U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Handelingen 15: 28 ‘het heeft de Heilige Geest … goed gedacht, jullie verder geen last op te leggen’.

Dit was dus de conclusie van Paulus, Barnabas, Petrus, Jakobus en de oudsten van Jeruzalem. Toen ik dit las vroeg ik me af hoe zij kunnen beweren namens de Heilige Geest te kunnen spreken? De reden ligt in het feit dat God zelf dit bewerkt heeft.

Ten eerste hebben we met het wonderlijke feit te maken dat engelen allerlei visioenen bij Petrus en Cornelius hadden bewerkt. Voordat Petrus goed en wel klaar was met het huis van Cornelius de boodschap te brengen werden zij al met de Heilige Geest gedoopt.

Wat hier dus gebeurde was dat zij hier herkenden wat de Heilige Geest sprak, onderwees en deed in al deze gebeurtenissen. Wat hier in Handelingen 15 staat is dus niet zomaar één van de mogelijke meningen van die broeders daar in Jeruzalem. Dit had letterlijk de Heilige Geest goed gedacht.

Onder het gezag van de Heilige Geest legden deze broeders dus alle reglementen van de wet, met daarin de besnijdenis, aan de kant en beperkten zich tot deze vier zaken die hier genoemd worden.
Handelingen 15: 29 onthouding [1] van hetgeen de afgoden geofferd is, [2] van bloed, [3] van het verstikte en [4] van hoererij; indien jullie je hier voor wachten, zullen jullie wel doen. Vaart wel!

Dit is een heel interessante opsomming in verband met mensen die tegenwoordig beweren dat God wel de ceremoniële wet als afgedaan beschouwt, maar dat we ons nog altijd aan de tien geboden moeten houden.

In deze opsomming van zaken waar men zich van moest onthouden zien we een mengsel. Bijvoorbeeld bij het verbod van het eten wat aan de afgoden geofferd is kan je denken aan het woord dat je geen andere goden naast God kan plaatsen. Dat staat letterlijk in de tien geboden.

Als er gesproken wordt over onthouding van bloed, dan zitten we midden in de ceremoniële en voedselvoorschriften. Deze vier regels zijn dus een mengeling. Aan de ene kant iets uit de tien geboden, aan de andere kant iets uit de voedselvoorschriften. Zo hebben de Joden 613 voorschriften.

Bij het derde punt, namelijk het verstikte, kom je uit op het voorschrift over bloed. Het hele idee waarom verstikt vlees namelijk niet deugt ligt er juist in dat het doordrenkt is met het bloed. Ook dat is dus een voedselvoorschrift.

Als je dan bij punt vier, de onthouding van hoererij, uitkomt, dan heb je weer een voorschrift uit de tien geboden.
Exodus 20: 14 Je zal niet echtbreken.
Dat vierde punt sluit dus weer aan op de tien geboden.

Deze opsomming zit dus volkomen anders in elkaar dan wat in veel kringen tegenwoordig onderwezen wordt die wel de tien geboden laten staan, maar al de ceremoniële wetten naast zich neerleggen.

Het is eigenlijk verbazingwekkend dat de gelovigen die hier aangesproken werden slechts deze korte opsomming, waar ze zich aan te houden hadden, voorgeschoteld kregen. Het advies van Petrus is hier dat ze hen het juk van de besnijdenis niet opleggen.
Handelingen 15: 10 Nu dan, wat stellen jullie God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen?

We lezen nu weer een stukje verder:
Handelingen 15: 30-35 Toen men afscheid van hen genomen had, kwamen zij te Antiochië aan, riepen de vergadering bijeen en legden de brief over. En toen zij die gelezen hadden, verblijdden zij zich over de bemoediging. Judas en Silas, die zelf ook profeten waren, bemoedigden en versterkten de broeders met vele woorden. En toen zij daar een tijd lang geweest waren, werden zij door de broeders met de vredegroet gezonden tot degenen, die hen hadden afgevaardigd. Maar Silas besloot op hen te wachten. En Paulus en Barnabas bleven te Antiochië en leerden en verkondigden met vele anderen het woord van de Heer.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Vervolg