U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Tekstkritiek is geen Bijbelkritiek
In dit hoofdstuk 18 van Genesis komen we in vers 3 en vers 22 de gevolgen van tekstkritisch onderzoek tegen. Dit is totaal iets anders dan Bijbelkritiek of Schriftkritiek.
Tekstkritiek zoekt naar de jongste en daarmee de meest zuivere, oorspronkelijke grondtekst van de Bijbel. Dat houdt in dat er kritisch gekeken wordt naar de tekst op zich.
Bijbelkritiek is echter het eigen menselijk denken boven het gezag van de Bijbel zetten. Alles wat dan niet aansluit op de menselijke logica wordt aan de kant geschoven.
Mijn verlangen is om steeds meer inzicht te krijgen in de Bijbel en de boodschap van de Bijbel zelf en u of jou daarbij mee te nemen. Bijbelkritiek breekt een dergelijk onderzoek bij de basis af en kan ik dus niet gebruiken. Tekstkritisch onderzoek is daarbij juist zeer ondersteunend.

Genesis 18: 1 En Yahweh verscheen aan hem bij de terebinten van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag in de ingang der tent zat.
Yahweh. Zie Genesis 2: 4.
Yahweh verscheen. De zesde verschijning van Yahweh aan Abraham. Deze verschijning lijkt een tweeledig doel te hebben: de aankondiging van de zoon van Abraham en Sara in vers 10 en de aankondiging van het oordeel over Sodom & Gomorra vanaf vers 17.
Terebinten. Eikenbomen of eikenbossen.
Mamre. Zie Genesis 13: 18.
Bij de terebinten van Mamre. De plek waar Yahweh aan Abraham verschijnt in dit hoofdstuk is even opvallend als de plek waar de engelen Lot aantreffen in het volgende hoofdstuk.
Genade had Abraham op de vetrijke vlakten geplaatst, op de plaats van het altaar. Lot had zichzelf geplaatst in de poort van Sodom. Abraham had daar gemeenschap met Yahweh. Lot en zijn familie werden ternauwernood weggerukt door de engelen.
Het heetst van de dag. Dit is een tijdsbepaling, net zoals bij ‘avondkoelte’.
Genesis 3: 8 Toen zij het geluid van Yahweh Elohim hoorden, die in de hof wandelde in
de avondkoelte,
Ingang der tent. Het tentleven kenmerkte Abraham omdat hij uitzag naar een beter land.
Hebreeën 11: 9 – 10 Door het geloof heeft hij vertoefd in het land van de belofte, als in een vreemd land, waar hij in tenten woonde met Izaäk en Jakob, die mede-erfgenamen waren van dezelfde belofte; want hij verwachtte de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwmeester is.

Genesis 18: 2 En hij sloeg zijn ogen op en zag, en zie, drie mannen stonden bij hem; toen hij hen zag, liep hij hun uit de ingang van zijn tent tegemoet, en boog zich ter aarde;
Sloeg zijn ogen op en zag. Zie Genesis 13: 14.
En zie. Een herhaling waardoor de nadruk nog meer valt op hetgeen waargenomen wordt. Deze stijlfiguur heet de Asterismos.
Drie mannen. De verschijning van deze drie mannen lijkt aan te geven dat de boodschap van het oordeel de primaire reden was van deze verschijning.
Mannen. Hebreeuws: ‘Ish’. Ze worden hier en in de verzen 16 & 22 duidelijk als mannelijk omschreven. In Genesis 19: 1 & 15 worden de twee mannen die in Sodom verschijnen ‘engelen’ genoemd. Als in de verzen 16 & 17 en vers 22 die twee engelen vertrekken, blijft Yahweh bij Abraham achter.
In het voorgaande hoofdstuk verscheen Yahweh ook aan Abraham. Nu is het in een nieuwe vorm en is er ook sprake van een dieper contact.

Genesis 18: 3 en hij zei: Adonai [moet zijn: Yahweh], indien ik uw genegenheid gewonnen heb, ga dan niet aan uw knecht voorbij.
Adonai. Zie Genesis 15: 2. OPGELET: Dit is één van de 134 Bijbelplaatsen waar we in de grondtekst ten onrechte ‘Adonai’ tegenkomen. Vanuit een extreme (maar volstrekt onjuiste) eerbied voor de Naam van de Heer ‘Yahweh’ hebben de vroegere bewaarders en behoeders van de Heilige Tekst de naam ‘Yahweh’ in deze 134 Bijbelplaatsen vervangen door de titel ‘Adonai’.
De joden zelf hebben deze lijst met Bijbelplaatsen bewaard in de Massorah, paragraaf 107-15.
Dit is de eerste keer dat we deze omkering van naam naar titel in de Bijbel tegenkomen.
Hier volgt een opsomming waar we deze verwisseling verder nog tegenkomen:
Genesis 18: 27, 30 & 32; 19: 18 en 20: 4.
Exodus 4: 10 & 13; 5: 22; 15: 17 en 34: 9 (zelfs tweemaal).
Numeri 14: 17.
Jozua 7: 8.
Richteren 6: 15 en 13: 8.
1 Koningen 3: 10 & 15 en 22: 6.
2 Koningen 7: 6 en 19: 23.
Ezra 10: 3.
Nehemia 1: 11 en 4: 14.
Job 28: 28.
Psalm 2: 4; 16: 2; 22: 19 & 30; 30: 8; 35: 3, 17 & 22; 37: 12; 38: 9, 15 & 22; 39: 7; 40: 17; 44: 23; 51: 15; 54: 4; 55: 9; 57: 9; 59: 11; 62: 12; 66: 18; 68: 11, 17, 19, 22, 26 & 32; 73: 20; 77: 2 & 7; 78: 65; 79: 12; 86: 3, 4, 5, 8, 9, 12 & 15; 89: 49 & 50; 90: 1 & 17; 110: 5 en 130: 2, 3 & 6.
Jesaja 3: 17 & 18; 4: 4; 6: 1, 8 & 11; 7: 14 & 20; 8: 7; 9: 8 & 17; 10: 12; 11: 11; 21: 6, 8 & 16; 28: 2; 29: 13; 30: 20; 37: 24; 38: 14 & 16 en 49: 14.
Klaagliederen van Jeremia 1: 14 & 15 (weer tweemaal); 2: 1, 2, 5, 7, 18, 19 & 20 en 3: 31, 36, 37 & 58.
Ezechiël 18: 25 & 29; 21: 13 en 33: 17 & 29.
Daniel 1: 2 en 9: 3, 4, 7, 9, 15, 16, 17 & 19 (zelfs driemaal).
Amos 5: 16; 7: 7 & 8 en 9: 1.
Zacharia 9: 4.
Maleachi 1: 12 & 14.

Genesis 18: 4 Laat toch een weinig water gehaald worden, en wast uw voeten en vlijt u neder onder de boom;
Wast uw voeten. Een normaal gebruik in het oosten na een tocht op sandalen of blote voeten. Zie ook Genesis 24: 32 en 43: 24.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte:
Enkel Genade:
Genesis 18: 3 Abraham Vond Genade In De Ogen Van Yahweh