U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Hoezeer verdelgd zijn Sodom & Gomorra?

Goedemorgen mensen. Ik ben Martin Zender met het Vroege Gek Verslag.

Omdat ik nu eenmaal Martin Zender ben, sta ik nogal eens ’s morgens vroeg op met de volgende vraag: ‘O God, waar zij die inwoners van Sodom en Gomorra gebleven?’
Zij zijn dood. Ze bestaan gewoon niet.

Ik weet hier nog een heel diep geheimpje over! Dat is feitelijk niet echt een geheimpje. Iedereen zou het kunnen weten, maar het zijn er maar een paar die het echt weten. Je kan het vinden in het boek Prediker.
Prediker 9: 5 De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets;
Die doden weten zelfs niet eens dat ze dood zijn!

We weten toch best wel wat er met Sodom en Gomorra gebeurde? Zij waren toch zeker volkomen verdelgd? Zo was het toch? Omdat ze een stelletje nergens toe deugende zondaren waren!
Genesis 19: 24-25 Toen liet Yahweh zwavel en vuur op Sodom en Gomorra regenen, van Yahweh, uit de hemel; en Hij keerde die steden om, plus de hele Streek, met al de inwoners van die steden en het gewas van de aardbodem.

Mijn vraag deze ochtend aan jullie is de volgende: Hoe verdelgd is deze volkomen verdelging? Ik merk dat zelfs het overgrote deel van de christenheid gewoon belijdt dat deze inwoners van Sodom en Gomorra toch nog altijd voor de grote witte troon zullen moeten plaatsnemen om geoordeeld te worden. Er komt toch zeker nog een oordeel? Nietwaar?
Openbaring 20: 11-12 ik zag een grote witte troon en Hem, die daarop gezeten was, voor wiens aangezicht de aarde en de hemel vluchtten, en geen plaats werd voor hen gevonden. En ik zag de doden, de groten en de kleinen, staande voor de troon, en er werden boeken geopend. En nog een ander boek werd geopend, het boek des levens; en de doden werden geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken.

De vraag blijft dus staan: Hoezeer volkomen verdelgd zijn deze inwoners van Sodom en Gomorra dan wel? Ik bedoel: Dat vuur en die zwavel regende daar naar beneden. Volkomen verdelgd! Maar hoezeer verdelgd zijn ze dan wel als ze later toch weer zullen verrijzen voor de grote witte troon?
Misschien is die verdelging niet zo definitief als dat wij wel denken.
Ezechiël 16: 53 Ik [Yahweh] zal een keer brengen in haar lot, het lot van Sodom en haar dochters,

Het is interessant om te zien dat er nog een ander volk op gelijksoortige manier volkomen verdelgd wordt. Dat is het volk Moab.
Jeremia 48: 1-47 Over Moab.
Zo zegt Yahweh Zebaoth, de God van Israel: Wee over Nebo, want het is
verwoest; te schande geworden, ingenomen is Kirjataim; te schande geworden is de vesting en terneergeslagen. Moabs roem is er niet meer; in Chesbon zint men op onheil tegen hen: Komt, laat ons het uitroeien als volk! Ook jij, Madmen, jij zal verdelgd worden, het zwaard zal je achtervolgen. Hoor! geschreeuw uit Choronaim: verwoesting en groot verderf! Verbroken is Moab; zijn kleinen doen geschreeuw horen. Ja, de helling van Luchit gaat men al wenende op; ook in de pas van Choronaim hoort men noodgeschrei. Vlucht, redt je leven, dat het zal worden als een kale struik in de woestijn. Want om jouw vertrouwen op je werken en op je schatten zal jij ook gegrepen worden en zal Kemos in ballingschap gaan, zijn priesters en vorsten tezamen, ja, er zal een verwoester komen tot elke stad, zodat geen stad zal ontkomen en de vallei zal te gronde gaan en de vlakte verdelgd worden, gelijk Yahweh gezegd heeft. Geeft vleugels aan Moab, want vliegende moet het weggaan, en zijn steden zullen worden tot een woestenij, waarin niemand woont. Vervloekt, wie het werk van Yahweh met lauwheid verricht; en vervloekt, wie zijn zwaard van bloed weerhoudt! Moab heeft van zijn jeugd af rust gehad; het heeft stil op zijn droesem gelegen, het is niet overgegoten van het ene vat in het andere, en het is niet in ballingschap gegaan; daardoor is zijn smaak hem gebleven en is zijn geur niet veranderd. Daarom zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat Ik hem aftappers zend, die hem zullen aftappen en zijn vaten zullen ledigen en zijn kruiken verbrijzelen. Dan komt Moab beschaamd uit met Kemos, gelijk het huis van Israel beschaamd uitkwam met Betel, hun vertrouwen. Hoe kunnen jullie zeggen: Helden zijn wij, en weerbare mannen voor de strijd? Verwoest is Moab met zijn steden, en de keur van zijn jonge mannen is ter slachting afgedaald, luidt het woord van de Koning, wiens naam is Yahweh Zebaoth. Moabs ondergang komt nabij en zijn rampspoed haast zich zeer. Beklaagt het, allen die er rondom woont, en allen die zijn naam kent; zegt: Ach, hoe is de scepter van de kracht, de staf van de heerlijkheid, gebroken! Daal af van je ereplaats en zet je neer in het vuil, o inwoonster, dochter van Dibon, want de verwoester van Moab trekt tegen jullie op, hij vernielt je vestingwerken. Ga op de weg staan en zie uit, inwoonster van Aroer; ondervraag de vluchteling en de ontkomene, zeg: Wat is er geschied? Te schande geworden is Moab, want het is terneergeslagen; jammert het uit en schreeuwt; boodschapt aan de Arnon, dat Moab verwoest is. Ja, een gericht is gekomen over het land van de vlakte, over Cholon, Jahas, Mefaat, Dibon, Nebo, Bet–diblataim, Kirjataim, Bet–gamul, Bet–meon, Keriot, Bosra en over al de steden van het land van Moab, die veraf en die dichtbij zijn. Afgehouwen is de hoorn van Moab en zijn arm is gebroken, luidt het woord van Yahweh. Maakt het dronken, omdat het zich tegen Yahweh heeft verheven, zodat Moab neertuimelt in zijn uitbraaksel en ook zelf ten spot wordt. Of was voor u Israel niet het voorwerp van spot; is het onder dieven betrapt, dat jullie, zo vaak jullie erover spraken, met het hoofd gingen schudden? Verlaat de steden en gaat op de rots wonen, inwoners van Moab, en weest als de duif die nestelt aan de overzijde van de opening van de kuil. Wij hebben van Moabs trots gehoord (zeer hoogmoedig is het!) van zijn hoogheid, zijn trots, zijn hoogmoed en zijn hooghartigheid. Ik ken, luidt het woord van Yahweh, zijn overmoed en zijn onbehoorlijke taal zij doen, wat niet behoorlijk is. Daarom moet ik over Moab jammeren, ja, over geheel Moab geschreeuw aanheffen, over de mannen van Kir–cheres zuchten. Meer dan Jazer weent, zal Ik over u wenen, o wijnstok van Sibma; uw ranken reikten tot aan de zee, zij kwamen tot Jazer; je inzameling en je wijnoogst heeft een verwoester overvallen. Zo zijn vreugde en jubel geweken uit de gaarde en het land van Moab, en heb Ik de wijn uit de perskuipen geweerd; men zal de druiven niet treden met vreugdegeroep; het vreugdegeroep is geen vreugdegeroep. Ten gevolge van Chesbons geschreeuw verheft men zijn stem tot Elale, tot Jahas toe, van Soar tot Choronaim, Eglat–selisia; want zelfs de wateren van Nimrim worden een woestenij. Zo maak Ik bij Moab, luidt het woord van Yahweh, een einde aan hem die een hoogte bestijgt en voor zijn god offers ontsteekt. Daarom klaagt mijn hart over Moab als klaagfluiten, ja, klaagt mijn hart over de mannen van Kir–cheres als klaagfluiten, omdat het overschot dat men gemaakt had, verloren gaat. Want elk hoofd is kaal geschoren, elke baard afgesneden, in alle handen zijn insnijdingen en op alle heupen is rouwgewaad. Op alle daken van Moab en op al zijn pleinen is het één en al weeklacht, want Ik heb Moab verbroken als vaatwerk, waarin men geen behagen heeft, luidt het woord van Yahweh. Hoe terneergeslagen is Moab, hoe heeft het de rug gekeerd! Moab is te schande geworden en tot een spot en verschrikking voor allen die er rondom wonen. Want zo zegt Yahweh: Zie, als een gier komt hij aanzweven en hij spreidt zijn vleugels over Moab uit; ingenomen worden de steden en de burchten worden veroverd, en het hart van Moabs helden is te dien dage als het hart van een vrouw in barensnood. Dan wordt Moab verdelgd, zodat het als volk niet meer bestaat, omdat het zich tegen Yahweh verheven heeft. Schrik en kuil en strik over u, inwoners van Moab! luidt het woord van Yahweh. Wie vlucht voor de schrik, zal vallen in de kuil; en wie uit de kuil klimt, zal gevangen worden in de strik; want Ik zal daarover, over Moab, het jaar van zijn bezoeking brengen, luidt het woord van Yahweh. In de schaduw van Chesbon staan vluchtelingen zonder kracht; want een vuur is uitgebroken uit Chesbon en een vlam uit het huis van Sichon, die de slapen van Moab en de schedel der rumoermakers heeft verteerd. Wee u, Moab! Verloren is het volk van Kemos, want weggehaald zijn uw zonen als gevangenen, uw dochters in gevangenschap.

Maar Ik zal in het lot van Moab een keer brengen in het laatst der dagen, luidt het woord van Yahweh.

Tot zover het oordeel over Moab.

Weet je, de meeste mensen vinden die verwoestingverzen prachtig! Maar die herstelverzen, daar moet je bij hen niet over aankomen. Maar God verliest nou juist met het doel dat Hij kan vinden! Niet iedereen hoort dit graag. Zeker de verkondigers niet!

Dominee Milt Hickle
De Eerste Evangelische Broedergemeende van God en Veroordeling

Mijn broeders en zusters, ik ben hier vandaag om tot jullie te spreken over Moab.
Moab was volkomen verdelgd! Evenals dat het geval van met de steden Sodom en Gomorra! Die zondigende, ellendige inwoners van Sodom en Gomorra, die zullen lijden onder het eeuwig oordeel van
(vibrerende stem) God!!!

Ik hou van het gedeelte Jeremia 48. Ik hou ervan omdat het in het Oude Testament staat. Ik hou van het Oude Testament vanwege het oordeel in dat Oude Testament! Ik vind het geweldig dat God mensen veroordeelt! Ik moet bijna erkennen dat ik veroordeling liever heb dan genade!

Het lukt me bijna niet om van dat Oude Testament los te komen. Als ik dat wel zou doen, dan zou ik op het Nieuwe Testament over moeten gaan. Dan zou ik zelfs op de brieven van Paulus moeten overgaan. Wanneer ik bij die brieven van Paulus zou uitkomen, dan zou ik moeten ontdekken dat de zonde niet langer tussen de mens en God instaat.

Wanneer de zonde niet langer tussen de mens en God instaat, dan heb ik geen werk meer. Ik verdien nou juist een lekkere boterham met het veroordelen van mensen en hen uit te dagen om te stoppen met zondigen. Als je me vandaag nog schrijft dan zal ik je vertellen hoe je het zondigen kan stoppen voor God!

Hoor ik nog een ‘AMEN’?Waarom zijn er hier helemaal geen mensen? Nee, ik wil het ook eigenlijk helemaal niet weten. Hou je mond!

Ik ga het hebben over Moab vanuit Jeremia 48. Moab was volkomen verdelgd! De eerste verzen van dit hoofdstuk zal overslaan. Ik vind dat wel heel erg jammer omdat daar zo’n rijke diepgang betreffende dood en verwoesting in zit. Ik zal gelijk vers 15 voorlezen:
Jeremia 48: 15 Verwoest is Moab met zijn steden,

Is er onder jullie iemand die nog geen idee heeft wat het woord ‘verwoest’, of anders het woord ‘vernietiging’ hier eigenlijk betekent? Fijn dat u nog bent gekomen, mamma! Nou heb ik tenminste toch nog één luisteraar. Ik waardeel dit erg! U hebt me op deze wereld gezet en dankzij u is er nu redding voor deze wereld mogelijk.
Jeremia 48: 25 Afgehouwen is de hoorn van Moab,

O, het wordt nog stukken beter, mijn geliefden!
Jeremia 48: 35 Zo maak Ik bij Moab, luidt het woord van Yahweh, een einde aan hem.
O ja, mijn geliefde broeders en zusters. Ik ben echt dol op het volgende vers:
Lees dit samen met me mee!
Jeremia 48: 39 Hoe terneergeslagen is Moab,

Moab is neergeslagen en volkomen verdelgd volgens het woord des Heren in Jeremia hoofdstuk 48! Het echt enige dat ik nog liever hoor dan dit vers 39 is vers 42!

Hoor ik nu nog een ‘AMEN’?
(hand aan het oor, tijdje stil) Mamma? Okay, het doet er ook niet toe! Het doet er niet toe, vers 42.
Jeremia 48: 42 Dan wordt Moab verdelgd, zodat het als volk niet meer bestaat, omdat het zich tegen Yahweh verheven heeft.
Lees het allemaal voor jezelf, mensen. Ook jullie allemaal, die meekijken via de televisies in het hele land en over de hele wereld.

Lees het allemaal nog eens rustig voor jezelf over. Jeremia 48 de verzen 1 tot en met 46. In deze verzen 1 tot en met 46 zul je lezen over het totale oordeel van God. De verdelging van Moab. Moab zal neergeslagen worden en al die mensen zullen neer gehouwen worden.

Stem van Mamma
Hoe zit het met vers 47?

Dominee Milt Hickle
Wat zei u, mamma?

Stem van Mamma
Hoe zit het met vers 47?

Dominee Milt Hickle
(Stilte. Kijkt daarna verdwaasd om zich heen) O mamma, dat wilt u toch niet ….?

Stem van Mamma
Hoe zit het met vers 47?

Dominee Milt Hickle
Ja, u hebt gelijk, mamma. Er is een vers 47. Maar u wilt toch zeker niet dat ik dat vers 47 ga voorlezen?

Stem van Mamma
Hoe zit het met vers 47?

Dominee Milt Hickle
Mamma, laat me nou alstublieft dat vers 47 niet voorlezen! Ik weet dat er nog….

Stem van Mamma
Hoe zit het met vers 47?

Dominee Milt Hickle
Ik weet dat er nog een vers achteraan komt. Maar dat wil ik niet lezen! Wat probeert u nou met mij uit te halen? De schoot die mij gedragen heeft, heeft zich nu tegen mij gekeerd, o Heer!
Okay mamma, ik doe dit voor u! Ik doe dit alleen voor u, mamma! U verknalt hiermee mijn bediening van dood en veroordeling, maar ik zal het voor u lezen, mamma!

Vers 47. Het spijt me enorm dat ik dit nu doe, maar mijn mamma dwong me om dit voor te lezen en dus doe ik het.
Jeremia 48: 47 Maar Ik zal in het lot van Moab een keer brengen in het laatst der dagen, luidt het woord van Yahweh.

(Volkomen verdwaasd) Toch zal Ik…… Toch zal Ik in het lot van Moab…….. Toch zal ik in het lot van Moab een keer brengen in het laatst der dagen.

Ik weet niet of je ooit nog een moederdagkaart zal opsturen! U liet mij een vers van herstel lezen! U liet mij een vers van hoop en vrede lezen! Nu heb u deze hele gemeenschap laten beseffen dat ….. hoewel er eigenlijk geen gemeenschap verder is……U liet mij beseffen dat verdelging niet het eind van Gods programma is! Wat volkomen verdelgd was, dat kan Hij dus weer herstellen! Mamma! O jij, mamma! O jij mamma! Mamma! O mamma!

Okay mamma, wat wil je dat ik dan nu weer ga doen? Dan maar weer terug naar de boerderij? Zo luidt het woord van Yahweh.

Dit was Martin Zender met het Vroege Gek Verslag. Bedankt dat je er weer bij was en we zien elkaar weer.

Dominee Milt Hickle
Waarom zijn er hier helemaal geen mensen?

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende