U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 3: 1 De slang nu was het listigste van alle dieren van het veld, die de HERE God gemaakt had; en zij zei tot de vrouw: God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof?
De slang. Hebreeuws: ‘Nachash’. Letterlijk: ‘de stralende’. In Numeri 21: 6 & 9 direct verbonden aan de Serafs. Vurige slangen zijn ‘Nacheshim Seraphim’.
Listigste. Het Hebreeuwse woord ‘arum’ is hetzelfde woord dat in Genesis 2: 25; 3: 7 & 11 voor ‘naakt’ staat.
God heeft zeker wel gezegd. Letterlijk: ‘Kan het zijn dat God gezegd heeft?’ Satan stelt de inspiratie van de Bijbel ter discussie. De allereerste uitspraak van satan in de Bijbel.

Genesis 3: 2 Toen zei de vrouw tot de slang: Van de vrucht van het geboomte in de hof mogen wij eten,
Mogen wij eten. De eerste misser van de vrouw. Yahweh had gezegd (Genesis 2: 16): ‘etend mag je eten’, wat terecht vertaald is met: ‘mag je vrij eten’.

Genesis 3: 3 maar van de vrucht van de boom, die in het midden van de hof staat, heeft God gezegd: Gij zult daarvan niet eten noch die aanraken; anders zult gij sterven.
Noch die aanraken. De tweede misser van de vrouw. Yahweh had die aanvulling niet gemaakt (Genesis 2: 17).
Anders zult gij sterven. De derde misser van de vrouw. Zo lijkt het een waarschuwing voor een mogelijke vergiftiging. Yahweh had resoluut gezegd (Genesis 2: 17): ‘stervend zul je sterven’, wat terecht vertaald is met: ‘zult gij voorzeker sterven’.

Genesis 3: 4 De slang echter zei tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven,
Gij zult geenszins sterven. Satan ontkent glashard de uitspraak van God. Dit was de start van de spiritistische en traditioneel, godsdienstige denkbeelden over de dood, zoals de onsterfelijke ziel.

Genesis 3: 5 maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden, en gij als God zult zijn, kennende goed en kwaad.
Gij als God zult zijn. Letterlijk: ‘Jullie zullen als Elohim zijn’. Het schijnevangelie van satan. De start van de ‘God in jezelf’ gedachte. Dit was het derde bedrog van satan tegenover de drie missers van de vrouw.

Genesis 3: 6 En de vrouw zag, dat de boom goed was om van te eten, en dat hij een lust was voor de ogen, ja, dat de boom begeerlijk was om daardoor verstandig te worden, en zij nam van zijn vrucht en at, en zij gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at.
Goed was om van te eten. De begeerte van het vlees.
Een lust voor de ogen. De begeerte van de ogen.
Begeerlijk om verstandig te worden. De grootsheid van het leven.
1 Johannes 2: 16 Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld.
Ook de Heer Jezus werd met diezelfde verleiding geconfronteerd (Lukas 4: 3-13) en overwon.
Gaf ook haar man, die bij haar was, en hij at. De vrouw is verleid. De man is niet verleid.
1 Timotheus 2: 14 En Adam heeft zich niet laten verleiden, maar de vrouw is door de verleiding in overtreding gevallen;
Die bij haar was. Adam was erbij toen de vrouw verleid werd.

Genesis 3: 7 Toen werden hun beider ogen geopend, en zij bemerkten, dat zij naakt waren; zij hechtten vijgenbladeren aaneen en maakten zich schorten.
Zij bemerkten. Letterlijk: ‘Zij wisten’ of ‘zij kenden’. De eerste kennis als vrucht van de boom van kennis. In Genesis 2: 25 hadden ze al kennis van hun naaktheid, maar toen zonder schaamte. Hun kennis had nu dus een nieuwe inhoud gekregen.
Zij hechtten vijgenbladeren aaneen. Eigen werk van de mens. Deze staat tegenover de uit genade geschonken bekleding in vers 21
Maakten zich schorten. Dit voldeed totdat Yahweh verscheen. Het Hebreeuwse woord voor ‘schorten’ komt verder nergens in de Bijbel meer voor.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Studies Machtelt:
De Mens Zondigt
Studies Hein - Ufo's:
De Woorden Satan En Duivel
Vreemde Verslagen Over De Slang
Wie Is Deze Slang?
Satan, Een Tegenstander
Yahweh Gebruikt Satan
Yahweh En Satan
Satan In Het Nieuwe Testament
Ontvoeringen
Satan Is Reeds Veroordeeld
De Geestelijke Tegenstander
Genade Tegenover Leugens
Bijbelstudie Video:
Door Eén Overtreding