U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De derde video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Handelingen 10: 23-33 De volgende dag stond hij [Petrus] op en vertrok met hen, en enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. De volgende dag kwam hij te Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen, terwijl hij zijn bloedverwanten en beste vrienden had bijeengeroepen.
Toen het geschiedde, dat Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, viel hem te voet en bewees hem hulde. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook een mens. En terwijl hij zich met hem onderhield, kwam hij binnen en vond er velen bijeen; en hij sprak tot hen:
Jullie weten, hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet–jood; doch mij heeft God doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Ik zou nu wel willen weten, om welke reden jullie mij uitgenodigd hebben.
Cornelius zei: Juist voor vier dagen, van dit ogenblik af gerekend, was ik op het negende uur
[drie uur ’s middags] thuis in gebed; en zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed, en hij zei: Cornelius, je gebed is verhoord en aan je aalmoezen is voor God gedacht geworden. Zend dan iemand naar Joppe en ontbied Simon, die bijgenaamd wordt Petrus; deze is als gast in het huis van Simon, een leerlooier, aan de zee. Ik heb dan terstond iemand naar je toe gezonden en je hebt er goed aan gedaan hier te komen. Wij zijn dan nu allen aanwezig voor het aangezicht van God, om te horen al wat je door de Here opgedragen is.

Cornelius valt in aanbidding voor Petrus op zijn knieën. Uiteindelijk had een engel van God hem opdracht gegeven om Petrus bij zich in huis uit te nodigen. Cornelius verwacht dan ook dat Petrus wel een heel bijzonder persoon moest zijn. Petrus maakt duidelijk dat ook hij alleen maar een mens is.

Het is boeiend om hier te zien wat Petrus aan Cornelius en die bij hem zijn vertelt. Het is hier Petrus zelf die hier uitlegt wat hij door het visioen in het huis van Simon de leerlooier geleerd heeft. Hij stelt heel duidelijk dat het naar de wet genomen voor een Jood verboden was om met een Heiden om te gaan.

Door dit visioen had hij nu geleerd dat hij geen enkel mens onheilig of onrein kon noemen. Ook al was het laken in het gezicht gevuld met onreine dieren, toch had Petrus wel door dat de feitelijke les draaide om de heidenen. In het vervolg kon hij hen niet langer meer zien als onheilig of onrein.

Petrus gaat dan verder om de grondbeginselen van het blijde nieuws van God met hen te delen, zoals dat geworteld is in het leven, de dood en de opstanding van Christus. Daar was hij ooggetuige van geweest. Petrus gaat dan verder in het besef dat God geen enkele voorkeursbehandeling geeft.

Handelingen 10: 34-43 Petrus opende zijn mond en zei: Inderdaad merk ik, dat er bij God geen aanzien van de persoon is, maar onder elk volk is wie Hem vereert en gerechtigheid werkt, Hem welgevallig, naar het woord, dat Hij heeft doen brengen aan de kinderen van Israël om vrede te verkondigen door Jezus Christus. Deze is aller Heer. Jullie weten van de dingen, die geschied zijn door het hele Joodse land, te beginnen in Galilea, na de doop, die Johannes verkondigde, van Jezus van Nazaret, hoe God Hem met de Heilige Geest en met kracht heeft gezalfd. Hij is rondgegaan, weldoende en genezende allen, die door de duivel overweldigd waren; want God was met Hem. En wij zijn getuigen van al hetgeen Hij gedaan heeft in het land van de Joden zowel als te Jeruzalem; en zij hebben Hem gedood door Hem te hangen aan een hout. Hem heeft God op de derde dag opgewekt en heeft gegeven, dat Hij verscheen, niet aan het hele volk, maar aan de getuigen, die door God tevoren gekozen waren, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden was opgestaan; en Hij heeft ons geboden het volk te prediken en te betuigen, dat Hij het is, die door God is aangesteld tot rechter over levenden en doden. Van Hem getuigen alle profeten, dat een ieder, die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangt door zijn naam.

Het is van belang om op te merken wat Petrus verkondigde. Hij beschrijft dit als een boodschap van goed nieuws en van vrede. Hij vertelt hen over Jezus die Christus, de Gezalfde is. Let er eens op dat hij spreekt over Jezus van Nazareth, zoals Hij rondging goed doende, waarbij Hij allen die door de duivel overweldigd waren genas.

Petrus was één van de getuigen van alles wat Jezus van Nazareth gedaan had. Ook is hij getuige van Christus zoals Hij at en dronk na Zijn opstanding uit de doden. Let er op dat hier sprake was van twee zaken die Jezus hen geboden had om te onderwijzen.
Ten eerste: Jezus is door God aangesteld tot rechter over levenden en doden.
Ten tweede: Ieder die in Hem gelooft ontvangt vergeving van zonden door Zijn naam.

Sommigen onder jullie zullen misschien tegenwerpen dat dit te simpel is om te geloven. Enkel maar de boodschap dat Jezus stierf en opgestaan is en dat Hij allen die in Hem geloven vergeving schenkt. Deze eenvoudige boodschap is echter sterk door God bekrachtigd in wat God hier gedaan heeft aan Cornelius en aan allen die hier luisterden naar en geloofden in deze boodschap. Dat vervolg tref je weer aan in de volgende video.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende