U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Mattheus 1: 18 De geboorte van Jezus Christus geschiedde aldus. Terwijl zijn moeder Maria ondertrouwd was met Jozef, bleek zij, voordat zij gingen samenwonen, zwanger te zijn uit de heilige Geest.

Voordat ze gingen samenwonen
Het woord ‘samenwonen’ heeft in dit verband alles met het seksueel verkeer te maken, wat hier wel netjes is weg vertaald. Dit blijkt duidelijk in Paulus gebruik van dit woord.
1 Corinthe 7: 5 Onthoudt dat elkander niet, tenzij met onderling goedvinden en voor een bepaalde tijd, om u te wijden aan het gebed, maar om daarna weder samen te komen, opdat niet de satan u verzoeke wegens uw gemis aan zelfbeheersing.
Het werkwoord ‘samenkomen’ hier is exact hetzelfde woord. In de tijd dat men zich aan het gebed wijdt kan men nog rustig samenwonen. Er is echter tijdens zulke periodes geen sprake van seksueel samenkomen. (Let wel dat dit een advies onder het Nieuwe Verbond is. Niet voor de Nieuwe Mens, waar wij tegenwoordig toe behoren.)
Voordat Jozef en Mirjam (Maria) seksueel contact hadden, was zij dus al zwanger.

Zwanger zijn
De bijzondere wijze van zwanger worden zonder seksuele omgang wordt nog eens herhaald in vers 20. Verder in de volgende Bijbelteksten:
Lukas 1: 27 – 38 tot een maagd, die ondertrouwd was met een man, genaamd Jozef, uit het huis van David, en de naam der maagd was Maria….. zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven…… Maria zei tot de engel: Hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?De engel antwoordde haar: De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden….. Maria zei: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.

Uit de Heilige Geest
Grieks: ‘ek pneuma hagion’. Letterlijk: ‘vanuit Heilige Geest’. Het lidwoord ‘de’ staat er in de grondtekst niet bij. Het draait dus om de werking als zodanig, de kracht van omhoog.
De uitdrukking ‘pneuma hagion’ (dus: zonder lidwoord) komt 52 maal voor in het Nieuwe Testament en wordt consequent verkeerd weergegeven met ‘de Heilige Geest’ (met het lidwoord en met twee hoofdletters). Het gevolg is dat de lezer absoluut nooit doorheeft wanneer er wel of niet een lidwoord gebruikt wordt, laat staan wanneer er extra aandacht op gevestigd wordt in het Grieks door twee lidwoorden in te voegen, zoals in de uitdrukking ‘to pneuma to hagion’. Letterlijk staat er dan: ‘de Geest, de Heilige’. De gewone lezer in het Nederlands krijgt dat soort onderscheiden dan ook totaal niet mee.

Schenker en geschenk onderscheiden
De uitdrukking ‘pneuma hagion’ (zonder lidwoord) wordt nooit gebruikt voor de Schenker (de Heilige Geest). Het staat altijd voor het geschenk. Zo wijst de Messias Zijn discipelen van het Koninkrijk op de doop in heilige geest als de belofte van Vader.
Handelingen 1: 4 – 5 En terwijl Hij met hen aanzat, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij zei Hij van Mij gehoord hebt. Want Johannes doopte met water, maar gij zult met de heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.
Als we nu een paralleltekst ernaast leggen wordt het veel helderder wat deze belofte van Vader is. Het is namelijk: ‘kracht uit den hoge’.
Lukas 24: 49 En zie, Ik doe de
belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.
In heilige geest gedoopt worden staat dus gelijk aan met kracht uit den hoge bekleed worden. Deze kracht uit de hoge staat feitelijk voor elk denkbaar geschenk van Vader, zoals geloof, kracht, e.d.

De Schenker: de Geest, die gaf uit te spreken. Het geschenk: Vol zijn van heilige geest
Handelingen 2: 4 En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken.
Hier is opnieuw in de Nederlandse weergave elk onderscheid weggevallen. Het is echter juist een heel opvallende Bijbeltekst omdat de Schenker en het geschenk hier zo helder onderscheiden zijn. Letterlijk staat er het volgende:
Zij werden allen vervuld van heilige geest en begonnen andere talen te spreken zoals de Geest gaf uit te spreken.
Hier komen we de Schenker tegen (de Geest) en het geschenk (het vervuld zijn van heilige geest, dat zich uit in het spreken van andere talen). Een geschenk dat thuishoort onder het Nieuwe Verbond voor Israël in hun dienst naar de volkeren.

Het exclusieve geschenk voor Mirjam
Mirjam was zwanger van heilige geest. Het geschenk dat zij ontving was dermate exclusief dat niemand dat als deel van zijn of haar geloof verder kan opeisen. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de behandelde voorbeelden.

Zwanger te zijn uit heilige Geest
Wat Jozef en de mensen om Mirjam heen opmerkten was dat ze zwanger was. Het is God zelf die hier de uitleg bijgeeft dat dit uit Heilige Geest was. Zou Jozef zelf dit geconstateerd hebben dan had die overweging van de volgende verzen niet in zijn hoofd opgekomen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: