U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Handelingen 15: 2-4 Toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil. Zij reisden dan, nadat hun door de gemeenten uitgeleide gedaan was, door Fenicië en Samaria, en bereidden met hun verhaal van de bekering van de heidenen al de broeders grote blijdschap. En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermeldden al wat God met hen gedaan had.

De gelovigen in Fenicië en Samaria waren blij toen zij hoorden over de bekering van de heidenen. Opnieuw valt hier op dat Paulus en Barnabas niet vertellen over wat zij gedaan hadden, maar wat God door hen heen gedaan had. Maar dan krijg je de draai.

Handelingen 15: 5 Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op, die gelovig geworden waren, en zeiden, dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden.

Het heerlijke wat we uit dit vers leren is dat er zelfs uit die partij van de Farizeeën mensen tot geloof waren gekomen. Is dat niet prachtig? Als je de Evangeliën doorleest zie je die partij voortdurend tegenover Jezus Christus staan. Maar hier kunnen we de Heer prijzen, want nu zijn er dan toch enkelen uit die partij tot geloof gekomen.

Deze gelovigen uit de partij van de Farizeeën waren het nu die erop stonden dat de heidenen zich moesten laten besnijden en de wet van Mozes moesten houden. Dat hoeft ons op zich niet zo te verbazen omdat de verandering die God hier op dit punt aanbracht nog helemaal niet aan alle apostelen duidelijk was, laat staan bij alle gelovigen.

Laten we dus niet te streng oordelen over deze gelovige Farizeeën omdat, zelfs tot op de dag van vandaag, mensen de wet niet makkelijk zijn rechtmatige plaats geven.

Handelingen 15: 6-11 De apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zei tot hen: Mannen broeders, jullie weten, dat God van de aanvang af mij onder jullie heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de Heilige Geest te geven evenals ook aan ons, zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. Nu dan, wat stellen jullie God op de proef door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat noch onze vaderen, noch wij hebben kunnen dragen? Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.

Hier ontdekken we hoe belangrijk die ontmoeting wel was. Petrus staat hier op om kortweg nog even zijn ontmoeting in het huis van Cornelius terug te halen. Hoewel hij zeer summier is over de details van deze ontmoeting wijdt hij ruimschoots uit over wat God daar deed en wat dat voor alle gelovigen inhoudt.

Petrus benadrukt dat het God was die deze ontmoeting geregeld had en dat God het hart kent. Dat wil dus zeggen dat God het hart van Cornelius en die bij hem waren kende. Er zit geen vergissinkje in Gods planning. God bewees dat Hij hen accepteerde doordat Hij hen de Heilige Geest schonk.

Petrus laat duidelijk uitkomen dat God geen enkel onderscheid maakt tussen ons (waarmee hij de Joden bedoeld) en hen. De hele context geeft aan dat deze ‘ons’ uitsluitend de Joden kan betekenen. Met ‘hen’ wordt daarmee naar de heidenen verwezen. Door het geloof heeft God het hart van deze heidenen gereinigd.

Nu God toch al het hart van deze heidenen gereinigd heeft, vraagt Petrus aan deze gelovige Farizeeën waarom we dan God toch nog op de proef zouden moeten stellen. Waarom wilde ze ingaan tegen wat God hier gedaan had en wat Hij nog aldoor deed?

Het commentaar van Petrus over de wet hier is heel opvallend. Hij noemt het een juk die de Joodse vaderen niet hadden kunnen dragen en die zijzelf ook niet konden dragen. Hij stelde niet dat het moeilijk was om dit juk te dragen vanwege de ingewikkeldheid of het onprettige karakter van de wet. Nee! Ze hebben het nooit kunnen volbrengen om die wet echt te houden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Vervolg