U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Een Christen Bereikt Zijn DoelRomeinen 8: 18 – 31 Want ik ben er zeker van, dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden. Want met reikhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, niet vrijwillig, maar om de wil van Hem, die haar daaraan onderworpen heeft, in hope echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij, die de Geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap: de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop, die gezien wordt, is geen hoop, want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp; want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En Hij, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des Geestes, dat Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu, dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Want die Hij tevoren gekend heeft, heeft Hij ook tevoren bestemd tot gelijkvormigheid aan het beeld zijns Zoons, opdat Hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broederen; en die Hij tevoren bestemd heeft, dezen heeft Hij ook geroepen; en die Hij geroepen heeft, dezen heeft Hij ook gerechtvaardigd; en die Hij gerechtvaardigd heeft, dezen heeft Hij ook verheerlijkt. Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?

Gods Doel
God heeft een doel met de schepping en met ons. In vers 28 lezen we: ”Maar wij weten dat hun die God liefhebben, alle dingen meewerken ten goede, hun die naar zijn voornemen geroepen zijn.” En in Fil. 1:6: ”in dit vertrouwen, dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus.

God Bereikt Zijn Doel!
Toch zien we dat nu nog niet, we zien een schepping die aan de vruchteloosheid onderworpen is. Dat lezen we in vers 20, daar staat ook bij hoe dat zo gekomen is, namelijk. door hem. In Genesis 3:17 lezen wie dat is, als God tegen Adam zegt: ”de aardbodem is om uwentwil vervloekt.”

Onze Hoop
De hele schepping zucht en wij ook. De pijn en het verdriet gaan ons niet voorbij. We hebben te maken met honger en kou, ziekte en dood, verdriet en ouderdom en noem maar op. Dat is niet opgeheven door het werk van de Here Jezus. Nog niet. Maar in vers 21 lezen we over de hoop van de schepping, die ook onze hoop is. Er zal een verandering komen, de schepping wordt hersteld vers 21: ”de schepping zelf zal worden vrijgemaakt van de slavernij van de vergankelijkheid tot de vrijheid van de heerlijkheid van de kinderen van God.

De Tweede Mens
Daarvoor kwam de tweede Adam, de tweede Mens. De eerste Adam moest de aarde bewaren en bewerken en hij faalde. De tweede Adam, Christus, kwam om te herstellen en Hij zal zegevieren. We zien dat nog niet, maar we weten dat dit zal gebeuren, daarom is dat ook onze zekere hoop.

Gods Doel: Christus
Maar het gaat nog verder, want al deze ellende die eens zal verdwijnen, is in Gods hand een middel om ons te vormen. Om ook in ons Zijn doel te bereiken. Nou weten we allemaal hoe het leven ons vormt. Alles wat we meemaken, goede en slechte dingen en onze reactie daarop, maken ons tot wat we zijn, vormt ons karakter. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Wat is Gods doel in ons leven? Is dat gezondheid of welvaart? Gods doel lezen we in vers 29: ”Want hen die Hij tevoren heeft gekend, heeft Hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van Zijn Zoon gelijkvormig te worden.” Dat is het doel van God in ons leven, geen zichtbaar uiterlijk doel, maar een geestelijk doel waar God in het verborgene aan werkt.

Hij Bereikt Dat Doel
Eén ding weten we zeker, Hij zal Zijn doel bereiken, zoals we al lazen in Fil 1:6. Eens zullen we gelijkvormig zijn aan het beeld van Zijn Zoon, net zo als de Zoon het beeld is van God. Wat een geweldig vooruitzicht! Dan zal ook het moment aanbreken waar we in vers 19 over lezen; “de openbaring van de zonen van God.” Dat is waar de schepping naar uitziet, dan zal ze vrijgemaakt worden, dat is haar hoop. En dat is een hoop die niet beschaamd wordt, want God bereikt Zijn doel in ons en in de schepping.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina