U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 9: 1 En God zegende Noach en zijn zonen en zei tot hen: Weest vruchtbaar, wordt talrijk en vervult de aarde.
God. Hebreeuws: ‘Elohim’. Hier is de Schepper weer in Zijn relatie tot de schepping en de aarde (Genesis 9: 2).

Genesis 9: 2 En de vrees en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde en over al het gevogelte des hemels, al wat zich op de aardbodem roert en alle vissen der zee; in uw hand zijn zij gegeven.
Het gedierte. Evenals de dieren in Genesis 3: 1 zijn dit letterlijk: ‘levende wezens’. Het is hetzelfde als het Griekse woord ‘zoon’, dat we bijvoorbeeld terugvinden in Openbaring 4: 6-9.
Aarde. Hebreeuws: ‘adhamah’. Letterlijk: ‘de grond’.

Genesis 9: 3 Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn; Ik heb het u alles gegeven evenals het groene kruid.
Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Wat de mens mag eten wordt hier uitgebreid. Vlees eten is nu toegestaan.

Genesis 9: 4 Alleen vlees met zijn ziel, zijn bloed, zult gij niet eten.
Ziel. Hebreeuws: ‘nephesh’.
Vlees met zijn ziel, zijn bloed. De uitzondering is dus het nog levende dier. Daarin zit nog het bloed, wat als zijn levenskracht werkt. Leven, ziel en bloed zijn in de hele Bijbel voortdurend één geheel.
Zijn bloed. De grondslag voor de verzoening. Het principe van een leven voor een leven.
Romeinen 6: 23 het loon, dat de zonde geeft, is de dood,
Hebreeën 9: 22 zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving.

Genesis 9: 5 En waarlijk, Ik zal uw eigen bloed eisen; van al het gedierte zal Ik het eisen en van de mensen onderling zal Ik het leven des mensen eisen.
Zal Ik eisen. Letterlijk: ‘zal Ik wreken’.
Uw eigen bloed. Letterlijk: ‘uw bloed van uw ziel’. Betekenis: ‘uw bloed is uw leven’. Zie Genesis 9: 4.
Van al het gedierte. Letterlijk: ‘uit de hand van elk dier’. De uitwerking van deze wraak zien we in de wetgeving van Israël in Exodus 21: 28. Een dier kan een mens doodstoten. Dan wordt dat dier gedood, niet om gegeten te worden.
Van de mensen onderling. Letterlijk: ‘uit de hand van de mens, uit de hand van ieder, die zijn broeder is’. Deze tekst is geen oproep tot bloedwraak. De mens mag het in de hand van Yahweh leggen. Hij zal het wreken (Romeinen 12: 19).

Genesis 9: 6 Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mens vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft Hij de mens gemaakt.
Diens bloed zal door de mens vergoten worden. De instelling van de menselijke rechtspraak.
Het beeld Gods. Letterlijk: ‘beeld van Elohim’. Belangrijk om te beseffen dat dit zo gebleven is.

Zie, Ik. Letterlijk: ‘Ik, zie, Ik’. Dit geeft nadruk op wat komen gaat.
Mijn verbond. Dit verbond wordt zeven maal genoemd in de verzen 9-17. Een verbond van Yahweh met de mensheid en alle levende schepselen. Er zijn meerdere verbonden, die allemaal betrekking hebben op het volk Israël (Romeinen 9: 4). Deze is ruimer dan die anderen. Opnieuw is hier een onvoorwaardelijke relatie die Yahweh met de mens aangaat. Puur genade.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
MP3 Toespraken:
Genade Noach Abraham Lot [7.897 KB]