U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De derde video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Handelingen 10: 15 Wat God rein verklaard heeft, mag jij niet voor onheilig houden.
Het is evenwel heel belangrijk om op te merken dat het de wet van Mozes was die deze dieren als onrein omschrijft. Nu is het hier de stem van de Heer die aan Petrus verklaart dat deze dieren gereinigd zijn. God zelf verandert hier dus de status die Hij toewijst aan deze dieren. We kunnen deze conclusie niet zomaar uitwissen omdat Petrus zelf verderop in Handelingen ons deze conclusie aanreikt.

God kan dus de manier waarop wij in een relatie met Hem staan totaal veranderen. God kan reglementen opzetten, maar Hij kan ook diezelfde reglementen wegdoen. Dat is een sleutel om deze video te kunnen begrijpen. Ik ga nu verder.

Handelingen 10: 17-23 Terwijl Petrus bij zichzelf in onzekerheid was, wat het gezicht, dat hij gezien had, betekenen mocht, zie, daar waren de mannen, die door Cornelius afgezonden waren, bij hun navraag naar het huis van Simon aan het voorportaal gekomen, en zij trachtten na geroepen te hebben te weten te komen, of Simon, bijgenaamd Petrus, daar verblijf hield.
Terwijl Petrus nog steeds over het gezicht nadacht, zei de Geest: Zie, twee mannen zoeken naar u; sta dan op, ga naar beneden en reis, zonder bezwaar te maken, met hen mee, want Ik heb hen gezonden.
Petrus ging naar beneden en zei tot de mannen: Zie, ik ben het, die jullie zoeken; wat is de reden van jullie komst? En zij zeiden: Cornelius, een hoofdman, een rechtvaardig man en vereerder van God, die goed bekend staat bij het gehele volk van de Joden, heeft door een heilige engel een godsspraak ontvangen om je in zijn huis uit te nodigen en te horen wat je zeggen zal. Hij nodigde hen uit naar binnen en ontving hen gastvrij.

Toen God Petrus eenmaal duidelijk had gemaakt dat dieren die eerst onheilig waren nu plotseling gereinigd waren, sprak de Geest hem aan over de nadere bijzonderheden van de gebeurtenis waar hij nu aan deel zou nemen.

Het was niet voldoende voor God om Cornelius in een gezicht aan te spreken. God wilde Petrus als een mens van vlees en bloed, die ooggetuige was geweest van Zijn heerlijkheid, gebruiken om het blijde nieuws aan Cornelius door te geven.

Voor bepaalde zaken kan God geen gezichten of engelen gebruiken. Voor het brengen van de boodschap wilde God dat Petrus ging. Dat wordt in de loop van de gebeurtenissen ook wel duidelijk.

Het wordt nu ook wel duidelijk hoe belangrijk deze ontmoeting is. God heeft op bovennatuurlijke manier in zowel Petrus als Cornelius gewerkt om alleen al deze ontmoeting te regelen. Het zal ons hierdoor ook duidelijk worden dat het belang van deze ontmoeting groter is dan slechts een ontmoeting van deze twee personen.

Handelingen 10: 23-33 De volgende dag stond hij [Petrus] op en vertrok met hen, en enige van de broeders uit Joppe gingen met hem mee. De volgende dag kwam hij te Caesarea aan. En Cornelius verwachtte hen, terwijl hij zijn bloedverwanten en beste vrienden had bijeengeroepen.
Toen het geschiedde, dat Petrus binnentrad, kwam Cornelius hem tegemoet, viel hem te voet en bewees hem hulde. Maar Petrus richtte hem op en zei: Sta op, ik ben zelf ook een mens. En terwijl hij zich met hem onderhield, kwam hij binnen en vond er velen bijeen; en hij sprak tot hen:
Jullie weten, hoe het een Jood verboden is zich te voegen bij of te gaan tot een niet–jood; doch mij heeft God doen zien, dat ik niemand onheilig of onrein mag noemen. Daarom ben ik ook zonder tegenspreken op uw uitnodiging gekomen. Ik zou nu wel willen weten, om welke reden jullie mij uitgenodigd hebben.
Cornelius zei: Juist voor vier dagen, van dit ogenblik af gerekend, was ik op het negende uur
[drie uur ’s middags] thuis in gebed; en zie, een man stond voor mij in een blinkend kleed, en hij zei: Cornelius, je gebed is verhoord en aan je aalmoezen is voor God gedacht geworden. Zend dan iemand naar Joppe en ontbied Simon, die bijgenaamd wordt Petrus; deze is als gast in het huis van Simon, een leerlooier, aan de zee. Ik heb dan terstond iemand naar je toe gezonden en je hebt er goed aan gedaan hier te komen. Wij zijn dan nu allen aanwezig voor het aangezicht van God, om te horen al wat je door de Here opgedragen is.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende