U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 14: 11 En zij namen al de have van Sodom en Gomorra en al hun voedsel en trokken af.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.
Gomorra. Zie Genesis 10: 19.

Genesis 14: 12 Ook namen zij Lot mede, de zoon van Abrams broeder, en zijn have, en trokken af; hij nu woonde te Sodom.
Lot. Zie Genesis 11: 27.
Abram. Zie Genesis 11: 26.
Hij nu woonde te. In Genesis 13: 12 verbleef hij nog tot bij Sodom. Hier woont hij in Sodom. Letterlijk: ‘hij, een inwoner zijnde in Sodom’.
Tegenstelling tussen dit vers en het volgende vers. Tegenstelling tussen Lot en Abram. Tegenstelling van een vast verblijfplaats hier en een plek waar Abram doortrok in het volgende vers. Voor de verblijfplaats van Lot zie Genesis 13: 13.
Sodom. Zie Genesis 10: 19.

Genesis 14: 13 Toen kwam een vluchteling en deelde dit mede aan de Hebreeër Abram; hij nu woonde bij de terebinten van de Amoriet Mamre, de broeder van Eskol en Aner, die Abrams bondgenoten waren.
Hebreeër. Nakomeling van Eber. Zie Genesis 10: 21 en 24. Letterlijke betekenis: ‘de doortrekker’ of ‘de voorbijganger’.
Abram. Zie Genesis 11: 26.
Hij nu woonde bij. Zie Genesis 14: 12. Scherpe tegenstelling met Lot.
Terebinten. Eikenbomen of eikenbossen.
Amoriet. Zie Genesis 10: 16 en 14: 7.
Mamre. Zie Genesis 13: 18.
Eskol. Hij wordt alleen hier en in Genesis 14: 24 genoemd. Betekenis: ‘druiventros’.
Aner. Hij wordt ook alleen hier en in Genesis 14: 24 genoemd. Mogelijke betekenis: ‘balling’.

Genesis 14: 14 Toen Abram hoorde, dat zijn broeder als gevangene was weggevoerd, bracht hij zijn geoefenden, degenen die in zijn huis geboren waren, in de strijd, driehonderd achttien man, en achtervolgde hen tot Dan toe.
Toen Abram hoorde, bracht hij. Direct wordt liefde omgezet in daden. Lot kon zichzelf en anderen niet helpen. Abram kon beiden. Genade werkt (1 Corinthe 15: 10). Genade draagt ook vrucht. Driehonderd achttien man zijn geboren, getraind en bewapend in het huis van Abram. Zij kunnen helpen. In het huis van Lot kon niemand helpen.
Abram. Zie Genesis 11: 26.
Hij bracht zijn geoefenden, degenen die in zijn huis geboren waren. Letterlijk: ‘hij leegde zijn huis van zijn geoefenden’. Zoals iemand zijn schede leegt van zijn zwaard als hij zijn zwaard uit zijn schede trekt.
Zijn geoefenden. Die door Abram zelf geoefend oftewel getraind, waren. Als je het woord verder opzoekt in de Bijbel blijkt het nergens met een militaire training, maar wel met een inwijding te maken te hebben. Het woord, dat hier gebruikt wordt, komt verder niet voor. Wel de bron waar het uit voortkomt. Dat is in Deuteronomium 20: 5 de inwijding van een nieuw huis. In 1 Koningen 8: 63 en 2 Kronieken 7: 5 is het de inwijding van de Tempel van Salomo. Hoe Abram hen die in zijn huis getraind kan hebben blijkt uit het laatste Bijbelvers met dit woord in Spreuken.
Spreuken 22: 6 Oefen de knaap volgens de eis van zijn weg, ook wanneer hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken.
Abram trainde hen dus in de weg van Yahweh. De redding die hij tot stand mocht brengen kwam dus zuiver voort uit genade alleen.
In zijn huis geboren. Dus geen slaven of manschappen die hij elders had ingekocht.
Dan. Dit is een stad, die in geen relatie staat met de latere stam Dan. Ook niet de stad uit Richteren 18: 29. Een stad in het noorden van het beloofde land, dat de Danieten later veranderden in Laïs. Betekenis van Dan: ‘Rechter’ of ‘hij die recht verschaft’. Betekenis van Laïs: ‘Leeuw’.

Genesis 14: 15 En zij verdeelden zich des nachts tegen hen in troepen, hij en zijn slaven, en versloegen hen en achtervolgden hen tot Choba toe, dat ten noorden van Damascus ligt.
Verdeelde zich in troepen. Hij viel de vijand op verschillende plaatsen tegelijk aan.
Hij en zijn slaven. De nadruk ligt in het Hebreeuws op ‘hij’.
Versloegen hen. Eerste overwinning. Overwinning van Abram over de troepen van Kedorlaomer, de koning van Elam.
Choba. Plaatsnaam die alleen hier vermeld wordt. Betekenis: ‘schuilplaats’.
Ten noorden van. Abraham stond blijkbaar met zijn gezicht naar het oosten. Letterlijk staat er: ‘links van’.
Damascus. Plaatsnaam. Mogelijke betekenis: ‘druk’, ‘bedrijvig’ of ‘de zakkenwever zwijgt’. Een plaats die veelvuldig in de Bijbel en dus ook in de profetieën voorkomt. Heel bekend is het feit dat Paulus, toen nog Saulus, op weg naar Damascus door de Heer geroepen werd.

Genesis 14: 16 En hij bracht al de have terug, en ook zijn broeder Lot en diens have bracht hij terug, evenals de vrouwen en het volk.
Lot. Zie Genesis 11: 27.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: