U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De tweede video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Handelingen 10: 1-8 Er was in Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling, een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die veel aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad.
Hij zag in een gezicht, omstreeks het negende uur van de dag
[drie uur ’s middags], duidelijk een engel van God bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius! Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zei: Wat is er, heer! En hij zei tot hem: Je gebeden en je aalmoezen zijn voor God in herinnering gekomen. En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus: deze is de gast van een Simon, een leerlooier, wiens huis bij de zee ligt.
Zodra de engel, die tot hem sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een godvruchtige soldaat uit degenen, die voortdurend bij hem waren; en nadat hij hun alles uitgelegd had, zond hij hen naar Joppe.

Het doel van deze serie video’s is om te ontdekken hoe wij mensen een relatie met God kunnen hebben. Hoe staan onze dagelijkse activiteiten, beslommeringen en zorgen in relatie tot de eeuwige God?

Het beroep van Cornelius wordt hier even in het voorbijgaan opgemerkt. Er wordt meer aandacht besteed aan wie hij werkelijk was. Het verslag wijst erop dat hij en zijn gezin godvruchtig en vereerders van God waren.

Dat hij een vereerder van God was houdt in dat hij plichtsgetrouw al rekening hield met God. Geloof in God was voor hem dan ook geen abstracte vroomheid. Het had invloed op zijn daden. Zijn omgang met de medemens was daardoor veranderd. Het resultaat van zijn geloof was dat hij gul aan de armen uitdeelde.

Zijn gedrag naar God toe was veranderd. Op vaste tijden van de dag bad hij tot God. Als we een model zouden wensen om na te volgen zou hij een goede gegadigde zijn.

Je zou je zelf kunnen afvragen:
Als een dergelijke overtuiging al zo’n invloed heeft op de praktische handel van een persoon, waarom moet er dan nog een verandering komen? Heeft een verandering in zo’n leven nog werkelijk enige zin? Deed de godsvrucht en verering van God, die er al was, voor God er werkelijk toe?

In dit hoofdstuk vinden we een werkelijk verbazingwekkende openbaring. De verandering in het leven van de hoofdman wat hem godsvruchtig en tot een vereerder van God gemaakt heeft, deed er voor God inderdaad toe.

Deze hoofdman deed deze dag zijn gebruikelijke routine. We lezen zelfs van zijn gebedsuur. God komt dan tussenbeide en laat hem weten dat zijn gebeden en daden er toe deden.
Cornelius had een visioen waarin hij duidelijk een engel van God onderscheidde.

Wellicht zou de scepticus onder ons een concrete engel hebben gewild en niet één in een visioen. Voor Cornelius was dit hele gebeuren concreet genoeg. Laat ik voor die scepticus nog even zeggen dat God Zichzelf hier absoluut niet aan het bewijzen was. Hij communiceert hier op een bovennatuurlijke manier met één van de Zijnen. Eén die absoluut in Hem gelooft.

God is ook de Schepper van onze zintuigen, via welke weg wij onderwezen worden in alles. Hij kan zo via één van die zintuigen bij ons binnenstappen wanneer Hij het maar wenst.

Deze engel vertelt Cornelius enkele verbazingwekkende dingen. De gebeden en ook de handelingen van Cornelius zijn bij God voor de aandacht gekomen. Er is dus een verband. De hele simpele handelingen als bidden en gul aan de armen geven zijn als een offer opgestegen tot voor de tegenwoordigheid van de almachtige God. Dat is de reden waarom God Cornelius en zijn gezin heeft uitgekozen om deel uit te maken van deze bijzondere gebeurtenis.

De engel geeft Cornelius nu heel specifieke instructies hoe hij deze gebeurtenis moet opzetten. Hij vertelde hem waar Simon, die Petrus heette, was. Hij moest mensen sturen om Petrus in zijn huis te krijgen.

Het is interessant om te zien dat God bekend is met de positie van gezag die Cornelius innam. Hij gebruikt juist die positie om Petrus te laten ophalen.

Eén kant van deze ontmoeting is nu in actie gezet. Nu komt God ook bovennatuurlijk tussenbeide om de andere kant van deze ontmoeting tot stand te brengen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende