U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Belofte Van De Messias

De mens wijst naar God en naar satan als de reden van zijn eigen zonde.
Nu zou je verwachten dat God de mens wel even de waarheid zou zeggen, maar nee. Weer genade!

Oordeel Over De Slang
Nadat Hij de slang een direct oordeel laat ondergaan in Genesis 3: 14: ”Omdat gij dit gedaan hebt, zijt gij vervloekt onder al het vee en onder al het gedierte des velds; op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten, zolang gij leeft.”, wijst Hij de slang nog op zijn uiteindelijke oordeel; de volkomen vernietiging door de Here Jezus. Vers 15: ”Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”

De Belofte
Dit wordt wel de moederbelofte genoemd, maar feitelijk is dit geen belofte, maar een oordeel, en niet de vrouw wordt aangesproken, maar de slang. Natuurlijk waren Adam en zijn vrouw hier wel getuige van en hield het voor hen een belofte in; er zal een zaad van de vrouw komen, die het oordeel over het kwaad zal voltrekken. Dit zaad is niemand anders dan de Here Jezus, die geboren is uit een vrouw zonder tussenkomst van een man.

Slaafse Onderworpenheid
Het vonnis van de vrouw bestaat uit pijn bij het krijgen van kinderen, een alles overheersende begeerte naar de man, en deze man zal bovendien over haar heersen. Het woord dat hier gebruikt wordt is heersen als een tiran. De verhouding tussen man en vrouw, die zo harmonisch was is helemaal veranderd. Niet omdat God dat zo wilde, het is een gevolg van de zonde. In Christus zal dit dan ook weer hersteld worden. Dan kan de vrouw weer de hulp zijn in plaats van het slaafje.

Vervloekte Schepping
Het vonnis over de man heeft grote gevolgen voor de hele schepping; niet de mens wordt vervloekt, maar de aardbodem. Die prachtige aarde, die allemaal heerlijke dingen voortbracht, zal nu doornen en distels voortbrengen. Het wordt een hard bestaan, dat in al zijn consequenties beschreven wordt in Romeinen 8. Daar zien we de vervloekte schepping, die zucht en in barensnood is. Zij wacht en kijkt reikhalzend uit naar de verlossing. Want bij alle gevolgen van de zonde staat daar toch nog steeds de belofte van het zaad van de vrouw, de belofte van de verlossing.

Opleving Van Geloof
Daarom noemt Adam zijn vrouw Eva. Dit betekent: ‘moeder van alle levenden’. Het is ontroerend om te zien dat Adam, hoewel door hem de zonde in de wereld is gekomen en door de zonde de dood, hier toch getuigenis aflegt van zijn geloof in God. Hij vertrouwt niet meer op zichzelf, maar gelooft het woord van God, dat door het zaad van de vrouw de zonde en de dood teniet gedaan zullen worden. Zij zal de moeder worden van alle levenden, niet van alle doden.

Het Eerste Offer
Dan bedekt God zelf de naaktheid van de mens. Niet met bladeren maar met vellen van dieren. God zelf dood de eerste levende wezens. Dieren worden opgeofferd om de naaktheid van de mens te bedekken, niet weg te nemen want dat kunnen dieren niet. Het hele oude testament staat vol met zulke offers. Maar in Hebreeën 10: 4 lezen we ”Want het is onmogelijk dat bloed van bokken en stieren zonden wegneemt.” Het kan slechts bedekken. De Here Jezus is gekomen als het volmaakte lam van God, Zijn bloed bedekt de zonde niet, maar doet de zonde weg. Hiervan spreekt Genesis 3: 21.

Boom Des Levens
Ten slotte worden Adam en Eva weg gestuurd uit de Hof. Weg van de boom des levens, zodat ze daar niet van zouden eten en voor eeuwig in de zonde zouden blijven leven. Als Gods tijd gekomen is zal de boom des levens in de persoon van de Here Jezus weer terugkomen. En Hij is gekomen en heeft ons leven gegeven.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende