U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 9: 21 Toen hij van de wijn gedronken had, werd hij dronken en hij ontblootte zich in zijn tent.
De wijn. Hebreeuws: ‘yayin’. De eerste keer dat dit woord in de Bijbel voorkomt. Afgeleid van ‘yayan’, dat ‘gisten’ betekent. Het woord komt 142 keer in de Bijbel voor en heeft betrekking op alle soorten wijn. De Bijbel kent acht soorten. De optie van sommige gelovigen om ongegiste wijn te drinken is Bijbels gezien een tegenspraak in zichzelf.
Werd hij dronken. Telkens opnieuw als de mens in een nieuwe positie geplaatst wordt, faalt hij. Met alle tegenstand voordat de zondvloed plaatsvond had dit niet plaats gevonden. Juist als er voorspoed is. Wij hebben als mens nu al de neiging met de vinger naar Noach te wijzen. In de Bijbel lees je geen oordeel.
In zijn tent. Hij trok zich terug in zijn eigen woning. Feitelijk een juiste keuze van Noach.

Genesis 9: 22 Toen zag Cham, de vader van Kanaän, zijns vaders naaktheid en hij vertelde het aan zijn beide broeders buiten.
Zag zijns vaders naaktheid. Hij had zich af kunnen wenden of, net als zijn broers, zijn vader kunnen bedekken. Hij maakte er echter een schouwspel voor de anderen van. De vraag is of dit bedoeld wordt in vers 24 of dat Kanaän iets anders gedaan had.

Genesis 9: 23 Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die op hun beider schouders, liepen achterwaarts en bedekten huns vaders naaktheid, terwijl hun aangezicht afgewend was, zodat zij huns vaders naaktheid niet zagen.
Een mantel. Letterlijk: ‘een opperkleed’. Dit werd in die tijd gebruikelijk als bedekking gebruikt (Exodus 22: 26).

Genesis 9: 24 Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en vernam, wat zijn jongste zoon hem aangedaan had,
Zijn roes. Letterlijk: ‘zijn wijn’.
Ontwaakte. Letterlijk: ‘nuchter werd’.
Zijn jongste zoon. Dit kan heel goed ‘de jongste zoon’ zijn. Dan zou het al de zoon van Cham kunnen zijn.
De volgorde van de namen Sem, Cham en Jafet, zoals die in Genesis 5: 32; 6: 10; 9: 18 en 10: 1 gehanteerd worden, wijst er niet op dat Sem de oudste en Jafet de jongste zou zijn. Het is het principe dat veel in de Bijbel gehanteerd wordt dat de eerste de laatste en de laatste de eerste zal zijn. Denk aan Set, Izaäk, Jakob en ook Mozes. Het eerstgeboorterecht is naar Sem, de jongste gegaan. In de volkerenlijst van Genesis 10 wordt de volgorde aangehouden van eerst de oudste en daarna de volgende. Vandaar dat de lijst begint bij de oudste, Jafet, daarna Cham en als laatste Sem. In Genesis 10: 21 wordt Jafet letterlijk de oudste genoemd.
De jongste van de drie zonen van Noach kan hier dus eigenlijk niet bedoeld worden, wel de jongste zoon, Kanaän, die er op die tijd op aarde rondliep.

Genesis 9: 25 zei hij: Vervloekt zij Kanaän, een knecht der knechten zij hij voor zijn broeders.
Vervloekt zij Kanaän. Noach vervloekt Cham niet. Hij reageert op een handeling van Kanaän. Cham was trouwens al gezegend door Yahweh zelf (Genesis 9: 1).

Genesis 9: 26 Voorts zei hij: Geprezen zij de HERE, de God van Sem, maar Kanaän zij hem tot knecht.
De Here. Hebreeuws: ‘Yahweh’.
Hem. In de grondtekst is dit meervoud. Is dus: ‘hen’. Dit duidt op de nakomelingen van Sem.

Genesis 9: 27 God breide Jafet uit, en hij wone in de tenten van Sem, en Kanaän zij hem tot knecht.
Sem, Cham & Jafet. De genade verscheen bij de bekering van de Ethiopiër – Cham (Handelingen 8), bij de bekering van Paulus – Sem (Handelingen 9) en bij de bekering van Cornelius – Jafet (Handelingen 10). Deze drie bekeringen werpen een schaduw vooruit op de profetische dag, die nog komen moet, wanneer genade wereldwijd zal heersen. In de tijd van Mozes, toen dit op schrift werd gesteld, was de situatie omgekeerd. De zonen van Sem, de Israëlieten waren slaven. De zonen van Kanaän, de Egyptenaren, waren de machthebbers van de wereld.
God breide Jafet uit. Let op de betekenis ‘uitbreiden’ van de naam van Jafet. In het Hebreeuws is dit dus een woordspeling. ‘God jafette Jafet’, of ‘God breide de uitbreiding uit’.
Hij wone in de tenten van Sem. Dit wijst niet terug naar Jafet, maar naar God. Dat wordt de tabernakel in de woestijn en de tempel in Jeruzalem. Zou dit terugwijzen naar Jafet, dan had Jafet een hogere positie dan Sem.
Tenten. Hebreeuws: ‘ohel’. Dit woord wordt gebruikt voor de tent waar men aanbad, losstaand van de Tabernakel. De ‘ohel mohed’ was de tent van samenkomst. De ‘ohel ha-eduth’ was de tent der getuigenis.
Kanaän zei hem tot knecht. De ‘hem’ kan hier evengoed terug verwijzen naar Yahweh. Dan betekent het: ‘Kanaän zal de dienstknecht van Yahweh zijn’. Waar de zonde toenam is de genade meer dan overvloedig geworden (Romeinen 5: 20).

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
MP3 Toespraken:
Genade Noach Abraham Lot [7.897 KB]