U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Afzender van de brief

De aanhef.
Efeze 1: 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:
Colosse 1: 1-2 Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus, en Timoteus onze broeder, aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse:
De eerste twee verzen van Efeze en Kolosse zijn nagenoeg gelijk.

De schrijver
Efeze 1: 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus,
Colosse 1: 1-2 Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus,
Beiden vermelden Paulus als de schrijver van de brief, maar in Kolosse wordt ook Timotheüs, de broeder, genoemd. Hoogst waarschijnlijk was Timotheüs degene die de brief op papier zette, als secretaris zou je kunnen zeggen. Algemeen wordt aangenomen dat Paulus slechte ogen had, waardoor hij niet zijn eigen brieven kon schrijven. Hiervoor pleit ook de laatste tekst van deze brief;
Kol.4:18 de groet met de hand van mij.
De grote letters die Paulus gebruikte waren zijn handtekening.

Apostel van Christus
Paulus was apostel van Christus Jezus. In de inleiding heb ik al het verschil laten zijn met de twaalf apostelen van het Lam, maar er is nog meer over te zeggen. In de Efezebrief vinden we een nadere uitleg van het apostelschap. In Efeze 2:20 staat over de gemeente: gebouwd op het fundament van apostelen en profeten en in hoofdstuk 3:5 dat het geheimenis nu in de Geest geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten.
Het fundament van de gemeente, het lichaam van Christus, is dus het geheimenis zoals het geopenbaard is aan Paulus als apostel van Christus Jezus.

Apostel als gave aan de Gemeente
In Efeze 4:11 vinden we de apostel dan ook als één van de gaven die aan de gemeente gegeven is. De gaven, die hier genoemd worden, zijn dus geen gaven aan individuele gelovigen, maar het zijn gaven aan de gemeente; Personen die apostel, profeet, evangelisten en dergelijke zijn en als zodanig aan de gemeente zijn geschonken.
Als de apostelen en profeten het fundament leggen, dan kunnen we wel begrijpen dat we deze gaven nu niet meer vinden, want een ander fundament dan dat er ligt is er niet.

Gekozen apostel
Efeze 1: 1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God,
Colosse 1: 1-2 Paulus, door de wil van God een apostel van Christus Jezus,
Paulus was apostel door de wil van God. Jazeker God wijst zelf aan wie Hij wil gebruiken. De apostel Paulus is door God uitverkoren, zoals we al lezen in handelingen 9:15 deze is Mij een uitverkoren vat.

Adres van de brief
Efeze 1: 1 aan de heiligen, die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus:
Colosse 1: 2 aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Kolosse:
De brieven zijn gericht aan de heiligen en getrouwen. De vroegere brieven waren over het algemeen gericht aan de gemeente Gods, die te .. is. In deze tijd is er geen sprake meer van een uiterlijke plaatselijke gemeente. Er komen wel groepjes gelovigen samen, en ik denk wel dat dat een goede zaak is, maar de werkelijke gemeente, het lichaam van Christus, is verborgen.
De brieven zijn dus gericht aan de heiligen en getrouwen.

Heiligheid
Heilig heeft niet te maken met onze wandel. Zoals in de Rooms Katholieke kerk iemand heilig verklaard wordt als hij uitblinkt door een wandel zonder zonden en vol goede werken. Heilig heeft in de bijbel altijd te maken met positie en betekent simpelweg apart gezet. Daarom kunnen we ook spreken van heilige vaten, zoals we die terugvinden in de tempeldienst. Zo'n vat was heilig door het gebruik in de tempel. Wij zijn, zoals we hier en ook op vele andere plaatsen kunnen lezen, apart gezet in Christus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende