U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 14: 1 Het gebeurde nu in de dagen van Amrafel, de koning van Sinear, Arjok, de koning van Ellasar, Kedorlaomer, de koning van Elam, en Tidal, de koning der volken,
Het gebeurde nu in de dagen. De eerste weergave in de Bijbel van oorlogen.
De Hebreeuwse uitdrukking hier is: ‘v’yahi bémeyi’. Het is weer een typerende uitdrukking in de Bijbel. Je kan het een intro noemen van het werk van Gods genade in tijden van beproeving. Het begint met moeilijkheden en eindigt in zegen. We komen dit zes maal tegen in de Bijbel.
1/ Deze tekst.
2/ Ruth 1: 1 In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het, dat er een hongersnood in het land was.
3/ 2 Samuel 21: 1 Er was in de dagen van David een hongersnood gedurende drie jaren achtereen; en David zocht het aangezicht van Yahweh. Yahweh zei: Op Saul en op zijn huis rust een bloedschuld, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft.
4/ Ester 1: 1 Het geschiedde nu in de dagen van Ahasveros, (hij is die Ahasveros, dewelke regeerde van Indie af tot aan Morenland toe, honderd zeven en twintig landschappen).
5/ Jesaja 7: 1 Het geschiedde nu in de dagen van Achaz, de zoon van Jotam, de zoon van Uzzia, de koning van Juda, dat Resin, de koning van Aram, met Pekach, de zoon van Remaljahu, de koning van Israel, tegen Jeruzalem ten strijde trok; maar hij kon in de strijd daartegen de overhand niet behalen.
6/ Jeremia 1: 3 Ook geschiedde het tot hem in de dagen van Jojakim, zoon van Josia, koning van Juda, totdat voleind werd het elfde jaar van Zedekia, zoon van Josia, koning van Juda; totdat Jeruzalem gevankelijk werd weggevoerd in de vijfde maand.
Amrafel. Deze koning van Sinear wordt alleen hier en in Genesis 14: 9 genoemd. Mogelijke betekenis: ‘Eén die spreekt van duistere dingen’.
Sinear. Zie Genesis 10: 10. Staat altijd voor Babel.
Arjok. Deze koning van Ellasar wordt ook alleen hier en in Genesis 14: 9 genoemd. Betekenis: leeuwachtig’ of ‘als een leeuw’.
Ellasar. Ook dit rijk wordt alleen hier en in Genesis 14: 9 genoemd. Mogelijke betekenis: ‘God kastijdt’ of ‘God kuist’.
Kedorlaomer. Deze koning van Elam komt ook alleen in dit hoofdstuk voor. Hier en in de verzen 4, 5, 9 en 17. Betekenis: ‘hand vol schoven’.
Elam. Een provincie ten oosten van Babylon. De betekenis is dezelfde als de naam van de zoon van Sem. Zie Genesis 10: 22. Deze streek komt ook weer terug in de profetieën. Zie Jesaja 11: 11; 21: 2; 22: 6; Jeremia 49: 34 – 39; Ezechiël 32: 24 en Daniël 8: 2.
Tidal. Ook deze koning komt weer alleen hier voor en in Genesis 14: 9. Betekenis: ‘angst’ of ‘vrees’.
Volken. Men neemt aan dat dit de stammen waren die zich in de Koerdische bergen bevonden. Dat zou overeenkomen met de historische geschriften van de Assyriërs, die men op gedenkplaten heeft teruggevonden.

Genesis 14: 2 dat dezen oorlog voerden tegen Bera, de koning van Sodom, Birsa, de koning van Gomorra, Sinab, de koning van Adma, Semeber, de koning van Seboïm, en de koning van Bela, dat is Soar.
Bera. Deze koning van Sodom komt uitsluitend hier voor. Betekenis: ‘gave’ of ‘geschenk’.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.
Birsa. Ook deze koning van Gomorra komt uitsluitend hier voor. Betekenis: ‘zoon van het verderf’. Het kan toeval zijn, maar ik moet hierbij toch wel aan de toekomende zoon van het verderf denken.
Johannes 17: 12 Zolang Ik bij hen was, bewaarde Ik hen in uw naam, welke Gij Mij gegeven hebt, en Ik heb over hen gewaakt en niemand uit hen is verloren gegaan, dan de zoon des verderfs, opdat de Schrift vervuld werd.
2 Thessalonica 2: 3 Laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens der wetteloosheid zich openbaren,
de zoon des verderfs,
Gomorra. Zie Genesis 10: 19.
Sinab. Opnieuw een koning die alleen hier voorkomt. Betekenis: ‘tand van de vader’.
Adma. Zie Genesis 10: 19.
Semeber. Nog een koning die alleen hier voorkomt. Betekenis: ‘in de hoogte zweven’ of ‘zich in de hoogte verheffen’.
Seboïm. Zie Genesis 10: 19.
Bela. Deze plaats komt alleen hier en in Genesis 14: 8 voor. Aramees voor ‘vernietiging’.
Soar. Onder die naam is Bela beter bekend. Zie Genesis 13: 10.

Genesis 14: 3 Deze allen kwamen in bondgenootschap naar het dal Siddim, dat is de Zoutzee.
Siddim. Een plaatsnaam die alleen in dit hoofdstuk hier en in de verzen 8 en 10 voorkomt. Betekenis: ‘vlakten’.
Zoutzee. De Dode Zee. Een plaatsbepaling die na het oordeel over Sodom en Gomorra gegeven is om aan te geven waar dat plaatsje in dat dal gelegen heeft.

Genesis 14: 4 Twaalf jaar hadden zij Kedorlaomer gediend en in het dertiende jaar waren zij in opstand gekomen;
Kedorlaomer. Zie Genesis 14: 1.
Waren in opstand gekomen. Hier wordt de reden van de oorlog van Genesis 14: 2 genoemd.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: