U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De elfde video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Dit is Stephen Searfoss, die verder gaat met de serie ‘Waarom God de reglementen overboord gegooid heeft’.

We zitten nu midden in een gedeelte dat spreekt vanuit de Hebreeënbrief over Gods perspectief betreffende de verandering die er plaatsvond tussen Mattheus 5: 17 en Efeze 2.
Mattheus 5: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Efeze 2: 15 Hij heeft in zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld.

We zien nu in de Hebreeënbrief hoe deze verandering heeft plaatsgevonden. Om alles goed te doorgronden raad ik u aan om te beginnen bij video nummer 7 van deze serie. Daar beginnen we met dit vraagstuk te behandelen. We gaan nu verder met Hebreeën 9.

Hebreeën 9: 1-14 Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld. Want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar en de tafel met de toonbroden stonden; deze werd het heilige genoemd; en achter het tweede voorhangsel was een tent, genaamd het heilige van het heilige, met een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden een gouden kruik met het manna, de staf van Aaron, die gebloeid had, en de tafelen van het verbond; daarboven waren de cherubs van de heerlijkheid, die het verzoendeksel overschaduwen; hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Dit was dan aldus ingericht, en de priesters kwamen bij het vervullen van hun diensten voortdurend in de voorste tent, maar in de tweede alleen de hogepriester, eenmaal in het jaar, niet zonder bloed, dat hij offerde voor zichzelf en voor de zonden door het volk in onwetendheid bedreven. Daarmee gaf de Heilige Geest te kennen, dat de weg naar het heiligdom nog niet openlag, zolang de eerste tent nog bestond. Dit was een zinnebeeld voor de tegenwoordige tijd, in zoverre gaven en offers gebracht werden, die niet bij machte waren hem, die God daarmede dient, voor zijn besef te volmaken, daar zij met hun spijzen en dranken en onderscheiden wassingen slechts bepalingen voor het vlees zijn, opgelegd tot de tijd van het herstel. Maar Christus, opgetreden als hogepriester der goede dingen, die gekomen zijn, is door de grotere en meer volmaakte tabernakel, niet met handen gemaakt, dat is, niet van deze schepping, en dat niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed eens voor altijd binnengegaan in het heiligdom, waardoor Hij een eeuwige verlossing verwierf. Want als reeds het bloed van bokken en stieren en de besprenging met de as van de vaars hen, die verontreinigd zijn, heiligt, zodat zij naar het vlees gereinigd worden, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige Geest Zichzelf als een smetteloos offer aan God gebracht heeft, ons bewustzijn reinigen van dode werken, om de levende God te dienen?

In dit hoofdstuk gaan we dus dieper in op de vergelijking en ook wat er nu daadwerkelijk veranderde. In de eerste twee verzen lees je dat er onder het eerste verbond een uiterlijke eredienst en heiligdom was. In de daarop volgende verzen beschrijft hij dan wat er allemaal nodig was voor die eredienst: een kandelaar, een tafel, een altaar en brood dat de toonbroden genoemd werd.

Vanaf vers 4 begint hij het heilige van het heilige te beschrijven, de plek achter de voorhang. Daar had je volgens vers 4 het gouden reukofferaltaar en de met goud overtrokken ark van het verbond. Binnen in die ark had je dan de gouden kruik met manna, de staf van Aäron en de twee stenen tafelen van het verbond, de feitelijke tien geboden.

Volgens vers 5 bevonden zich boven de ark de cherubijnen van de heerlijkheid, die hun schaduw over het verzoendeksel lieten vallen. Al deze verschillende zaken kunnen we nu niet in detail behandelen. Mocht je hier toch meer over willen weten kan je me natuurlijk een vraag opsturen.

In deze verzen wordt dus beschreven hoe het aardse heiligdom hier op aarde werd opgezet. Dit aardse heiligdom is slechts een schaduw en een kopie van het hemelse heiligdom. Dan lees je in vers 6 dat zodra alles kant en klaar was de priester het heilige binnentrad, dat hier de voorste tent genoemd wordt. Daar kwam de priester zijn dienst verrichten.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende