U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 18: 23 En Abraham trad nader en zei: Zult U dan de rechtvaardige met de goddeloze verdelgen?
Abraham. Zie Genesis 17: 4.
Zult U dan. Letterlijk: ‘zult U werkelijk?’ In de verzen 24 t/m 32 zien we een ontwikkeling in de zes gebeden van Abraham.
Zodra de genade volledig is doorgewerkt bij Abraham wordt hij de bemiddelaar die pleit voor de andere volkeren. Precies eender zal de genade ook werken in het Israël van de toekomst. Zij zullen het koninklijk priesterschap vormen ter bemiddeling voor de volkeren.
Openbaring 5: 8 En toen het de boekrol nam, wierpen de vier dieren en de vierentwintig oudsten zich voor het Lam neder, hebbende elk een citer en gouden schalen, vol reukwerk; dit zijn de gebeden der heiligen.
Openbaring 8: 3 – 4 En er kwam een andere engel, die met een gouden wierookvat bij het altaar ging staan, en hem werd veel reukwerk geschonken om het te geven, met
de gebeden van alle heiligen, op het gouden altaar voor de troon. En de rook van het reukwerk, met de gebeden der heiligen, steeg uit de hand van de engel voor Gods aangezicht op.
De goddeloze. Hebreeuws: ‘rasha’. Heeft letterlijk geen verwijzing naar iemand zonder God. Het woord wijst op de rusteloze activiteit van de boze natuur. Het heeft dus de betekenis van boosaardig of misdadig. Dit is de eerste van de 250 keer dat dit woord in het Oude Testament voorkomt. Een duidelijk plaatje van het rusteloze karakter van zo’n misdadiger wordt helder getekend door Jesaja.
Jesaja 57: 20 - 21 Maar de goddelozen zijn als de zee, zo opgezweept, dat zij niet tot rust kan komen, en wier wateren slijk en modder opwoelen. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.
Er zijn genoeg mensen zonder God die niet zo opgezweept worden, die wel rust en vrede hebben. Dit is het plaatje van een misdadiger. Het woord ‘misdadiger’ sluit ook veel beter aan bij de letterlijke betekenis van dit woord.

Genesis 18: 25 Het zij verre van U, aldus te handelen, de rechtvaardige te doden met de goddeloze, zodat de rechtvaardige zou zijn gelijk de goddeloze; verre zij het van U; zou de Rechter van de ganse aarde geen recht doen?
Rechter van de ganse aarde. Opnieuw sprake van een beeldspraak. De aarde staat voor haar inwoners.

Genesis 18: 26 En Yahweh zei: Indien Ik te Sodom vijftig rechtvaardigen in de stad vind, zal Ik de gehele plaats vergiffenis schenken om hunnentwil.
Yahweh. Zie Genesis 2: 4.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.

Genesis 18: 27 En Abraham antwoordde: Zie toch, ik heb mij verstout tot Adonai te spreken, hoewel ik stof en as ben.
Abraham. Zie Genesis 17: 4.
Adonai. Zie Genesis 15: 2. Opnieuw zou hier oorspronkelijk Yahweh gestaan hebben. Zie de aantekening bij Genesis 18: 3.
Hoewel ik stof en as ben. In de majesteit van Yahweh is Abraham zich bewust van zijn eigen kleinheid.

Genesis 18: 30 En hij zei: Adonai wordt toch niet toornig, als ik nog eens spreek; misschien worden er daar dertig gevonden. En Hij zei: Ik zal het niet doen, indien Ik er daar dertig vind.
Adonai. Zie Genesis 15: 2. Opnieuw zou hier oorspronkelijk Yahweh gestaan hebben. Zie de aantekening bij Genesis 18: 3.

Genesis 18: 31 En hij zei: Zie toch, ik heb mij verstout tot Adonai te spreken; misschien worden er daar twintig gevonden. En Hij zei: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de twintig.
Adonai. Zie Genesis 15: 2.

Genesis 18: 32 En hij zei: Adonai wordt toch niet toornig, als ik nog eenmaal spreek; misschien worden er daar tien gevonden. En Hij zei: Ik zal haar niet verwoesten ter wille van de tien.
Adonai. Zie Genesis 15: 2. Opnieuw zou hier oorspronkelijk Yahweh gestaan hebben. Zie de aantekening bij Genesis 18: 3.
Tien. Abraham is afgedaald van vijftig naar tien. Opvallend is dat hij hierbij totaal niet met name spreekt over Lot en zijn familie.

Genesis 18: 33 Toen ging Yahweh weg, nadat Hij geëindigd had tot Abraham te spreken, en Abraham keerde naar zijn woonplaats terug.
Yahweh. Zie Genesis 2: 4.
Abraham. Zie Genesis 17: 4.
Keerde naar zijn woonplaats terug. Van de plek tot waar Abraham de engelen uitgeleide had gedaan (Genesis 18: 16) keerde hij nu terug naar de bossen van Mamre (Genesis 18: 1).

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Enkel Genade:
Genesis 18: 3 Abraham Vond Genade In De Ogen Van Yahweh