U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Reeds voordat Israël het beloofde land binnentrok, werd voorzegd dat zij ooit om hun ongeloof het land zouden moeten verlaten en verstrooid zouden worden onder alle volken.

Maar... er zou ook een moment komen dat ze
(1) temidden van de volken zich zouden bekeren tot de HERE, en
(2) dat Hij dan tot hen zou weerkeren om (3) hen terug te brengen naar het land van hun vaderen. De huidige Joodse staat, als belichaming van het zionistische ideaal is een eigenmachtig vooruitgrijpen op deze belofte. Weliswaar in overeenstemming met de profetie, maar beslist niet de vervulling van Gods belofte. Torah-gelovige rabbijnen waarschuwen reeds van oudsher, voor het debacle waarin dit mensenwerk zal eindigen.
Enfin, wanneer Israël via het beloofde traject zal terugkeren naar het land, zal God "de voorhuid van hun harten besnijden", d.w.z. de bedekking daarvan wegnemen. Men zal oog in oog komen te staan met de Messias van Israël, de Redder der wereld en Hem ont-dekken in hun eigen Tenach.

Dit beloofde nationale herstel (na de tijd van "de verborgen dingen"...) zal niet anders wezen "dan LEVEN uit de doden!"

Geciteerde Bijbelteksten:
Deuteronomium 6: 5 Jullie zullen Yahweh, jullie God, liefhebben met heel he hart en met heel je ziel en met heel je kracht.
Deuteronomium 28: 15 Als jullie niet luisteren naar de stem van Yahweh, jullie God, en niet al Zijn geboden en inzettingen, die ik jullie heden opleg, naarstig onderhouden, dan zullen de volgende vervloekingen alle over jullie komen en jullie treffen:
Deuteronomium 28: 64-65 Yahweh zal jullie verstrooien onder alle natiën van het ene einde der aarde tot het andere; aldaar zullen jullie andere goden dienen, die jullie niet en ook jullie vaderen niet gekend hebben: hout en steen. Jullie zullen onder die volken geen rust vinden noch een rustplaats voor je voetzool; Yahweh zal jullie daar een bevend hart geven, ogen vol heimwee en een kwijnende ziel.
Deuteronomium 29: 29 De
verborgen dingen zijn voor Yahweh, onze God, maar de geopenbaarde zijn voor ons en onze kinderen voor altijd, opdat wij al de woorden dezer wet volbrengen.
Deuteronomium 30: 1-10 Wanneer dan al deze dingen over jullie komen, de zegen en de vloek, die ik jullie voorgehouden heb, en jullie dit ter harte nemen te midden van al de volken, naar wier gebied Yahweh, jullie God, je verdreven heeft, en wanneer jullie je dan tot Yahweh, jullie God, bekeren
[wederkeren] en naar Zijn stem luisteren overeenkomstig alles wat ik jullie heden gebied, jullie en je kinderen, met heel je hart en met heel je ziel, dan zal Yahweh, jullie God, in je lot een keer brengen [wederkeren] en Zich over jullie erbarmen; Hij zal jullie weer [Letterlijk: Hij zal wederkeren en jullie] bijeenbrengen uit al de volken, naar wier gebied Yahweh, jullie God, je verstrooid heeft. Al waren je verdrevenen aan het einde van de hemel, Yahweh, jullie God, zal jullie vandaar bijeenbrengen en vandaar halen; Yahweh, jullie God, zal je brengen naar het land, dat jullie vaderen bezeten hebben, jullie zullen het bezitten en Hij zal jullie weldoen en je talrijker maken dan je vaderen. En Yahweh, jullie God, zal je hart en het hart van je nakroost besnijden, zodat jullie Yahweh, je God, liefhebben met heel je hart en met heel je ziel, opdat jullie leven. Yahweh, jullie God, zal al deze vervloekingen op je vijanden en je haters leggen, die jullie vervolgd hebben. Jullie zullen weer naar de stem van Yahweh luisteren en al Zijn geboden volbrengen, die ik je heden opleg. Yahweh, jullie God, zal je in overvloed het goede schenken bij al het werk van jullie handen, in de vrucht van je schoot, in de vrucht van je vee, in de vrucht van je bodem, want Yahweh zal weer [Letterlijk: Hij zal weerkeren om] behagen in jullie hebben, jullie ten goede, zoals Hij behagen had in jullie vaderen, wanneer jullie naar de stem van Yahweh, jullie God, luisteren door Zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan; wanneer jullie je tot Yahweh, je God, bekeren met heel je hart en met heel je ziel.
Jeremia 31: 31-33 Zie, de dagen komen, luidt het woord van Yahweh, dat Ik met het huis van Israel en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaderen gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord van Yahweh. Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israel sluiten zal na deze dagen, luidt het woord van Yahweh: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn.
Ezechiël 20: 34-35 Ik zal jullie voeren uit het midden van de volken en jullie bijeenbrengen uit de landen waarin jullie verstrooid zijn, met sterke hand, met uitgestrekte arm en met uitgestorte grimmigheid. Ik zal jullie brengen naar de woestijn van de volken en daar met jullie in het gericht treden, van aangezicht tot aangezicht.
Mattheus 24: 29-31 Terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar glans niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de machten van de hemelen zullen wankelen. En dan zal het teken van de Zoon des mensen verschijnen aan de hemel en dan zullen alle stammen van de aarde zich op de borst slaan en zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken van de hemel, met grote macht en heerlijkheid. En Hij zal Zijn engelen uitzenden met luid bazuingeschal en zij zullen Zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere.
Romeinen 11: 15 Indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden?
2 Corinthe 3: 15-16 Ja, tot heden toe ligt, telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt, een bedekking over hun
[Israel] hart, maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina