U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De achtste video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Hebreeën 7: 17-19 Want van Hem wordt getuigd: U bent priester tot in de aioon naar de ordening van Melchisedek. Want een vroeger voorschrift wordt wel afgeschaft, als het zonder kracht en nut is, (immers de wet heeft in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht) maar thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.

In vers 18 staat erover dat een vroeger voorschrift wordt afgeschaft om dan in het volgend vers duidelijk te maken dat de wet dat voorschrift is. De wet bleek namelijk zonder kracht en nut te zijn want ze had het volmaakte niet gebracht.

De Heer zegt hier dus dat de wet niets volmaakt gemaakt heeft. Dat wil ik graag nog eens benadrukken: De wet heeft niks volmaakt gemaakt.
‘Thans wordt een betere hoop gewekt, waardoor wij nader tot God komen.’
De wet had niks volmaakt gemaakt en nu wordt er een betere hoop geïntroduceerd. De wet is daarmee dus aan de kant gezet.

Nog eens wil ik benadrukken dat dit het overboord gooien van de reglementen is bekeken vanuit Gods oogpunt. Dan wordt het nu tijd om naar het volgende hoofdstuk te gaan.

Hebreeën 8: 1-5 De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is aan de rechterzijde van de troon van de majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. Want iedere hogepriester treedt op om gaven en offers te brengen, en om die reden was het noodzakelijk, dat ook deze iets had om te offeren. Indien Hij nu op aarde was, dan zou Hij niet eens priester wezen, daar er hier reeds zijn om volgens de wet de gaven te offeren. Dezen verrichten slechts dienst bij een afbeelding en schaduw van het hemelse, blijkens de godsspraak, die Mozes ontving, toen hij de tabernakel zou gereedmaken. Zie toe, zegt Hij immers, dat jullie alles maken naar het voorbeeld, dat jullie getoond werd op de berg.

De bediening die Jezus ontving was een hogere bediening evenals het Verbond dat Hij bracht een hoger Verbond is dan het Oude Verbond dat aan de wet en dus aan het oude priesterschap verbonden was.
Hebreeën 8: 6 Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.
Dit Nieuwe Verbond is ook gebaseerd op betere beloften.

Hebreeën 8: 7-13 Want indien dat eerste onberispelijk was geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis van Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte op de dag, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. Want dit is het verbond, waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis van Israël na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken. Als Hij spreekt van een nieuw verbond, heeft Hij daarmede het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

Hier stoppen we en we vervolgende de uitleg in de volgende video.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende