U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Kennis Van God Is De Basis

We hebben al iets gezien van het gebedsleven van Paulus; de aanleiding en het belangrijkste onderwerp.

Laten we nu nog wat verder inzoomen op de inhoud zoals we dat lezen in Kol.1:9-12.
Dan vinden we als eerste gebedspunt van Paulus in vers 9 dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil. Of zoals we het lezen in Efeze1:17 Opdat de God...u de geest van wijsheid en openbaring geeft in de kennis van Hem.

Al het andere volgt hier vanzelf op. We hebben al gezien dat het hier gaat om epignosis, oftewel kennis van boven. Maar in dit woord zit ook het begrip gemeenschap verborgen, zoals we lezen in Gen.4:1 Adam bekende Eva (staten vertaling). Wij zouden zeggen: Adam had gemeenschap met Eva. Dit is onder mensen de meest intieme manier van kennen en gaat veel verder dan seks. (daarom is het ook noodzakelijk dat seksuele gemeenschap met liefde en trouw gepaard gaat)
Kennen of bekennen is dus de meest innige manier van omgaan met een ander. Die intieme omgang heeft Paulus op het oog als hij voor de gelovigen bidt dat ze vervuld mogen worden met kennis.

Het gaat dus niet om een intellectuele vorm van kennis. Niemand hoeft te denken dat hij of zij te dom is. Deze kennis is bereikbaar voor iedereen. Deze kennis gaat gepaard met wijsheid. Dat is dus wel wat anders dan de kennis zoals die op universiteiten en hoge scholen geleerd wordt. Niet elke professor is ook wijs. Wijsheid heeft te maken met hoe we onze kennis, d.w.z. ons kennen van Hem, door laten werken in ons leven. Voor geestelijk inzicht geldt natuurlijk hetzelfde. In Fil.1:9,10 zegt Paulus het zo: En dit bid ik, dat uw liefde nog meer en meer mag overvloeien in kennis en alle inzicht, om te beproeven wat het beste is. Juist deze combinatie van kennis wijsheid en inzicht heeft een heilige wandel tot gevolg, zoals we lezen in Kol 1:9.

Kennis is nooit bedoeld om ons verstand te spekken. Het doel van kennis is een waardige wandel.
In Ef. 1:17 spreekt Paulus van de geest van waarheid en openbaring. M.a.w. Hij bidt ons die gezindheid toe. Het is een manier van in het leven staan. Het uitgangspunt van zo'n leven is de innige gemeenschap met God. Hij staat in ons denken bovenaan.

Tegenover de wijsheid van God staat natuurlijk onze eigenwijsheid. Tja, wat zullen we daarvan zeggen?
En tegenover het inzicht van God staan onze eigen inzichten. Daarvan zegt de wijze koning Salomo in Spreuken 3:5 Vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet.

Als we zo wandelen dan is dat naar zijn welbehagen (vers 10), dan heeft God plezier in ons.
We moeten dus niet ons best doen waardig te wandelen, maar we moeten ons uitstrekken naar de kennis van God, dat heeft een waardige wandel tot gevolg.
En dat zelfde geldt ook voor het volgende punt vers 10: terwijl u in alle goed werk vrucht draagt. Wij willen nog al eens beginnen bij de werken en verwachten dan dat we naar Gods welbehagen zijn, dat God dan plezier in ons heeft. Nou vergeet het maar, zo werkt het niet. Eerst moeten we Hem leren kennen in al zijn liefde en genade, dan zullen de goede werken ons volgen.. Want het zijn de goede werken die God tevoren bereid heeft Ef2:10 ...tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Het is het goede werk dat Hij begonnen is en tot een goed einde zal brengen Fil.1:6 in dit vertrouwen dat Hij die een goed werk goed werk in u begonnen is, het ook zal voltooien tot op de dag van Christus Jezus.

Door die kennis zullen we ook groeien, letterlijk 'tot in God'. Het is een dynamisch gebeuren, dat leven met God; een voortdurende groei naar Hem toe. We zijn al aan zijn hart gebracht, maar we mogen Hem steeds beter leren kennen en liefhebben. Daarbij zullen we met alle kracht bekrachtigd worden; we worden steeds sterker. De kracht van God, de dunamis, is ons deel. Het is dynamiet dat alles vernietigt wat niet met God in overeenstemming is, maar ook een dynamo die ons pad verlicht en ons tot een licht stelt.

En dat alles in overeenstemming met de sterkte van zijn heerlijkheid. Geen kleinigheid! De grootste heerlijkheid die we ons maar voor kunnen stellen, eigenlijk nog meer; een onvoorstelbaar grote heerlijkheid die ons bevattingsvermogen te boven gaat, daarmee is onze wandel in overeenstemming, als het tenminste het gevolg is van de kennis, wijsheid en geestelijk inzicht waar Paulus om bidt.

Ja, dan is ook volharding en lankmoedigheid ons deel.
Volharding, want we hoeven het niet zelf te doen; God wil in ons werken.
En lankmoedigheid, d.w.z. lang van geduld. Niet een veel voorkomende karaktertrek bij mensen. Maar wel een eigenschap van God, die in Christus ons deel is geworden.
Logisch dat je dan de Vader gaat danken. Hij heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan het erfdeel van de heiligen in het licht.

Niets van dit alles is gebaseerd op eigen werk.
Het begint met onze redding, welke volledig het werk is van onze Here Jezus Christus. Die ons gered heeft uit de macht van de duisternis (vers 13) Hij heeft ons uit de duisternis van de slavernij in de vrijheid gesteld. Wij waren slaven van de zonde, niet in staat tot enig goed werk, maar nu zijn we vrij om te wandelen met God. Het licht is in ons leven opgegaan en we zijn geplaatst in het koninkrijk van zijn Zoon. Dat koninkrijk wordt niet veel genoemd in deze twee brieven, omdat het verborgen is, maar wij zijn in dat koninkrijk verborgen. Dat is het erfdeel van de heiligen in het licht. Onze erfenis is in Christus, die de erfgenaam is van het koninkrijk.

Dat wat begint met onze redding uit de slavernij eindigt met een ereplaats in het koninkrijk aan het hart van God.
Het is Paulus gebed dat we mogen groeien in die kennis.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende