U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 7: 1 Daarna zei de HEERE tot Noach: Ga gij, en uw ganse huis in de ark; want u heb Ik gezien rechtvaardig voor Mijn aangezicht in dit geslacht.
HEERE – Yahweh. De verschillen tussen Elohim – God en Yahweh – HEERE heb ik in Genesis 6: 13 al op gewezen. Hier is Yahweh verbonden met het huis van Noach en de reine dieren. Zie ook vers 9 en 16.
Noach. Noach wordt ‘de achtste’ genoemd in 2 Petrus 2: 5 in de grondtekst en in de Engelse vertalingen. De NBG geeft daar weer eerder een eigen uitleg dan een letterlijke vertaling. In 1 Petrus 3: 20 lees je dat er ook ‘acht zielen’ gered zijn in de ark. Op de achtste dag begin je telkens een nieuwe week. Bij de achtste noot begint een nieuwe octaaf. Noach staat ook daarmee voor een nieuw begin.
Geslacht. Hebreeuws: ‘dor’. Opnieuw de tijdgenoten van Noach evenals in Genesis 6: 9.

Genesis 7: 2 Van alle rein vee zult gij tot u nemen zeven en zeven, het mannetje en zijn wijfje; maar van het vee, dat niet rein is, twee, het mannetje en zijn wijfje.
Rein vee. De allereerste aanwijzingen voor offeranden. Later wordt het bij het volk Israël in de wet verder uitgewerkt in het boek Leviticus.
Zeven en zeven. Letterlijk staat er: ‘in zevens’. Bedoeld wordt dus ‘zeven paren’. Zeven duidt altijd op Goddelijke volmaaktheid of volkomenheid. Spreekt ook van de Sabbatrust.

Genesis 7: 4 Want over nog zeven dagen zal Ik doen regenen op de aarde veertig dagen, en veertig nachten; en Ik zal van den aardbodem verdelgen al wat bestaat, dat Ik gemaakt heb.
Veertig dagen en veertig nachten. Veertig is altijd het getal van zware beproeving. De zondvloed heeft ook letterlijk 40 dagen aangehouden (Genesis 7: 12, 17; 8: 6). De woestijnreis van Israël duurde 40 jaar (Exodus 16: 35; Numeri 14: 33, 34; 32: 13; Deuteronomium 2: 7; 8: 2, 4; 29: 5; Jozua 5: 6 Nehemia 9: 21). Mozes verbleef op de berg om de wet te ontvangen 40 dagen en 40 nachten (Exodus 24: 18; 34: 28; Deuteronomium 9: 9, 11, 18, 25; 10: 10). De verspieders bleven 40 dagen in het beloofde land (Numeri 13: 25; 14: 34). De straf van 40 slagen (Deuteronomium 25: 3). Israël werd 40 jaar overgeleverd aan de Filistijnen (Richteren 13: 1). Goliath daagde het volk Israël 40 dagen lang uit (1 Samuel 17: 16). De Heer was 40 dagen in de woestijn (Mattheus 1: 13; Lukas 4: 2).
De aardbodem. Hebreeuws: ‘adamah’. Letterlijk: ‘de grond’.
Verdelgen. Letterlijk: ‘uitroeien’.

Genesis 7: 6 Noach nu was zeshonderd jaren oud, als de vloed der wateren op de aarde was.
Zeshonderd jaren oud. Aan het eind van de zes werkdagen komt de rustdag. Zo brengt Noach letterlijk een nieuwe mensheid in de rust, waar zijn naam al van sprak. Het allermooiste zie je dat als Noach en zijn gezin de nieuwe aarde mag betreden.
Genesis 8: 13 In het zeshonderd en eerste jaar, in de eerste maand, op de eerste der maand, waren de wateren opgedroogd van de aarde;
De eerste rustdag.

Genesis 7: 9 Kwamen er twee en twee tot Noach in de ark, het mannetje en het wijfje, gelijk als God Noach geboden had.
God – Elohim. Hier is de titel ‘God’ verbonden aan de dieren in het algemeen.
Gelijk als God. Letterlijk: ‘in overeenstemming met wat Elohim’.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
MP3 Toespraken:
Genade Noach Abraham Lot [7.897 KB]