U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Heerlijk Rusten

Genesis 1: 4, 10, 12, 18, 21 & 25 En God zag dat het goed was;

God Maakt Alles Goed
Ten slotte lezen we na elke dag:”En God zag dat het goed was.” Wat God maakt is goed. Ook als het gaat om ons nieuwe leven, daarover zegt Paulus in Filippi 1: 6: ”…dat Hij die een goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus.” In 2 Korinthe 4: 5 lezen we : ”..dan zal ieder zijn lof ontvangen van God.” Ook van ons leven kan gezegd worden: Genesis 1: 31 En God zag alles wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed.

Rusten
Genesis 2: 2 Toen God op de zevende dag het werk voltooid had, dat Hij gemaakt had, rustte Hij op de zevende dag van al het werk, dat Hij gemaakt had.
God rust op de zevende dag. Niet omdat Hij moe zou zijn, want God wordt niet moe.
Jesaja 40: 28 Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de Heer, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, Zijn verstand is niet te doorgronden.
Nee, dit rusten is een zich verkwikken en verblijden in Zijn werken, omdat zij allen zeer goed waren. Zo heeft Hij ook deze dag gezegend, de sabbat, welke Hij in het bijzonder aan zijn eigen volk Israël heeft gegeven.
Exodus 20: 8 – 11 Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van Yahweh, uw Elohim; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft Yahweh de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende Yahweh de sabbatdag en heiligde die.

Verblijden In De Rust
De nadruk lag dus niet op het niet werken, maar op het zich verblijden in het werk van de Heer. Dat hebben de Joden nooit echt begrepen, voor hen lag de nadruk op het niet werken. God legt dit meerdere keren uit aan Israël.
Jesaja 58: 13 – 14 Indien gij niet over de sabbat heenloopt door uw zaken te doen op mijn heilige dag, maar de sabbat een verlustiging noemt, de heilige dag van Yahweh van gewicht, en die eert door noch uw gewone bezigheden te doen, noch uw zaken te behartigen, of ijdele taal uit te slaan, dan zult gij u verlustigen in Yahweh en Ik zal u doen rijden over de hoogten der aarde en u doen genieten het erfdeel van uw vader Jakob, want de mond van Yahweh heeft het gesproken.
De sabbat was iets om zich in te verblijden, zoals ze zich verblijden mochten in Yahweh. Ook de Heer Jezus zelf spreekt hierover.
Markus 2: 27 – 28 En Hij zei tot hen: De sabbat is gemaakt om de mens, en niet de mens om de sabbat. Alzo is de Zoon des mensen heer ook over de sabbat.
Markus 3: 4 En Hij zei tot hen: Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad te doen, een leven te redden of te doden? Maar zij zwegen stil.
Dit zegt de Heer als de discipelen met Hem wandelen en tegelijkertijd aren plukken op de sabbat. De farizeeën zitten er meteen boven op en beschuldigen hen van het overtreden van het sabbatsgebod. Dan geeft de Heer dit antwoord Hij legt de kern van het probleem op tafel. De farizeeën en andere leiders van het volk zijn zo bezig met het uitpluizen van elk gebod, dat ze God zelf uit het oog zijn verloren. Hij is immers Heer van de sabbat. In het volgende hoofdstuk vraagt Hij dan :”Is het geoorloofd op de sabbat goed te doen of kwaad, een leven te behouden of te doden.” Zo hadden ze nog nooit over de sabbat. Op de sabbat werk je niet! Punt uit! Waarom? Dat is niet belangrijk. De regel is duidelijk.

Verblijd Je In De Rust Van Het Volbrachte Werk
De sabbat is één van de feesten des Heren, net als het Pascha en Loofhuttenfeest. Door hun beperkte visie op de sabbat, begrepen ze ook niet de diepere betekenis. Het was Gods bedoeling om Zijn volk in de rust van het land te brengen. (Deuteronomium 12: 9-10 en Jozua 1:13). Maar deze rust was betrekkelijk. De generatie die uit Egypte was bevrijd heeft die rust zelfs nooit leren kennen, door ongeloof (psalm 95:10-11), maar ook hun kinderen en verder nageslacht heeft slechts betrekkelijke rust gekend. Hoeveel oorlogen zijn er niet gevoerd, en hoeveel natuurrampen en hongersnoden heeft het land niet gekend! Terecht zegt de schrijver van de Hebreeënbrief in hoofdstuk 4 vers 8: ”Want als Jozua hen in de rust gebracht had, zou Hij daarna niet over een andere dag gesproken hebben.” Er was nog een andere rust voor het volk van God. Niet Jozua bracht hen in die rust, maar Jezus. Als de Heer aan het kruis roept :”Het is volbracht” (Joh. 19:30) kan Israël eindelijk tot rust komen in het volbrachte werk van Gods Zoon. In Mattheus 11: 28 zegt Hij dan ook:”Komt tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Dit geld voor Israël, maar ook voor ons. Wij mogen rusten in het volbrachte werk van onze Here Jezus. Daar mogen we ons in verheugen. Niet één dag in de week, maar elke dag van ons leven. En we mogen vooruit zien naar het geweldige moment waarop we verlost zullen worden van ons aardse lichaam en bij Hem volmaakt tot rust zullen komen. Een rust die niet meer verstoord zal worden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende