U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De tiende video over de vraag:
‘Waarom Heeft God De Reglementen Overboord Gegooid?’

Stephen Searfoss zet de serie ‘Waarom heeft God de reglementen overboord gegooid’ voort. We zitten momenteel midden in een reeks video’s waarin we de ontwikkelingen in de Hebreeënbrief bekijken.

Ik neem niet de hele Hebreeënbrief onder de loep. We bekijken alleen maar een aantal Bijbelgedeelten. Ik had beloofd dat we vanuit Gods oogpunt zouden uitzoeken wat er gebeurd is tussen Mattheus 5: 17 en Efeze 2.
Mattheus 5: 17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen.
Efeze 2: 15 Hij heeft in zijn vlees de wet van de geboden, in inzettingen bestaande,
buiten werking gesteld, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen,

We lezen momenteel vanaf Hebreeën 8: 8. Mocht je er net bijgekomen zijn, bekijk dan eerst even deze serie vanaf de zevende video. Vanaf Hebreeën 8: 8 lees ik dus en plaats van tijd tot tijd wat aantekeningen. De schrijver citeert hier de profeet Jeremia.

Hier krijgen we dus een soort tweesnijdend zwaard door zowel het gedeelte in Hebreeën te bekijken en het gedeelte in Jeremia. Ik hoef hier helemaal geen uitleg te geven op Jeremia omdat de schrijven van Hebreeën dat dus al gedaan heeft. Dat is alvast prachtig. Ik hoop dat jullie dit als geïnspireerd door de Heer kunnen aanvaarden.

Hebreeën 8: 8-12 Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis van Israël en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen maakte op de dag, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. Want dit is het verbond, waarmede Ik Mij verbinden zal aan het huis van Israël na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven, en Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger, en een ieder zijn broeder leren, zeggende: Ken de Here, want allen zullen zij Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen. Want Ik zal genadig zijn over hun ongerechtigheden, en hun zonden zal Ik niet meer gedenken.
Jeremia 31: 31-34 Ziet, de dagen komen, spreekt Yahweh, dat Ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal maken; Niet naar het verbond, dat Ik met hun vaderen gemaakt heb, op de dag als Ik hun hand aangreep, om hen uit het land Egypte uit te voeren, welk Mijn verbond zij vernietigd hebben, hoewel Ik hen getrouwd had, spreekt Yahweh; Maar dit is het verbond, dat Ik na die dagen met het huis van Israël maken zal, spreekt Yahweh: Ik zal Mijn wet in hun binnenste geven, en zal die in hun hart schrijven; en Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. En zij zullen niet meer, een iegelijk zijn naaste, en een iegelijk zijn broeder, leren, zeggende: Kent Yahweh! want zij zullen Mij allen kennen, van hun kleinste af tot hun grootste toe, spreekt Yahweh; want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven, en hunner zonden niet meer gedenken.

God wijst hier het volk op hun kant van het verbond en stelt dat zij zich niet aan hun voorwaarden van het verbond hebben gehouden. Het is dan ook voorbij. Het is over.

Dat was de situatie van het volk toen de Profeet Jeremia dit moest opschrijven. Het was zover dat het volk in ballingschap naar Babylon geleid zou worden. Daar passen deze woorden in.

Wat heel belangrijk is in de woorden aan de Hebreeën is dat de schrijver in vers 9 zegt dat dit Nieuwe Verbond niet zal lijken op het verbond dat God met hun voorvaderen gesloten had toen Hij hen bij de hand had genomen om hen uit Egypte te voeren.

Als we dus spreken over het Nieuwe Verbond en we komen dat aan met woorden als ‘het lijkt op…., het proeft als….., het voelt aan als de wet van Mozes’, dan staan we totaal niet op Bijbelse grond. Het Nieuwe Verbond lijkt namelijk totaal niet op dat Oude Verbond.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende