U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

De Grens Over A

Jezus verschijnt op het toneel en we beweren dat Hij alles voor ons veranderd heeft. Het oude is voorbij en er is nu een nieuwe weg.

Hoe stappen we echter over die grens? Hoe ontstaat het kruis nu plotseling als de grenslijn? Hoe ontstaat voor ons ieder persoonlijk nu dat grote verschil?

Stel je eens voor dat jij nou eens die ‘Verloren Zoon Routine’ ging uitproberen. Je kent het verhaal over de verloren zoon wel. Hij kwam bij zijn vader met het idee om wat eerder dan gebruikelijk zijn erfenis al te verzilveren.
Die zoon zegt: ‘Pa, ik wil het wilde leven met volle teugen genieten. Ik vroeg me af of je me mijn deel van de erfenis nu alvast kunt ophoesten.’

Die vlieger zou tegenwoordig niet opgaan. De advocaten zouden het hele idee gelijk in de kiem smoren. Dit hele onderwerp wordt in de Hebreeënbrief besproken. Een testament krijgt alleen rechtskracht als iemand gestorven is. Zolang de persoon in kwestie nog leeft gebeurt er niet met het testament.
Hebreeën 9: 16-17 Waar een testament is, moet noodzakelijk van de dood van de erflater melding gemaakt worden; een testament toch wordt alleen van kracht, indien er iemand gestorven is, daar het nog geen gevolg heeft, zolang de erflater leeft.

In die brief wordt de vergelijking getrokken tussen het Oude en het Nieuwe Testament, die oude erfenis en de nieuwe, het Oude Verbond en het Nieuwe Verbond. Het woordje ‘erfenis’ is in het Grieks feitelijk precies hetzelfde woord als dat gebruikt wordt voor ‘testament’ of ‘verbond’.

Misschien heb je het wel eens gehoord dat iemand zei dat hij zijn testament heeft opgemaakt, of zijn laatste wilsbeschikking op papier heeft gezet. Je testament of je erfenis is dus hetzelfde als je laatste wilsbeschikking. Wil dat rechtsgeldigheid krijgen dan is dat het kenbaar maken van zijn of haar allerlaatste wil na zijn dood.

Een erfenis, testament of verbond is dus allemaal de allerlaatste wilsbeschikking en de persoon in kwestie moet dus gestorven zijn wil het rechtsgeldig voltrokken worden. Er moet dus een gestorvene zijn voor een verbond. Er moet dus een gestorvene zijn voor een testament.
Als we nu naar Mattheus hoofdstuk 1 gaan en slechts één pagina terugbladeren, wat lezen we dan? Het Nieuwe Testament.

Is hier aan het begin van het Nieuwe Testament al sprake van een dood? Nee, Jezus is nog maar net een baby. Hij is net geboren. Het is echt niet zo dat Baby Jezus het Nieuwe Testament doet ingaan. Het is niet de geboorte van Jezus dat alles verandert. Het is de dood van Jezus. De grenslijn is dus niet de geboorte van Jezus. Het sterven van Jezus is de cruciale grenslijn.

Als we nu naar de woorden van Jezus kijken wordt het alles een stuk duidelijker als we die nieuwe grenslijn als de wissel goed in de gaten houden. Kijk nou eens naar wat Jezus zei! Hij deed nogal eens behoorlijk radicale uitspraken. Dan vraag ik je: ‘Houden wij ons nu inderdaad in alle opzichten ons aan de uitspraken van Jezus?’

Wat zei Jezus bijvoorbeeld?
Mattheus 5: 29 Indien je rechteroog je tot zonde zou verleiden, ruk het uit en werp het van je, want het is beter voor jou, dat één van je leden verloren ga en niet je hele lichaam in de gehenna geworpen wordt.
Mattheus 18: 9 Indien je oog je tot zonde verleidt, ruk het uit en werp het van je. Het is beter voor je met één oog ten leven in te gaan, dan met twee ogen in het vuur van gehenna geworpen te worden.

Als we in deze tijd die radicale uitspraken van Jezus zouden opvolgen, en daar echt eerlijk en oprecht in zouden zijn, dan zou de gemeente tegenwoordig meer weg hebben van een sanatorium met op allerlei wijzen geamputeerde cliënten. Dat zou het afdoende bewijs zijn van onze oprechte gehoorzaamheid.

Wat zei Jezus bijvoorbeeld?
Mattheus 19: 21 Jezus zei tot hem: Indien je volmaakt wilt zijn, ga heen, verkoop je bezit en geef het aan de armen,
Markus 10: 21 Jezus, hem aanziende, kreeg hem lief en zei tot hem: Eén ding ontbreekt je, ga heen,
verkoop al wat je hebt en geef het aan de armen,
Lukas 12: 33
Verkoopt je bezittingen om aalmoezen te geven.
Lukas 18: 22 Toen Jezus dat hoorde, zei Hij tot hem: Nog één ding kom je te kort:
verkoop alles wat je bezit, en verdeel het onder de armen,
Gehoorzaamheid in Handelingen
Handelingen 4: 34 Allen, die eigenaars waren van stukken grond of van huizen, verkochten die en brachten de opbrengst van de verkoop en legden die aan de voeten der apostelen;
Handelingen 4: 37 Die eigenaar was van een akker,
verkocht die en bracht het geld en legde het aan de voeten der apostelen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina // Volgende