U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 22 Dit alles is geschied, opdat vervuld zou worden hetgeen de Here door de profeet gesproken heeft, toen hij zei:

Dit alles
De voortzetting in vers 22 & 23 kan nog een aanvulling van de engel in de droom aan Jozef zijn, het kan ook de uitleg van de Evangelist Mattheus in dit gedeelte zijn. Ikzelf voel er veel voor om nog even wat voortzetting van onderwijs door de engel aan Jozef hierin te zien.

Dit alles is geschied
Dit alles wijst niet uitsluitend op de maagdelijke geboorte. Het wijst op het geheel van de gebeurtenissen. De vervulling van de profetie van Jesaja is met het oog op het Koningschap van de Messias, die geboren zou worden. Daarom werkt dus de hele gewetensstrijd van Jozef rondom de zwangerschap van Maria en het antwoord van de engel aan Jozef, uitlopend op de naamgeving door Jozef, mee omdat dit de Koninklijke lijn blootlegt.

Opdat vervuld zou worden
De allereerste vervulling van profetie in het Nieuwe Testament.
Jesaja 7: 14 Daarom zal de Here zelf u een teken geven: Zie, de jonkvrouw zal zwanger worden en een zoon baren; en zij zal hem de naam Immanuël geven.

Profetie is het woord van Yahweh
2 Petrus 1: 21 nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken.
Yahweh is Hij die is, die was en die komt. Omdat profetie het woord van Yahweh is, vind je in de profetie dus ook verleden, heden en toekomst terug. De allereerste profetie in het Nieuwe Testament, zoals we die hier in Mattheus 1: 22 tegenkomen, geeft ook een heldere illustratie van dit principe.

De drie facetten van profetie
Elke profetie heeft
1/ betrekking op de tijd en de situatie waarin de profetie is uitgesproken.
2/ betrekking op een latere gebeurtenis en/of omstandigheid. Dan wordt de profetie geciteerd met de woorden: ‘zoals gesproken is’ of ‘zoals geschreven staat’.
En dan 3/ betrekking op een toekomstige gebeurtenis, waarbij de profetie tot op het allerkleinste facet volledig ingelost wordt. Waar de profetie in dit verband geciteerd wordt, staat er altijd bij dat dit de ‘vervulling’ is van de profetie. Zoals hier in onze uitgangstekst staat: ‘opdat vervuld zou worden’.
Wanneer we profetie uitsluitend zien als een toekomstvoorzegging beperken we dus de Bijbelse voorstelling van profetie. Profetie heeft een uitleg voor het verleden, heden en de toekomst.

Geen huidige profetendienst
Wij, als leden van de Gemeente, het Lichaam van Christus, dienen ons vooral ervan bewust te zijn dat profetie en profetendienst altijd verbonden was, is en zal zijn met Gods handelen met Zijn volk Israël.

Spreekbuis van Yahweh
De profetendienst ontstond in Israël toen de aangestelde priesters onder het volk zo opgingen in hun ritueel handelen, waardoor ze ophielden de spreekbuis van God te zijn voor het volk. Hun dienst als leraren van het Woord vond daardoor een eind. Die dienst werd opgepakt door Gods ware profeten en daarmee stonden ze zelfs vaak tegenover de aanmatigingen van de priesters.

De betekenis van deze bovenstaande profetie uit Jesaja in het verleden
Koning Achaz, de koning van Juda, besloot uit angst voor een verbond tussen Efraïm en Syrië om een verbond te sluiten met de koning van Assur. Aan deze koning Achaz werd in deze profetie dit teken van een zwangere jonkvrouw gegeven opdat hij niet toe zou geven aan de verleiding van het sluiten van zo’n verbond uit angst.
Dit teken moet een betekenis hebben gehad voor Achaz, waardoor hij van de waarheid van de woorden van de profeet werd overtuigd. Het teken voor koning Achaz was dat er een zoon geboren zou worden uit een destijds waarschijnlijk bekende jongedame. De naam van die zoon zou Immanuël zijn. Voordat dit kind het onderscheid tussen goed en kwaad zou kunnen maken zou de bedreiging van zowel Efraïm als Syrië opgeheven zijn.
We vinden nergens in de Bijbel de geboorte van dit kind beschreven, maar dit moet wel degelijk hebben plaats gevonden aangezien Yahweh dit als een teken met dit specifieke doel aan koning Achab gegeven heeft.

Nog een stapje verder in Jesaja
Jesaja 8: 1 – 4 Yahweh zei tot mij: Neem u een groot schrijfbord en schrijf daarop met schrift, dat voor ieder leesbaar is: Haastig buit, spoedig roof. Dan wil Ik Mij betrouwbare getuigen nemen, de priester Uria en Zekarja, de zoon van Jeberekjahu. En ik was tot de profetes genaderd, en zij was zwanger geworden en baarde een zoon. En Yahweh zei tot mij: Noem hem: Maher–salal Chas–baz, want voordat de jongen zal kunnen roepen: Mijn vader en mijn moeder, zal men de rijkdom van Damascus en de buit van Samaria voor de koning van Assur dragen.

Nog een zoontje
Deze zoon kwam van de profetes en heette: ‘Maher Salal Chas Baz’. Ook dit kind was een teken met de betekenis: ‘Haastige buit, spoedig roof’. Dit kind was nog een belofte van Yahweh aan koning Achab. Want voordat dit kind ‘pappa’ of ‘mamma’ kon zeggen, zou Assur al de macht van Efraïm en Syrië gebroken hebben.

Verleden – een directe betekenis. Toekomst - Vervulling
De bovenstaande profetie had dus heel concreet een directe betekenis in het verleden, waarin deze profetie uitgesproken was. Het was echter niet de vervulling, zoals we die hier wel tegenkomen: ‘opdat vervuld zou worden’. Daarmee is deze profetie van Jesaja zonder meer zuiver Messiaans.

Opdat vervuld zou worden
Het Nieuwe Verbond is de vervulling van de profetieën en beloften in het Oude Verbond, die honderden jaren tevoren reeds uitgesproken en opgeschreven waren. Zoals ook hier, in de geboorte uit een maagd, bewijzen deze vervullingen dat Yahshua de beloofde Messias was.

Click hier om een klein uittreksel van al de vervulde profetieën in het Nieuwe Verbond te ontdekken.

Overtuigende Vervullingen
Als we zo langzaam Mattheus doorlopen zullen we veel vervulde profetieën tegenkomen.
Toen ik voor het eerst de Bijbel ging onderzoeken geloofde ik totaal nog niet dat dit het geopenbaarde Woord van God was. De profetieën en haar exacte vervullingen hebben mij overtuigd.

Vervulde Profetieën in Mattheus
Zo wordt in Mattheus via de vervulde profetieën het bewijs geleverd dat Yahshua de beloofde Messias, de koning der Joden is. Onder de vier Evangelisten springt Mattheus er behoorlijk uit betreffende vervullingen van profetieën. Onze tekst hier is natuurlijk de eerste.

Click hier voor een hele reeks volgende profetieën in Mattheus.

Door
In de zin van: ‘door de profeet’. Grieks: ‘dia’. Letterlijk: ‘dwars door’. Jesaja was dus de spreekbuis van Yahweh. Met dit kleine woordje wordt getekend dat de Profeet niet meer is dan het instrument waar Yahweh gebruik van maakt. De profetie in het volgende vers is dus geen uitspraak van Jesaja maar van Yahweh, die Jesaja hiervoor gebruikt heeft.

Gesproken
Grieks: ‘to rhethen’. De woorden van Yahweh zijn in eerste instantie door Jesaja uitgesproken tot koning Achaz in Jesaja 7: 13-16. Later zijn ze opgeschreven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: