met een prima reputatie. Dit houdt zo wie zo in dat ze niet zwanger kan zijn of reeds kinderen kan hebben.

Kijk naar de Bijbelteksten waar ‘almoth’ gebruikt wordt.
Genesis 24: 43 – 44 zie, ik sta bij de waterbron; laat het nu zo zijn dat de maagd, die naar buiten komt om te putten en die, als ik tot haar zeg: Geef mij toch een weinig water te drinken uit uw kruik, tot mij zal zeggen: Drink zelf, en ook voor uw kamelen zal ik putten, dat zij de vrouw zal zijn die Yahweh voor de zoon van mijn heer bestemd heeft.
Dit was Rebekka, de toekomstige vrouw voor Izaäk. Dat zij als ‘almoth’ in deze tekst wel degelijk maagd was blijkt uit vers 16.
Genesis 24: 16 En het meisje was zeer schoon van uiterlijk, een maagd, met wie geen man gemeenschap had gehad.
Hier wordt het Hebreeuwse woord ‘b’thulah’ gebruikt.

Twee Verwisselbare Woorden
Feitelijk zijn al de ‘alamot’ in de Bijbel wel degelijk ‘b’tulot’. Waar ‘almah’ op de sociale status van de maagd wijst, wijst ‘b’thulah’ op de seksuele status van de maagd.

‘De’ Maagd
Door het lidwoord ‘de’ in Mattheus 1: 23 hier voorop te zetten is het duidelijk dat het hier niet zomaar om één of andere maagd gaat. Het gaat om ‘de’ specifieke maagd.

Immanuel
Een persoonsnaam. Letterlijke betekenis van dit Hebreeuwse woord in de Griekse tekst: ‘God is met ons’. Deze naam komen we alleen in Mattheus tegen in het Nieuwe Testament. Een duidelijke aanwijzing voor Zijn Godheid.

Extra Uitleg
Jesaja komt nog met een extra verklaring over Zijn naam.
Jesaja 8: 10 Beraamt een plan, maar het wordt verbroken; spreekt een woord, maar het zal niet tot stand komen, want God is met ons.
De vijand kon nog zoveel plannen beramen tegen Juda. God is met hen. Dit is een belofte voor het volk. Er is geen Bijbelse grond waardoor wij in deze tijd hier een beroep op zouden kunnen doen als mensen ons tegenstaan. Dat zou feitelijk een soort geestelijke diefstal zijn. Onze zegeningen liggen op een ander vlak.

Belofte Voor De Verkondiging & De Toekomst
De Heer heeft Zijn discipelen wel uitgezonden met deze belofte toen Hij hen met de boodschap van het Koninkrijk erop uit stuurde.
Mattheus 28: 20 En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van de aioon.
De uiteindelijke eindvervulling ligt nog in de toekomst.
Openbaring 21: 3 ik hoorde een luide stem van de troon zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal bij hen zijn,

Men Zal Hem De Naam Geven
Letterlijk: ‘Men zal Hem noemen’. Dit is niet exact hetzelfde als het ‘zij zal hem de naam geven’ uit Jesaja. In Jesaja gaat het over de naamgeving door de moeder, terwijl de tekst hier wijst op hoe men Hem in de omgang zal gaan noemen of kennen. Jezus is de Immanuël en waar het volk Hem in het geloof aanneemt wordt Hij door het uitverkoren volk ook als de ‘God met ons’ er- en herkend.

God
Grieks: ‘Theos’. Dit correspondeert met ‘Elohim’, ‘Eloha’ en ‘El’ vanuit het Oude Testament.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: