U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Handelingen 15: 30-35 Toen men afscheid van hen genomen had, kwamen zij te Antiochië aan, riepen de vergadering bijeen en legden de brief over. En toen zij die gelezen hadden, verblijdden zij zich over de bemoediging. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden. En toen zij daar een tijd lang geweest waren, werden zij door de broeders met de vredegroet gezonden tot degenen, die hen hadden afgevaardigd. Maar Silas besloot op hen te wachten. En Paulus en Barnabas bleven te Antiochië en leerden en verkondigden met vele anderen het woord van de Heer.

Het valt hier opnieuw op dat deze brief niet verzonden werd aan hen die nog gered moesten worden. Het is geschreven aan de broeders. Het is dus ook niet een voorwaarde en les in hoe iemand gered wordt. Die is een voorschrift aan de gelovigen hoe men van hen verwachten mag dat ze leven. Nogmaals wil ik er op wijzen dat het de Heilige Geest was die al die vele voorschriften tot vier regels teruggebracht had.

[Eigen (Hein) opmerking: Deze vergadering in Jeruzalem had nog alles te maken met Gods handelen met Israël onder het Nieuwe Verbond. Daar is het voor de heidenen die gelovig werden niet nodig de hele wet te houden. Belangrijk op te merken is dat dit niet voor de Joodse gelovigen gold.
Efeze 2: 15 doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot een nieuwe mens te scheppen,
Het volledig buiten werking zetten van de wet geldt nu in het geheimenis. In het Nieuwe Verbond gold dat nog niet.
Romeinen 3: 31 Stellen wij dan door het geloof de wet buiten werking? Volstrekt niet; veeleer bevestigen wij de wet.
Romeinen 8: 4 opdat
de eis der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de Geest.
Waar onder het Nieuwe Verbond de Heilige Geest voor heidense gelovigen de wet inperkt tot vier voorschriften, onderwijst dezelfde Heilige Geest Paulus in het geheimenis over de volkomen vrijheid in Christus buiten enige wet.
In het Nieuwe Verbond werkt de genade uit dat de eis van de wet vervuld wordt omdat die wet in hun hart geschreven is (Jeremia 31: 33). Tijdens het geheimenis werkt de genade het leven van Christus uit (Christus, ons leven Colosse 3: 4). Einde eigen opmerking]

De Heilige Geest heeft de wet tot deze vier voorschriften als geldend voor de heidenen teruggebracht. Paulus zou dit later nog duidelijker uitwerken als hij spreekt over de zwakke gelovigen.
Romeinen 14: 2 De één gelooft, dat hij alles eten mag, maar de zwakke eet plantaardig voedsel.

De heidense gelovigen hielden zich uit respect voor de joden die in hun stad verkeerden aan deze regels. Het ging er niet zozeer om dat je deze reglementen moest vervullen omdat je er anders geestelijk slecht aan toe zou zijn, maar we vervullen deze opdrachten om de joden niet te schande te zetten, die Christus uiteindelijk nog voor Zijn Koninkrijk wil winnen.

[Eigen (Hein) opmerking: Dit lijkt toch wel heel sterk weer een gelegenheidsoplossing te worden. Al deze aanvullingen zijn niet hard te maken vanuit Handelingen 15 op zich. Integendeel. Wanneer we de wet niet zien als een opdracht om te werken, maar als een belofte aan Israël, dan is dit geschuifel ook nergens voor nodig.]

Deze uitspraak van de Heilige Geest in Handelingen 15 is één van de meest definitieve uitspraken waarom we als christenen de wet niet hoeven te houden. De Heilige Geest zelf leert ons dit via Zijn handelingen, wat Hij in Petrus bewerkte in het huis van Cornelius, enzovoort. De wet had nu geen enkele toepassing meer op ons.

In het hele Nieuwe Testament staat het vol met definitieve antwoorden waarom de wet niet langer op ons van toepassing is. Dit is er slechts één van. In de brief aan de Romeinen en ook op andere plaatsen reikt Paulus ons nog veel meer duidelijke argumenten aan.

Als gelovigen zijn wij er niet om volgens uiterlijke reglementen te leven. Als we het onderzoek verder voortzetten dat God alle reglementen overboord gegooid heeft, zullen we ook ontdekken waarom Hij dat gedaan heeft. We zullen daarbij de geestelijke wijze van relatie ontdekken die Hij met ons aangaat.

Bedankt voor het kijken en we gaan weer verder op de volgende video.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende