U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

God Brengt Orde

Genesis 1: 3, 6, 9, 11, 14, 20, 24, 26 & 29 En God zei:.

Door Het Woord Van God Is Alles Geschapen
In deze verzen lezen we hoe God na de catastrofe een nieuwe start maakt. Het eerste dat daarbij opvalt, zijn de steeds terugkerende woorden “en Hij zei…”.
Het is door het Woord van God dat alle dingen geschapen zijn. Dat lezen we ook in het Nieuwe Testament over de Here Jezus.
Johannes 1: 1 – 3 In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door het Woord geworden en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is.
Colosse 1: 15 – 16 Hij
[Christus Jezus] is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene der ganse schepping, want in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, hetzij tronen, hetzij heerschappijen, hetzij overheden, hetzij machten; alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen;
:”In Hem zijn alle dingen geschapen…”. Het is dus door de Here Jezus dat alle dingen geschapen zijn, Hij is het Woord van God.

Alles Komt Aan Het Licht
Genesis 1: 2 – 3 duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zei: Daar zij licht! en daar werd licht.
Na de catastrofe was het woest en ledig en het was donker. Echt donker. Er was helemaal geen licht. Dit is een mate van duisternis, die wij niet kennen. En dan gaat God aan het werk, Hij brengt orde aan.
In de eerste plaats begint Hij met het licht tevoorschijn te roepen. Geen licht van de zon of de maan, want die waren er nog niet. De zon is dus niet de bron van het licht, maar een drager. Het gevolg van het licht is dat alle troep zichtbaar wordt. Het licht zelf ruimt niets op. Het was een troosteloze aanblik.

Ook In Ons Leven Gaat Het Licht Aan
Zo was het ook in ons leven, woest en ledig en donker. Maar dan laat God het licht van Zijn Woord schijnen. Toen het nog donker was zag ik niet wat er mis was, maar als Gods licht gaat schijnen, wordt alles zichtbaar. Daar schrikken we vaak voor terug, dan doen we de bijbel maar weer dicht. Maar we vergeten dan dat God verder gaat in ons leven, Hij gaat het in orde maken.

God Voorziet In Alles
God ging ook verder met de schepping, Hij ging orde aanbrengen. Hij maakt scheiding tussen water en land, Hij zorgt voor begroeiing, Hij maakt vogels en vissen en allerlei dieren en ten slotte ook de mens.
God werkt niet in een willekeurige volgorde, Hij zorgt eerst voor een goede leefomgeving, en dan pas komen de dieren en de mensen. Hij zorgt eerst dat er zeeën zijn en dan pas de vissen, eerst het groene kruid en dan de dieren, eerst het zaaddragende gewas en dan de mensen. God voorziet in wat nodig is.
Ook in ons leven. Hij heeft alles gegeven om tot zijn eer te leven. Soms lijken situaties moeilijk, maar ze zijn nooit hopeloos, want met de verzoeking zal Hij ook de uitkomst geven lezen we in 1 Korinthe 10: 13.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende