U bevindt zich hier: De Bijbel Door

Genesis 10: 5 Naar dezen zijn de kustlanden der volken in hun landen verdeeld, elk naar zijn taal, naar hun geslachten, onder hun volken.
Naar deze. De verdeling van de kustlanden van de volken vond dus plaats naar aanleiding van de geslachten van Jafet, die hiervoor genoemd zijn. Die verwijzing naar de geslachten van Jafet is zo belangrijk dat het daarna viervoudig herhaald wordt: 1. ‘in hun landen’. 2. ‘naar zijn taal’. 3. ‘naar hun geslachten’. 4. ‘onder hun volken’. Iets dergelijks zien we bij Cham in Genesis 10: 20 en bij Sem in Genesis 10: 31.Het is de typische profetische taal van stam, taal, volk en natie, die we ook weer tegenkomen in Openbaring 5: 9; 7: 9; 10: 11; 11: 9; 13: 7; 14: 6 en 17: 15. De indeling in vieren wijst op alles onder de zon.
De kustlanden. Letterlijk: ‘de eilanden’.
De kustlanden der volken. Kan ook betekenen: ‘de bevolkte eilanden’. Dit kan wijzen op het hele werelddeel Europa en de westkust van Azië.

Genesis 10: 6 En de zonen van Cham waren Kus, Misraïm, Put en Kanaän.
Cham. Zie Genesis 5: 32.
Kus. Betekenis: ‘zwart’ of ‘angst’. Dit is het huidige Ethiopië.
Misraïm. Het huidige Egypte. 1 Koningen 10: 28 & 29. Egypte betekent ook letterlijk: ‘de twee Misraïm’, oftewel ‘de twee grensgebieden’. De ene Misraïm is dan de Delta, waarin de grote verdedigingsmuur ‘Sur’ zich bevindt, De andere is het oorspronkelijke Egypte.
Put. Betekenis: ‘gekweld’ of ‘geteisterd’. Zij komen ook weer terug in de profetische toekomst. Ezechiël 30: 4 en Nahum 3: 9.
Kanaän. Mogelijke betekenis: ‘koopman’ of ‘handelaar’. De bekendste van de zonen van Cham omdat het de grootste vijanden van Israël zijn geworden. Zij waren reeds voor Israël in het beloofde land en hadden zich met geestelijke wezens vermengd. Zie Genesis 6: 4. Ook hen komen we weer tegen in de profetische toekomst. Jesaja 19: 18; 23: 11 en Zefanja 2: 5.

Genesis 10: 7 En de zonen van Kus: Seba, Chawila, Sabta, Rama en Sabteka; en de zonen van Rama waren Seba en Dedan.
Kus. Zie Genesis 10: 6.
Seba. Zoon van Kus en kleinzoon van Cham. Mogelijke betekenis: ‘dronkaard’. Komt weer terug in de profetieën in Jesaja 43: 3.
Chawila. Zie Genesis 2: 11. Wellicht heeft Kus zijn zoon naar die streek in Eden genoemd.
Sabta. Mogelijke betekenissen: ‘verzadigd’ of ‘doorbrekend’.
Rama. Betekenis: ‘trilling’ en ‘huivering’. Ook deze naam is in het Nederlands identiek aan de zes verschillende steden, die met die naam in de Bijbel genoemd worden. Ook hier is weer het Hebreeuwse grondwoord volstrekt anders.
Sabteka. Mogelijke betekenissen: ‘ik ben verzadigd’ of ‘sterk doorbrekend’.
Seba. Zoon van Rama en kleinzoon van Kus. Opnieuw hebben we hier een naam die in het Nederlands identiek lijkt, maar in het Hebreeuwse grondwoord totaal verschilt. Mogelijke betekenis: ‘mensheid’. Ook zij komen weer terug in de profetische toekomst in Jesaja 60: 6; Jeremia 6: 20; Ezechiël 27: 22 & 23 en 38: 13.
Dedan. Betekenis: ‘laagland’. Komt ook weer terug in de profetieën. Jesaja 21: 13; Jeremia 25: 23; 49: 8; Ezechiël 25: 13; 27: 15 & 20 en 38: 13.

Genesis 10: 8 En Kus verwekte Nimrod; deze was de eerste machthebber op de aarde;
Kus. Zie Genesis 10: 6.
Nimrod. Betekenis: ‘rebel’ en ‘opstandeling’. Letterlijk is dit Hebreeuwse woord ‘marad’ de eerste persoon meervoud. Het best wordt het dus weergegeven met: ‘wij zullen rebelleren’. Ook hij wordt weer in de profetische toekomst vermeld. Micha 5: 5. Hij is in de Bijbel de eerste voorafschaduwing van de Antichrist.
Josephus (Ant. Jud. i. c. 4. 2) zegt dat Nimrod de mensheid overtuigde dat men hun geluk niet aan God moest toeschrijven. Men moest beseffen dat zijn eigen uitmuntende eigenschappen de bron hiervan waren. Hij bracht spoedig tirannie over de aarde. Dit was om de mens ervan te overtuigen dat er geen andere weg was om te vervreemden van de eerbied voor God dan door hen te leren op hun eigen kracht te vertrouwen.
Machthebber. Dit wijst zowel op het jagen als op het heersen. Bij hem begon het soort heersers op de aarde, die door schrikbewind hun macht vestigen. Dictators zouden wij ze noemen. In 1 Kronieken 1: 10 staat dat hij de eerste was die machtig werd op aarde. De Chaldeeuwse parafrase van die tekst luidt: ‘hij begon toe te nemen in boosheid want hij vergoot onschuldig bloed en rebelleerde tegen Yahweh’.

Genesis 10: 9 hij was een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN; daarom zegt men: Een geweldig jager voor het aangezicht des HEREN als Nimrod.
Een geweldig jager. Niet zozeer op dieren, als wel op mensen. Zoals in Jeremia 16: 16.
Daarom zegt men. Blijkbaar was dit een soort slogan geworden onder de Semitische volkeren. In Babel was Yahweh onbekend.
Voor het aangezicht des Heren. Letterlijk: ‘tegenover het gezicht van Yahweh’. Dit duidt juist op het tarten of uitdagen van Yahweh.
Nimrod kan zonder meer de eerste poging van satan genoemd worden om een wereldwijd heerser aan te stellen. Vervolgens zijn er vele hernieuwde pogingen gedaan, waaronder Nebukadnezar, Alexander, Napoleon en Hitler. Uiteindelijk zal hij tijdelijk slagen als hijzelf de Antichrist zal verwekken op deze aarde. Dan zal die hybride soort openlijk op aarde zijn plek innemen en mondiaal heersen totdat Christus zelf komt.
Of Nimrod zelf een hybride was? Tot die conclusie geeft de Bijbel geen enkele aanwijzing. Wel was hij uit de lijn van Cham, waar ook de Kanaänieten uit voortkwamen. Van hen komen we later wel veel vermengingen met geestelijke machten tegen, waar hybride volkeren uit voortkwamen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende

Verwante Artikelen

Hier vindt u de verwijzingen naar andere artikelen die ook betrekking hebben op hetzelfde Bijbelgedeelte: