U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Handelingen 15: 10-11 Nu dan, wat stellen jullie God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen? Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.

Petrus advies is dus dat ze niet het juk van besnijdenis en de wet van Mozes de heidense gelovigen opleggen. Daar laat hij dan op volgen wat hij echt gelooft. Petrus gelooft dat nu de joodse gelovigen net als de heidense gelovigen uit genade alleen gered zijn.

Ik wil er nog eens de nadruk op leggen dat deze hele strijd draait om de vraag wat gelovigen nu moeten doen. Petrus stelt hier heel duidelijk dat aangezien mensen nu uit genade gered worden we niet meer moeten proberen die gelovigen de wet van Mozes op te leggen.

Ze onderzochten dus niet de vraag wat ze ongelovigen moesten voorhouden om gelovigen te kunnen worden. De vraag was wat gelovigen nu nog moesten doen om als goede gelovigen te kunnen leven.

Dan het resultaat:
Handelingen 15: 12 De gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had.
Petrus conclusie was: Genade is voldoende. Verder geen juk opleggen.

Nu krijgen we het advies van Jakobus:
Handelingen 15: 13-21 Nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zei: Mannen broeders, hoort naar mij! Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermee stemmen overeen de woorden van de profeten, gelijk geschreven staat: Daarna zal Ik weerkeren en de vervallen hut van David weer opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weer opbouwen, en Ik zal haar weer oprichten, opdat het overige deel van de mensen de Here zal zoeken, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Here, die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder moet lastig vallen, maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.

Petrus advies was dus dat genade voldoende was en dat ze de heidense gelovigen niet het juk van de besnijdenis en de wet moeten opleggen.

Jakobus staat hier op en sluit zich hier aan bij wat Petrus zei, maar weet er toch ook nog zaken aan toe te voegen. Hij voegt hier toe vanuit Oud Testamentische Bijbelgedeelten. Hij geeft daarmee aan dat al eerder geprofeteerd was over het feit dat heidenen tot geloof zouden komen.

Het is opvallend dat de profetieën inderdaad spreken over heidenen, maar niet over heidenen die jood werden. Nee, zij zouden zich in het Koninkrijk van God bevinden als heidenen.

Ik moet nu deze video afsluiten. Wellicht kan ik nog iets lezen om het dan in de volgende video uit te werken.
Handelingen 15: 22-25 Toen besloten de apostelen en de oudsten met de gehele gemeente mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barnabas naar Antiochië te zenden: Judas, genaamd Barsabbas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders. En men schreef door hun bemiddeling: De apostelen en oudsten groeten als broeders de broeders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië. Aangezien wij gehoord hebben, dat enigen uit ons midden jullie met hun woorden hebben verontrust, je zielen in verwarring brengende, hoewel wij hun niets geboden hadden, hebben wij eenstemmig besloten mannen te kiezen om die tot jullie te zenden,

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Vervolg