U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.

De titel: Christus
Dit is een titel en geen naam. Zeker geen achternaam. Deze Griekse titel is in het Hebreeuws: ‘Messias’. Als we de Hebreeuwse of Aramese vorm gebruiken, zoals dat in het Nieuwe Verbond gehanteerd werd, dan spreken we van ‘HaMashiah’.

Letterlijke betekenis is: ‘Gezalfde’
Eerlijk gezegd denk ik dat dit hier ook de beste vertaling zou zijn geweest. Je ziet dat in de volgende twee teksten:
Johannes 1: 42 deze vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem: Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus.
Johannes 4: 25 De vrouw zei tot Hem: Ik weet, dat
de Messias komt, die Christus genoemd wordt; wanneer die komt, zal Hij ons alles verkondigen.

‘wat betekent’ betekent: Nu volgt de uitleg
In de hele rondwandeling op aarde is Jezus nooit Christus genoemd. Hij werd Messias genoemd. Grappig om te zien dat de zo zwakke NBV weergave deze tekst nu plotseling wel terecht met: ‘dat betekent gezalfde’ vertaalt. Dat is in die tekst tenminste een echte uitleg. In de eerste tekst is de NBG vertaling simpelweg lachwekkend. Als je uitlegt wat iets betekent moet je niet met een woord komen (Christus) dat geen uitleg is.

Wat is de Messias?
De Messias is de in het Oude Verbond voorzegde Koning en geestelijk leider uit Davids nageslacht voor het volk Israël.
Psalm 2: 2 De koningen der aarde scharen zich in slagorde en de machthebbers spannen samen tegen Yahweh en Zijn Gezalfde:
Daniël 9: 25 – 26 Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen tot op
een Gezalfde, een Vorst, zijn zeven weken; en tweeënzestig weken lang zal het hersteld en herbouwd blijven, met plein en gracht, maar in de druk der tijden. En na de tweeënzestig weken zal een Gezalfde worden uitgeroeid, terwijl er niets tegen hem is;
Vanwege deze Oud Testamentische verwachting riep Andreas ook het volgende:
Johannes 1: 42 deze [Andreas] vond eerst zijn broeder Simon en zei tot hem: Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent: Christus.
Vergelijk bovenstaande teksten met de volgende:
Handelingen 4: 27 Want inderdaad zijn in deze stad vergaderd tegen uw heilige knecht Jezus, die Gij gezalfd hebt, Herodes zowel als Pontius Pilatus met de heidenen en de volken van Israël,
Handelingen 10: 38
Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd.

Zalving was een gebruik bij de Koningen in Israël
1 Samuel 9: 16 Morgen om deze tijd zal Ik een man [Saul] uit het land van Benjamin tot u zenden; hem zult gij tot vorst over mijn volk Israël zalven en hij zal mijn volk verlossen uit de macht der Filistijnen.
1 Samuel 10: 1 Heeft Yahweh u
[Saul] niet tot vorst over zijn erfdeel gezalfd?
Voor een Koning in Israël was ‘de gezalfde (oftewel: ‘de messias’) van Yahweh’ een heel gebruikelijke titel.
1 Samuel 12: 3 – 5 Getuigt tegen mij in tegenwoordigheid van Yahweh en in tegenwoordigheid van zijn gezalfde: wiens rund heb ik genomen?...... Toen zei hij tot hen: Yahweh is getuige tegenover u, en zijn gezalfde is op deze dag getuige, dat gij bij mij niets gevonden hebt.
2 Samuel 1: 14 – 16 Daarop zei David tot hem: Hoe? Hebt gij u niet ontzien, uw hand uit te steken om
de gezalfde van Yahweh om te brengen?......En David zei tot hem: Uw bloed zij op uw hoofd, want uw eigen mond heeft tegen u getuigd, doordat gij gezegd hebt: ik heb de gezalfde van Yahweh gedood.

Zelfs een heidense messias - koning
Zelfs van een heidense Koning Kores lezen we dat hij een ‘gezalfde’, oftewel een ‘messias’ van Yahweh is.
Jesaja 45: 1 – 4 Zo zegt Yahweh tot zijn gezalfde, tot Kores, wiens rechterhand Ik gevat heb om volken voor hem neer te werpen: En Ik zal u geven de schatten der duisternis en de rijkdommen der verborgen plaatsen, opdat gij weet, dat Ik, Yahweh, het ben, die u bij uw naam riep, de God van Israël. Ter wille van mijn knecht Jakob en van Israël, mijn uitverkorene, riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam, hoewel gij Mij niet kendet.
Die Koning Kores kende Yahweh zelfs helemaal niet. Toch werd hij tot ‘gezalfde van Yahweh’ geroepen. Daar worden hier twee redenen voor genoemd:
1/ Opdat hij Yahweh als de God van Israël leert kennen.
2/ Ter wille van het volk van Yahweh, die als Jakob Zijn knecht en als Israël Zijn uitverkorene heet.
Gods zalving van deze heidense koning draait dus helemaal om Gods handelen met Zijn aardse volk Israël.

Zalving was ook een gebruik bij de Profeten onder het volk
1 Koningen 19: 16 Elisa, de zoon van Safat, uit Abel–mechola, zult gij [Elia] zalven tot profeet in uw plaats.
Profeten werden onder het volk ook wel ‘messiassen’ of ‘gezalfden’ genoemd.
1 Kronieken 16: 22 Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.
Psalm 105: 15 Raakt mijn
gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.

Zalving was tevens een gebruik bij de Priesters van het volk
Exodus 29: 29 De heilige klederen nu van Aaron zullen voor zijn zonen na hem zijn, om hen [de priesters] daarin te zalven en te wijden.
Exodus 40: 15 Gij zult hen
zalven, zoals gij hun vader gezalfd hebt, om voor Mij het priesterambt te bekleden; en dit geschiedt, opdat hun zalving voor hen tot een altoosdurend priesterschap zij in hun geslachten.
Leviticus 16: 32 de
priester, die men gezalfd heeft en die men gewijd heeft, om in zijns vaders plaats het priesterambt te bekleden;

Koning – Profeet - Priester
Christus Jezus, of beter Yahshua Ha Mashiah, heeft al de bedieningen van Koning, Profeet en Priester in Zichzelf verenigd. Deze Messias waar het Joodse volk naar uitzag zou onder het Nieuwe Verbond de ware gezalfde Koning, Profeet en Hogepriester naar de orde van Melchizedek zijn voor het volk.
Psalm 45: 6 – 7 Uw troon, o God, staat voor altoos en eeuwig, uw koninklijke scepter is een rechtmatige scepter. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid; daarom heeft, o God, uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw metgezellen;
Hebreeën 1: 8 – 9 maar van
de Zoon: Uw troon, o God, is in alle eeuwigheid en de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt Gij liefgehad en ongerechtigheid hebt Gij gehaat; daarom heeft U, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten.

Legio andere zalvingen
Behalve deze specifieke bedieningen, waar het Messiasschap van de zoon van David van spreekt, zijn er nog legio voorbeelden van zalvingen. Zo werd er gezalfd als teken van gastvrijheid en feestelijkheid (Lukas 7: 46). Zieken werden gezalfd (Markus 6: 13; Lukas 10: 34 en Jakobus 5: 14). De Heer zelf deed dergelijke zalvingen ter genezing (Johannes 9: 6 & 11). Ook de twaalf apostelen van het Lam, die specifiek verbonden zijn aan de dienst voor Israël, zalfden zieken en genazen hen (Markus 6: 13). Ook overledenen werden gezalfd (Markus 14: 8).

Het belang om ook hier de zaken te onderscheiden
Dit soort uiterlijke rituelen horen geheel thuis onder het Nieuwe Verbond en is daarmee toegespitst op het volk Israël. In de Nieuwe Mens (Efeze 2: 15), waar wij tegenwoordig toe mogen behoren komt dit totaal niet voor. Een gezalfde met een speciaal gezag boven de andere gelovigen past niet binnen een geheel waar er maar één Hoofd is en waar verder alle onderscheiden en hiërarchie totaal weggevallen is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studie Man En Vrouw
Mattheus 1: 1-16 Vier Plus Eén Vrouwen