U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 1 Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham.

Het Koninklijk geslachtsregister
Mattheus begint gelijk met het geslachtsregister van Yahshua HaMashiah. Dit tekent hoe belangrijk dit is voor het Joodse volk. Dit geslachtsregister bewijst Zijn Koninklijke afkomst. De Messias is de werkelijke erfgenaam van de troon van David en Zijn Koningschap wordt hiermee wettelijk vastgesteld.
Het volk Israël heeft herkenningpunten vanuit het Oude Verbond waaraan zij hun Messias kunnen herkennen. Hier voldoet dit geslachtsregister aan.

De Koninklijke herkenningspunten
1/
De Messias komt voort uit Abraham (vers 1, 2 & 17).
Genesis 22: 18 En met uw [Abraham] nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.
2/ De Messias komt voort uit Jakob (vers 2).
Numeri 24: 17 Ik zie hem, maar niet nu; ik schouw hem, maar niet van nabij; een ster gaat op uit Jakob, een scepter rijst op uit Israel,
3/ De Messias komt voort uit Juda (vers 2 & 3).
Genesis 49: 10 De scepter zal van Juda niet wijken, noch de heersersstaf tussen zijn voeten, totdat Silo komt, en hem zullen de volken gehoorzaam zijn.
4/ De Messias komt voort uit Isaï (vers 5 & 6).
Jesaja 11: 1 En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.
5/ De Messias komt voort uit David (vers 1, 6, 7 & 17).
2 Samuel 7: 16 Uw [David] huis en uw koningschap zullen tot in de aioon bestendig zijn voor uw aangezicht, uw troon zal vast staan tot in de aioon.
6/ De Messias komt voort uit Zerubbabel (vers 12 & 13).
Haggaï 2: 23 Te dien dage, luidt het woord van Yahweh Zebaoth, zal Ik u, Zerubbabel, zoon van Sealtiel, mijn knecht, nemen, luidt het woord van Yahweh, en Ik zal u tot een zegelring maken, want u heb Ik uitverkoren, luidt het woord van Yahweh Zebaoth.

Het geslachtsregister van de Mens Yahshua HaMashiah
Het geslachtsregister in Lukas komt pas om de hoek kijken in het derde hoofdstuk na de mededeling van de geboorte van de Messias en de taak van de voorloper, als de Heer Zijn openbare dienst begint. In Lukas wordt Yashua HaMashiah dan ook voorgesteld als de volkomen Mens. Dat is ook de reden waarom het geslachtsregister in Lukas ook teruggaat tot op Adam.

De twee geslachtslijnen
Mattheus bewijst dat Jozef een afstammeling van David is. Dat loopt via het huis van Salomo. Daarmee is Christus een wettig troonopvolger.
Lukas bewijst dat Maria, de maagd, eveneens een afstammeling van David is, maar dan via het huis van Natan. De Messias zou geboren worden uit een maagd, die een afstammeling is van David. Deze menselijke lijn tekent niet de lijn van de Koning, maar van de Redder der mensen.Er is dus een duidelijk verschil tussen het geslachtsregister hier in Mattheus 1 en die in Lukas 3. Mattheus tekent het geslachtsregister voor de wettelijke koning van Israël in de lijn van Zijn vader David. Dat is de reden waarom Mattheus het geslachtsregister niet verder laat teruglopen dan tot Abraham, de stamvader van het volk Israël. Lukas tekent de natuurlijke lijn van de Mens Yahshua HaMashiah als het zaad van de vrouw en gaat daarin dus helemaal terug tot op Adam.

Geschiedenisboek
Grieks: Biblos Geneseos’. In de grondtekst heeft het ook geen lidwoord. Letterlijke weergave: ‘Boek van de Geschiedenis’. Mattheus mocht dus het geschiedenisboek van Yahshua HaMashiah schrijven.
Deze twee Griekse woorden Biblos Geneseos’ vormen op zich een duidelijke aanwijzing van het typisch Joodse karakter van dit Evangelie. Het is een typische uitdrukking uit het Oude Verbond. Daar heeft het natuurlijk de Hebreeuwse oorsprong in de woorden ‘toledot cepher’. Letterlijk weergegeven: ‘geschiedenis boek’. In de Griekse Septuagint is het weergegeven met dezelfde woorden als hier in Mattheus 1: 1.

De elf geschiedenissen in het Oude Verbond
In het boek Genesis komen we letterlijk genomen elf Bijbelplaatsen tegen die spreken over de verschillende boeken van de geschiedenissen. In de vertaling is er zo gevarieerd vertaald dat de samenhang totaal wegvalt. Ik zal deze Bijbelteksten hier zo letterlijke weergeven:
Genesis 2: 4 Dit zijn de geschiedenisboeken van de hemel en de aarde,
Genesis 5: 1 Dit zijn de geschiedenisboeken van Adam.
Genesis 6: 9 Dit zijn de geschiedenisboeken van Noach.
Genesis 10: 1 Dit zijn de geschiedenisboeken der zonen van Noach: Sem, Cham en Jafet;
Genesis 11: 10 Dit zijn de geschiedenisboeken van Sem.
Genesis 11: 27 En dit zijn de geschiedenisboeken van Terach:
Genesis 25: 12 Dit nu zijn de geschiedenisboeken van Ismaël,
Genesis 25: 19 Dit nu zijn de geschiedenisboeken van Izaäk,
Genesis 36: 1 Dit zijn de geschiedenisboeken van Ezau,
Genesis 36: 9 Dit zijn de geschiedenisboeken van Ezau,
Genesis 37: 2 Dit zijn de geschiedenisboeken van Jakob.

Consequentie
Mozes heeft deze officiële geschiedenisboeken samengebracht in zijn eerste boek, dat wij kennen als het boek Genesis. Het is dus onzin om hetgeen in Genesis beschreven wordt te omschrijven als geen geschiedschrijving. Dezelfde uitdrukking wordt hier in Mattheus 1: 1 gebruikt voor het geschiedenisboek van Jezus Christus. De geschiedschrijving van Christus vindt hier dus zijn grond in de geschiedschrijving van Genesis. Besef dus wat je weggooit als je Genesis als ‘niet letterlijk gebeurd’ wegzet.

13+1= Een volkomen getuigenis
Nog tweemaal komen we de uitdrukking tegen in Numeri 3: 1 en Ruth 4: 18. In het Oude Verbond komt de uitdrukking dus dertien maal voor. Het getal van de afval. Israël onder de wet in het Oude Verbond is nooit verder gekomen.
De uitdrukking hier in Mattheus 1: 1 brengt het aantal op veertien. Dat is wat het Nieuwe Testament, oftewel het Nieuwe Verbond, naar voren brengt. Tweemaal zeven. Twee is het getal van de verandering of het getuigenis. Zeven is het getal van de volkomenheid. Het Nieuwe Verbond brengt voor Israël dus een volkomen verandering of volkomen getuigenis.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studie Man En Vrouw
Mattheus 1: 1-16 Vier Plus Eén Vrouwen