U bevindt zich hier: Bijbelstudies Video

Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood en de dood is door gegaan tot alle mensen. Zonder één uitzondering. U en ik hebben er niet voor gekozen om zondaar of sterveling te zijn. We zijn daartoe gesteld.

Maar let op: zoals in Adam alle mensen, zondaren en stervelingen zijn, zo zullen in Christus (de laatste Adam) ook alle mensen gerechtvaardigd en levend gemaakt worden! U leest het goed: alle mensen! Puur om niet. Hoezeer de religieuze wereld deze waarheid ook versmaadt - dit en niet minder is het Evangelie.

Geciteerde Bijbelgedeelten:

Romeinen 5: 12 Daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, waarop allen gezondigd hebben; want reeds voor de wet was er zonde in de wereld. Maar zonde wordt niet toegerekend, als er geen wet is. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen, die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de komende. Maar het is met de genadegave niet zo als met de overtreding; want, indien door de overtreding van die ene de velen gestorven zijn, veel meer is de genade van God en de gave, bestaande in de genade van de ene mens, Jezus Christus, voor de velen overvloedig geworden. En het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één; want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Want, indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen door die ene, veel meer zullen zij, die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven en als koningen heersen door de ene, Jezus Christus. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Want, gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens de velen tot zondaren gesteld zijn, zo zullen ook door de gehoorzaamheid van Eén de velen tot rechtvaardigen gesteld worden.

1 Corinthe 15: 22 Want evenals
in Adam allen sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden.

Romeinen 3: 23
Allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God, en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.

Startpagina