U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Bidden Voor Medegelovigen

Is voorbede voor onze broeders en zusters nog nodig? Zeker wel, en Paulus geeft ons daar een paar goede voorbeelden van. Ook hier gaat het niet om lichamelijke genezing, vrijheid of welvaart. Het onderwerp van de gebeden van Paulus ligt op een heel ander vlak.
Paulus begint zijn brieven altijd met een gebed. Laten we eens kijken wat we daarvan kunnen leren.

Danken
In de eerste plaats begint Paulus altijd met een dankgebed. Hoe is dat bij ons? Wij hebben toch wel vaak wat aan te merken op onze medegelovigen. In het meest gunstige geval bidden we dan nog wel voor zo’n persoon, maar Paulus dankt altijd. Zelfs bij de Corinthiërs, waar Paulus toch terecht veel op aan te merken had. Alleen bij de Galaten had Paulus niets meer om voor te danken. De Galaten leefden misschien uiterlijk wel veel netter dan de Corinthiërs, maar vanuit de verkeerde bron. De Galaten hadden de genade vervangen door de wet. Dat betekende dat God niets meer kon doen. Ze hadden het Evangelie van de genade vervangen voor een ander evangelie, dat geen is (Galaten 1: 8). Bij de Corinthiërs was ruzie en overspel, maar ze kenden de genade en daar dankt Paulus dan voor.

Genade Erkennen
Nemen wij de moeite om de werking van de genade bij onze broeder of zuster te zien? Daar werkt God en daar kunnen we dus voor danken.

De Ander Echt Kennen
Om zo te kunnen bidden moeten we meer dan oppervlakkige belangstelling hebben voor de ander. We moeten door cultuurverschillen en persoonlijke sympathieën heen kijken tot de kern van de persoon. Dat geeft ons dan ook een goede basis voor voorbede.

Waar Bidt Paulus Voor In De Brieven?
Een paar voorbeelden.
Efeze 1: 17 opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen:
Filippi 1: 9 – 10 En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt.
Colosse 1: 9 – 10 Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld moogt worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.

Geestelijke Groei
Het onderwerp van de gebeden van Paulus is altijd de geestelijke groei in alle opzichten, zowel persoonlijk als gezamenlijk.

Bidden Voor Zieken?
Werd Paulus dan nooit geconfronteerd met lichamelijk lijden? Zeker wel. Hij geeft Timotheus het advies om wat wijn te drinken, dat is goed voor je maag. Wij zouden waarschijnlijk zo’n advies vergezeld doen gaan met de opmerking: ‘Ik zal voor je bidden’ (de vraag is of we dat ook doen). Hij moet Trofimus ziek in Milete achterlaten en hoewel hij dat vermeldt in zijn brief vraagt hij geen voorbede.

De Gevangenis
Paulus zelf zit in de gevangenis. Hij vraagt voorbede, maar niet om vrijgelaten te worden.
Efeze 6: 18 – 20 En bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest, daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen; ook voor mij, dat mij bij het openen van mijn mond het woord geschonken worde, om vrijmoedig het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvoor ik een gezant ben in ketenen.

Laten we ons oefenen in voorbede voor elkaar. God verhoort zulke gebeden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina