U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 8: 13 En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op de eerste van die maand, dat de wateren droogden van boven de aarde; toen deed Noach het deksel der ark af, en zag toe, en ziet, de aardbodem was gedroogd.
Zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op de eerste van die maand. De berekening is naar het leven van Noach. Het begin van de zevende honderd. De sabbatsrust waar Noach profetisch van spreekt. Zie Genesis 7: 6.
Eerste dag, eerste maand. Zo’n belangrijk nieuw begin wordt regelmatig vermeld.
Het opzetten van de tabernakel
Exodus 40: 2 Op de eerste dag van de eerste maand zult gij de tabernakel, de tent der samenkomst, oprichten.
Heiliging van de tempel
2 Kronieken 29: 17 Op de eerste dag van de eerste maand begonnen zij met de heiliging;
Het optrekken uit de Babylonische ballingschap
Ezra 7: 9 Op de eerste van de eerste maand namelijk was hij de tocht uit Babel begonnen,
Het beëindigen van een verkeerde relatie.
Ezra 10: 17 en zij waren met alle mannen die vreemde vrouwen hadden gehuwd, gereed op de eerste dag van de eerste maand.
Het brengen van het zondoffer in de toekomstige tempel
Ezechiël 45: 18 Zo zegt de Here HERE: In de eerste maand, op de eerste der maand, zult gij een gave jonge stier nemen en daarmede het heiligdom ontzondigen.
De aardbodem was gedroogd. Er stond geen water meer op de aardbodem. Slijk en plassen maakten de aarde nog wel onbewoonbaar.

Genesis 8: 14 En in de tweede maand, op de zeven en twintigste dag der maand, was de aarde opgedroogd.
De tweede maand, op de zeven en twintigste dag der maand. Ze zijn een vol jaar in de ark geweest. Zie Genesis 7: 11.
Opgedroogd. Nu is het een droge vaste bodem geworden.

Genesis 8: 15 Toen sprak God tot Noach, zeggende:
God. Hier is het weer ‘Elohim’ omdat alle levende wezens in vers 17 erin betrokken zijn. Zie Genesis 7: 16.

Genesis 8: 16 Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen, en de vrouwen uwer zonen met u.
Ga uit de ark. In Genesis 7: 1 zegt God letterlijk: ‘Kom in de ark’. God is de eerste die in de ark aanwezig is en de laatste die eruit vertrekt.

Genesis 8: 20 En Noach bouwde den HEERE een altaar; en hij nam van al het reine vee, en van al het rein gevogelte, en offerde brandoffers op dat altaar.
Bouwde den Heere een altaar. Noach bouwde voor Yahweh een altaar. Niet voor de ark, hoewel dat het middel tot zijn redding was geweest. Evenmin vereren wij niet het kruis, het graf, of andere middelen die gediend hebben tot het reddingswerk. In Christus vereren we Yahweh.
Een altaar. Letterlijk: ‘een opgehoogde plaats’. De eerste vermelding van een altaar. Kaïn en Abel offerden wel, maar er is geen sprake van een altaar.
Offerde. Hebreeuws: ‘alah’. Letterlijk: ‘het verzaken van opstijgen’.
Brandoffers. Hebreeuws: ‘olah’. Dit is het zelfstandig naamwoord van het voorgaande werkwoord. Letterlijk is het hier dus: ‘de opstijging doen opstijgen’. Sommigen vertalen het met: ‘verheffingsoffer’. Ze gingen geheel op in rook. In de Griekse Septuagint is dit weergegeven als de Holocaust.

Genesis 8: 21 En de HEERE rook die lieflijke, reuk, en de HEERE zei in Zijn hart: Ik zal voortaan den aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want het denken van ‘s mensen hart is boos van zijn jeugd aan; en Ik zal voortaan niet meer al het levende slaan, gelijk als Ik gedaan heb.
Lieflijke reuk. Letterlijk: ‘geur die rust verschaft’. Opnieuw een heenwijzing naar de rust, waar Noach al van sprak.
Het denken van het hart van de mens is boos van zijn jeugd aan. Letterlijk betekent dit dat het denken van de mens, dus niet zijn hart, van zijn jeugd aan boos is. Het hele laatste gedeelte kan je trouwens omdraaien. Dan staat er letterlijk: ‘Ik zal voortaan niet meer alles wat leeft slaan, zoals Ik gedaan heb, al is het denken van het mensenhart reeds slecht vanaf zijn jeugd’. Wat zien we hier in het begin van de Bijbel al een rijkdom van genade.

Genesis 8: 22 Voortaan al de dagen der aarde zullen zaaiing en oogst, en koude en hitte, en zomer en winter, en dag en nacht, niet ophouden.
Zomer en winter. Hier is voor de eerste keer sprake van de jaargetijden. Wellicht heeft de zondvloed iets veranderd, waardoor het eerst anders was. Het kan ook zijn dat dit alleen verstoord was tijdens de zondvloed en nu weer hersteld is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
MP3 Toespraken:
Genade Noach Abraham Lot [7.897 KB]