U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.

De persoonsnaam: niet Jezus, maar Yahshua
De Griekse vorm van Zijn naam, zoals wij die kennen, was in de tijd van Zijn rondwandeling op aarde zeker niet in gebruik. Feitelijk is dit een heidense verbastering van Zijn werkelijke Joodse naam: ‘Yahshua’. Het is een persoonsnaam gelijk aan Jozua. Letterlijke betekenis: ‘Yahweh is redding’. Het is de naam die Yahshua ontving in Zijn vernedering naar de aarde. De naam ‘Yahshua’ is dan ook verbonden aan de schande die Hij onderging om Zijn volk van hun zonde te redden (Mattheus 1: 21). Dat was de reden waarom Zijn volgeling Hem niet aanspraken met ‘Yahshua’ en zeker niet met ‘Jezus’. Ze spraken Hem altijd aanspraken als ‘Meester’ of ‘Heer’. Demonen noemden Hem wel gewoon ‘Jezus’, maar dan wel in het Hebreeuws of Aramees ‘Yahshua’ .

Drie eerder genoemde Jozua’s
De Hebreeuwse naam ‘Yahshua’ was al in de geschiedenis van Israël zeer bekend dankzij twee voorgaande figuren met dezelfde naam. Dan is er ook nog een derde die, wat zijn naam betreft, er tegenaan ligt.

1/ Jozua, de opvolger van Mozes.
Mozes was degene die hem bewust die naam gegeven had.
Numeri 13: 16 Dit zijn de namen der mannen, die Mozes uitzond om het land te verspieden; en Mozes noemde Hosea, de zoon van Nun, Jozua.
Redding’ werd ‘Yahweh redt’.
Jozua, de zoon van Nun, is een type, oftewel een beeld, van de Messias in zijn dienst als de leidsman die zijn volk in het beloofde land van zegen leidt. De schrijver aan de Hebreeuwse gelovigen riep hen ook op om in hun wandel zo hun blik gericht te houden op Yahshua.
Hebreeën 12: 2 Laat ons oog daarbij alleen gericht zijn op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof,

2/ Jozua, de hogepriester ten tijde van Zerubbabel.
Ook deze Jozua is een type van de Messias. Hier is het niet de dienst als leidsman maar als Hogepriester dat deze Jozua een beeld is van Christus Hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek.
In Zacharia 3 krijgen we een prachtig inkijkje in Christus Hogepriesterschap voor Zijn volk Israël. Jozua staat in de rechtszaal voor God, onder beschuldiging door satan en bekleed met onreine gewaden. Als Hogepriester staat Jozua daar niet alleen voor zichzelf maar is de vertegenwoordiging van het zondigende en lijdende volk Israël. Satan wordt verslagen. Yahweh bestraft hem en verklaart dat Hij Zijn dwalend volk zal verzoenen en herstellen. Het bewijs hiervoor wordt geleverd door de beschuldigde Hogepriester te bekleden met reine gewaden en te kronen met de priesterlijke tulband.
De Heer heeft de onreine bekleding van het mens zijn Zich toegeëigend. Hij heeft Zich vernederd. Zijn naam ‘Jezus’ of beter ‘Yashua’ is Zijn naam van vernedering, Zijn menselijke naam. Hij kwam om Zijn volk te redden van hun zonden.

3/ Hosea, de Profeet.
Ik zei al: die ligt er tegenaan. Zijn naam betekent ‘Redding’. Gezien zijn naam is het eigenlijk al vanzelfsprekend dat dit een Profeet van genade moet zijn. Deze Profeet ‘Redding’ spreekt dan ook een boodschap van onverdiende genade voor het volk Israël.
Romeinen 9: 25 gelijk Hij ook bij Hosea zegt: Ik zal niet–mijn–volk noemen: mijn–volk, en de niet–geliefde: geliefde.

Een leven van onvoorwaardelijke genade
De boodschap die deze Profeet ‘Redding’ niet alleen uitdraagt via zijn woorden, maar zelfs kracht bijzet door middel van een vrijwel onmogelijke huwelijksrelatie, die hij voorleeft, is de boodschap van onvoorwaardelijke liefde van Yahweh voor Zijn volk Israël als de liefde van een echtgenoot voor zijn ontrouwe, overspelige vrouw. Zijn profetieën waren woorden van overstromende liefde. Het waren echter niet alleen woorden. Zolang hij leefde was hijzelf een doorgaande, levende profetie van Gods liefde voor Zijn volk. Wat een verrukkelijk type van onze Heer zelf.

De titel: Redder
De inhoud van de naam van de Heer krijgt zijn volle betekenis in Zijn titel ‘Redder’ of ‘Heiland’.
Lukas 1: 47 en mijn geest heeft zich verblijd over God, mijn Heiland,
Lukas 2: 11 U is heden
de Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in de stad van David.
Johannes 4: 42 en zij zeiden tot de vrouw: Wij geloven niet meer om wat gij zegt, want wij zelf hebben Hem gehoord en weten, dat deze waarlijk
de Heiland der wereld is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studie Man En Vrouw
Mattheus 1: 1-16 Vier Plus Eén Vrouwen