U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 18: 18 Abraham immers zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden en met hem zullen alle volken der aarde gezegend worden;
Abraham. Zie Genesis 17: 4.
Zal voorzeker tot een groot en machtig volk worden. Letterlijk stond daar: ‘Zijnde zijn een groot en machtig volk’. Zie Genesis 18: 10.
Een groot en machtig volk. De aankondiging van het aardse volk van God: Israël. God zal Zijn profetisch plan voltrekken via dit volk.
Alle volken der aarde gezegend. Geen enkel aards volk wordt van dit plan van God uitgezonderd. ‘Alle’. Tevens is deze aanwijzing binnen het profetisch plan van goddelijke zegen voor niet joodse volkeren een bewijs dat het geheimenis in Efeze 3 meer moet zijn dan zegen voor de heidenen.
Genesis 22: 18 En met uw nageslacht zullen alle volken der aarde gezegend worden, omdat gij naar mijn stem gehoord hebt.
Opnieuw ‘alle’ volkeren. Er zal binnen het profetisch program geen enkel heidens volk uitgezonderd zijn van Gods zegen. Opnieuw is ook deze paralleltekst een aanwijzing dat het geheimenis veel meer is dan Gods zegen voor alle heidenvolkeren.
De belofte in dit Bijbelvers betreft natuurlijk primair het uitverkoren volk Israël. Toch zal verderop in de Bijbel deze belofte een schakel blijken te zijn in de lange keten van beloften betreffende de komende Messias.

Genesis 18: 19 want Ik heb hem gekend, opdat hij gebieden zou, dat zijn zonen en zijn huis na hem de weg van Yahweh zouden bewaren door gerechtigheid en recht te doen, opdat Yahweh aan Abraham vervult wat Hij over hem gesproken heeft.
Ik heb hem gekend. Dit is niet het oppervlakkig kennen van iemand omdat we het gezicht herkennen o.i.d. Het wijst op de uitverkiezende liefde en genade van God, waardoor Abraham met Yahweh in een intieme relatie staat. Dit kennen heeft ook een doel, hetgeen blijkt uit het tot tweemaal toe vermelden van het woordje ‘opdat’.
Opdat hij gebieden zou. Hoe Yahweh het volk Israël Zijn weg onderwijst wordt helder in de Psalmen.
Psalm 78: 1 – 7 Een leerdicht van Asaf. Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer, neigt uw oor tot de woorden van mijn mond; ik wil mijn mond tot een spreuk opendoen, ik wil aloude verborgenheden verkondigen. Hetgeen wij gehoord hebben en weten, en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen; wij willen vertellen aan het volgende geslacht de roemrijke daden van Yahweh, Zijn kracht en de wonderen die Hij gewrocht heeft. Hij richtte een getuigenis op in Jakob en stelde een wet in Israel, die Hij onze vaderen gebood hun kinderen te leren, opdat het volgende geslacht die zou kennen, de kinderen, die geboren zouden worden, dat zij zouden opstaan om ze te vertellen aan hun kinderen: opdat die hun vertrouwen op God zouden stellen, en Gods werken niet vergeten maar zijn geboden bewaren;
Yahweh. Zie Genesis 2: 4.
Abraham. Zie Genesis 17: 4.

Genesis 18: 20 Daarop zei Yahweh: Het geroep over Sodom en Gomorra is voorwaar te groot, en haar zonde is voorwaar zeer zwaar.
Daarop zei. Het was het primaire plan van Yahweh al om voor Abraham geen geheimen te hebben, maar dit alles met hem te delen (Genesis 18: 17). Daartoe verscheen Yahweh aan hem (Genesis 18: 1).
Yahweh. Zie Genesis 2: 4.
Het geroep en haar zonde. Hier wordt opnieuw een bepaalde stijlvorm gehanteerd. Het draait in feite in Sodom en Gomorra om de personen zelf, waar iets grondig mis mee is. Er wordt echter alleen een handeling genoemd. De stijlvorm is de ‘Personificatie’.
Wat er wezenlijk mis is komt pas in het volgend hoofdstuk aan de orde. Het was in feite een herhaling van de zonde van voor de zondvloed: De vermenging van geestelijke wezens met mensen.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.
Gomorra. Zie Genesis 10: 19.

Genesis 18: 21 Ik wil nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is, of niet; Ik wil het weten.
Ik wil nederdalen om te zien. Gods handelen om in te grijpen. Zie Genesis 11: 7.
Exodus 3: 8 Daarom ben Ik nedergedaald om hen uit de macht der Egyptenaren te redden en uit dit land te voeren naar een goed en wijd land, een land vloeiende van melk en honig,
Of niet; Ik wil het weten. Andere mogelijke vertaling: ‘zo niet, dan zal Ik het weten’. Als ze dus niet gehandeld hebben overeenkomstig de roep die Yahweh bereikt heeft, dan zal Yahweh in Zijn genade handelen. Het uitroeien van dat geslacht zal dan dus niet plaatsvinden.
De hele tekening van Gods handelen in dit vers is wel uitermate menselijk voorgesteld. Yahweh daagt Abraham hier als het ware al uit om zijn positie als bemiddelaar in te nemen.

Genesis 18: 22 Toen wendden die mannen zich vandaar en gingen naar Sodom, maar Abraham bleef nog staan voor Yahweh.
Wendden die mannen zich vandaar. Voortzetting van Genesis 18: 16.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.
Abraham. Zie Genesis 17: 4.
Yahweh. Zie Genesis 2: 4.
Abraham bleef staan voor Yahweh. De allervroegste tekst had hier staan: ‘Yahweh stond voor Abraham’. In de marge stond de weergave zoals wij die nu vanuit de resterende grondteksten kennen en die hierboven ook staat. Dit is de eerste bijschrijving naast de Heilige Tekst door de behoeders, de zogenaamde Sopherim. Al deze tekstverbeteringen in de kantlijn door de Sopherim zijn ook weer verzameld in de zogenaamde ‘Massorah’.
Hier volgt een opsomming van de Bijbelteksten waar dit verder nog heeft plaatsgevonden:
Numeri 11: 15 en 12: 12
1 Samuel 3: 13
2 Samuel 12: 14 en 16: 12
1 Koningen 12: 16 en 21: 10 & 13
2 Kronieken 10: 16
Job 1: 5 & 11; 2: 5 & 9; 7: 20 en 32: 3
Psalm 10: 3 en 106: 20
Prediker 3: 21
Jeremia 2: 11
Klaagliederen van Jeremia 3: 20
Ezechiël 8: 17
Hosea 4: 7
Habakuk 1: 12
Zacharia 2: 8
Maleachi 1: 13 en 3: 9
Nu nog inhoudelijk. Yahweh stond voor Abraham. Het was Gods ingrijpen in genade waardoor er leven uit de dood voortkwam. De boodschap van een zoon was voor Abraham en Sara een boodschap van genade. Nu kwam de boodschap van oordeel voor Sodom en Gomorra. Ook nu was het niet Abraham die de positie van bemiddelaar op zich nam. Yahweh zelf bleef in genade voor Abraham staan, zodat hij zijn dienst als bemiddelaar in genade kon opnemen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Enkel Genade:
Genesis 18: 3 Abraham Vond Genade In De Ogen Van Yahweh