U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De tweede video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

In mijn eerste video over het onderwerp ‘Waarom God de reglementen overboord heeft gegooid’ heb ik in zekere zin alleen nog maar het vraagstuk in het midden gelegd. Dat deed ik met het volgende Bijbelgedeelte:

Colosse 2: 20-23 Aangezien jullie met Christus gestorven zijn aan de wereldgeesten, waartoe laten jullie je, alsof jullie in de wereld leven, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan; dat zijn allemaal dingen, die door het gebruik er helemaal aangaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, al staat het in een roep van wijsheid met zijn eigendunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde en dient alleen maar tot bevrediging van het vlees.

Het punt dat we bespraken was niet alleen dat God de reglementen overboord heeft gegooid, maar ook de vraag waarom God dit heeft gedaan. Wat betekent dit voor ons? Is dit nu echt de weg tot heiliging voor ons, zodat we heilig en in waarheid voor de Heer kunnen staan?

We stuitten ook op het spanningsveld dat er ligt tussen de uitspraak in Mattheus en Efeze.
Mattheus 5: 17 Denk nou niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Efeze 2: 15 Hij
[Christus] heeft … in zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld,
Paulus stelt heel absoluut dat Christus de wet, die jood en heiden scheidde, buiten werking heeft gesteld.

Wat is er nu gebeurd in de periode tussen deze twee uitspraken. Ik had beloofd dat we dit van twee verschillende gezichtspunten zouden bekijken.
Vanuit het boek Handelingen zullen we het vanuit het menselijk gezichtspunt bekijken. Daarbij zitten we binnen de menselijke ervaring van tijd en ruimte. Daar zie we de zaken zoals wij mensen die ontdekken.
Vanuit het boek Hebreeën bekijken we het hemelse gezichtspunt. Dat zijn zaken die we uitsluitend kunnen weten omdat God ze ons daar openbaart.

Als we het chronologisch zouden willen aanpakken dan zouden we eerst naar de Hebreeën toe moeten omdat de ontwikkeling in de hemel die op aarde voorafgaat. We gaan echter eerst de ontwikkeling bekijken vanuit het menselijk gezichtspunt in Handelingen. Dat zal ons alvast enig inzicht geven in wat er precies gaande was.

Ik laat liever de schoonheid zien dan dat ik kort en bondig ben. Daarom wil ik nu één verhaal in Handelingen eruit lichten.
Ik ontdekte dat de Bijbel ons prachtige, ware verhalen vertelt, die werkelijk hebben plaats gevonden. Die verhalen spreken over Gods omgang met ons mensen. We zien Zijn verhouding met ons en hoe onze relatie met Hem functioneert.
De waarheid betreffende God, mens en reglementen komt openbaar in een gebeurtenis, die we bij de eerste oogopslag al vrij makkelijk kunnen begrijpen.

De spelers in dit eerste bedrijf zijn
Petrus, die nu een apostel van Jezus is,
Cornelius, een hoofdman binnen het Romeinse leger en een godvruchtig heiden,
dan nog de andere mensen die ook in het huis van Cornelius samengekomen waren
en dan de hoofdpersoon in dit bedrijf is God, de Heilige Geest.

Deze gebeurtenis was ongetwijfeld geen toeval. De spelers waren door God zelf uitgekozen.
In het eerste stuk zien we hoe God besluit dat Cornelius en zijn gezin spelers binnen deze gebeurtenis zouden zijn. Je krijgt ook al enig idee waarom God Cornelius uitkoos.

Handelingen 10: 1-8 Er was in Caesarea iemand, genaamd Cornelius, een hoofdman van de zogenaamde Italiaanse afdeling, een godvruchtig man, een vereerder van God met zijn gehele huis, die veel aalmoezen aan het volk gaf en geregeld tot God bad.
Hij zag in een gezicht, omstreeks het negende uur van de dag
[drie uur ’s middags], duidelijk een engel van God bij zich binnenkomen en tot hem zeggen: Cornelius! Hij staarde hem aan en werd zeer bevreesd en zei: Wat is er, heer! En hij zei tot hem: Je gebeden en je aalmoezen zijn voor God in herinnering gekomen. En nu, zend mannen naar Joppe en nodig een zekere Simon uit, die bijgenaamd wordt Petrus: deze is de gast van een Simon, een leerlooier, wiens huis bij de zee ligt.
Zodra de engel, die tot hem sprak, weggegaan was, riep hij twee van zijn huisslaven en een godvruchtige soldaat uit degenen, die voortdurend bij hem waren; en nadat hij hun alles uitgelegd had, zond hij hen naar Joppe.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende