U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Wandel in de hemelse gewesten

Efeze 4:1 wandelt waardig (in overeenstemming met) de roeping waarmee u bent geroepen.
Onder elkaar
Efeze 5:21 weest elkaar onderdanig in de vrees van Christus
en ten opzichte van hen die buiten zijn
Kol.4:5 wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn.
Maar we hebben ook een plaats in de hemelse gewesten. Ef.2:6 Hij heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus Jezus. Daar wordt nu de veelvoudige wijsheid Gods bekend gemaakt. Ef.3:10 Opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt.
Ook daar hebben we dus te wandelen in overeenstemming met onze roeping.

Onze wandel binnen de gemeente wordt gekenmerkt door onderling dienstbetoon; naar buiten toe door wijsheid. Maar ten opzichte van de machten van de hemelse gewesten door strijd. En daarover spreekt Paulus in Efeze 6 vanaf vers 10.

Wie is onze tegenstander, onze vijand in deze strijd?
Vers 11 om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.
De duivel is onze tegenstander. Hij is het die we al vinden in genesis 3:1 De slang nu was de listigste van alle dieren des velds, die de Here God gemaakt heeft. En we vinden hem ook in openbaringen 12:9 En de grote draak werd neergeworpen, de oude slang, die genoemd wordt duivel en de satan, die het hele aardrijk misleidt. We komen hem in de hele bijbel tegen als de satan, wat betekent tegenstander. Hij is de grote tegenstander van God. Daarom zegt Paulus in Efeze 6:10,11 Overigens sterkt u in de Heer en in de kracht van zijn sterkte. Doet de hele wapenrusting van God aan, om te kunnen standhouden tegen de listen van de duivel.

Eva was niet bestand tegen de listen van de duivel, evenmin als Adam. Denk niet dat je sterker bent dan deze twee mensen. In eigen kracht kunnen we de duivel niet misstaan. Ik denk niet dat we zijn listen zullen doorzien. Nee, ook voor onze wandel in de hemelse gewesten hebben we Christus nodig. De strijd die daar gestreden wordt is in feite de strijd tussen God en satan.

Het leger van satan bestaat uit (vers 12) de overheden, de machten, de wereldbeheersers van deze duisternis, de geestelijke macht van de boosheid in de hemelse gewesten. Voor alle duidelijkheid zegt Paulus in vers 12 onze strijd is niet tegen bloed en vlees. We vechten dus niet tegen mensen. We hebben immers gezien hoe we wandelen t.o.v. mensen ; binnen de gemeente weest elkaar onderdanig (Ef.5:21) en naar buiten toe wandelt in wijsheid tegenover hen die buiten zijn.... laat uw woord altijd in genade zijn... (Kol.4:5).

Wij staan in het leger van God tegenover het leger van de satan, neem daarom de hele wapenrusting van God aan. Tot twee keer toe vermaant Paulus ons om de wapenrusting van God aan te trekken. Niet om er daarna stevig tegenaan te gaan, maar om stand te kunnen houden, oftewel om te kunnen blijven staan. Wij zijn soldaten in het leger van God en onze generaal (Christus) zegt: blijf staan. Een leger dat bestaat uit eigenwijze soldaten die er in eigen houtje op af gaan zal nooit de overwinning behalen. Gehoorzaamheid of discipline is een eerste vereiste in elk leger.


Onze strijd is niet voor eeuwig. Zoals we in openbaring 12:9 al hebben gelezen komt er een tijd dat de satan wordt neergeworpen. In Ef.6:13 komen we dan ook de uitdrukking “de boze dag” tegen. Zo wordt de tijd genoemd waarin de strijd woedt. In Galaten 1:4 is sprake van de tegenwoordige boze eeuw of beter gezegd aioon. In 1Joh.5:19 staat Wij weten dat wij uit God zijn en de hele wereld in het boze ligt. De overste van de huidige wereld wereld is de satan, maar niet voor eeuwig. God zal overwinnen en wij staan aan de kant van de overwinnaar. Niet omdat wij zo sterk zijn, maar door de genade van God. Hij heeft ons zijn eigen wapenrusting gegeven.

Vers 14 Houdt dan stand...
Het is opvallend hoe vaak Paulus in dit gedeelte spreekt over stand houden oftewel staan blijven. Het is kenmerkend voor ons als leden van het lichaam van Christus dat we alleen maar wandelen of stil staan, terwijl we als mens altijd graag willen rennen. Blijf staan!
-Uw lendenen omgord met de waarheid...

Het eerste aspect van de wapenrusting is de waarheid. Tegenover de listen en leugens van de vijand staat de waarheid. In Joh.17:17 zegt de Here Jezus in zijn gebed tot de Vader uw Woord is de waarheid. En in Joh 14:6 zegt Jezus Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De waarheid waarmee we ons moeten omgorden is dus niemand anders dan de Here Jezus zelf. Wij mogen ons in Zijn woord verdiepen om Hem beter te leren kennen en daardoor stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. De waarheid ontmaskert de leugen.
-en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid...

Tegenover de zonde die satan in ons wil bewerken staat de gerechtigheid die ons deel is geworden in Christus Jezus. Het is niet onze eigen gerechtigheid, het is Zijn gerechtigheid, wij kunnen daar niets aan toevoegen en dat hoeft ook niet. Zijn gerechtigheid is voldoende bescherming, het zal voorkomen dat leugen ons hart binnendringt.

Deze twee begrippen: waarheid en gerechtigheid, vinden we ook terug als kenmerk van de nieuwe mens.
Ef.4:24 en de nieuwe mens hebt aangedaan, die overeenkomstig God geschapen is in ware gerechtigheid en heiligheid (lett. vroomheid van de waarheid).
-en de voeten geschoeid met de toerusting van het evangelie van de vrede...

Vreemd schoeisel voor een soldaat; een soldaat die vrede aanbiedt. Ok, we kennen tegenwoordig de vredesmissies van ons Nederlandse leger, maar we weten allemaal dat die soldaten gewoon vechten.
Maar wij mogen bereid zijn het evangelie van de vrede te verkondigen. Hoe was dat eerst?
Rom.3:15 hun voeten zijn snel om bloed te vergieten.
Door het werk van de Here Jezus hebben wij vrede met God, we zijn met Hem verzoend, maar hier gaat het ook om de vrede van God, de vrede die God in zichzelf heeft, de vrede die volgens Fil.4:7 alle verstand te boven gaat.
In Ef.2:14 lezen we: Want Hij (Christus) is onze vrede.
Dus behalve de gerechtigheid en de waarheid is ook de vrede alleen te vinden in Christus Jezus.

-terwijl u bovenal het schild van het geloof hebt opgenomen, waarmee u alle brandende pijlen van de boze zult kunnen uitblussen.
Bovenal wil zeggen dat het schild van het geloof het belangrijkste onderdeel is van de wapenrusting van God.
Het mag duidelijk zijn dat het hier niet gaat om ons geloof, Ons geloof is niet sterk genoeg, nee het gaat om het geloof van Jezus Christus. Een ander woord voor geloof is trouw. Het is Zijn geloof, Zijn trouw waarmee Hij het verlossingswerk tot stand heeft gebracht. Wij zijn dan ook gerechtvaardigd door het geloof van Jezus, zoals we kunnen lezen in Rom.3:21-26. Jammer genoeg wordt in onze moderne vertaling steeds gesproken over geloof in Jezus Christus, terwijl de grondtekst toch duidelijk spreekt over het geloof van Jezus Christus.
We zien hier onze veilige positie in Hem. Uw leven is met Christus verborgen in God Kol.3:3.
Alle listen van de duivel lopen stuk op Christus zelf, die ons schild is.

-En neemt de helm van de behoudenis...
Eigenlijk staat hier ontvangt de helm van de behoudenis. Wij mogen annemen wat God ons geeft. Hij biedt ons redding aan in Christus Jezus. Hem mogen we ontvangen en Hij zal ons denken vernieuwen zoals we lezen in Ef.4:23 en vernieuwd bent in de geest van uw denken.
-en het zwaard van de Geest, dat is het woord van God....

Ha, eindelijk iets waarmee ik vechten kan! Maar pas op we zijn nog steeds in het leger van de Heer, Hij bepaalt wanneer we vechten, niet wij, wij mogen standhouden.
Wij zijn maar onervaren, niet gewend met een zwaard om te gaan. Ondeskundig zwaaien met een zwaard kan grote schade toebrengen aan onszelf of onze medestrijders.
Hoe vaak komt het niet voor dat we het woord van God gebruiken om onze mede gelovigen mee om de oren te slaan. Nee, onze strijd is niet tegen vlees en bloed. We lezen in Matt.4 bij de verzoeking in de woestijn hoe de Here Jezus satan steeds antwoord met :er staat geschreven.
Hij is een geweldig zwaardvechter, laten we bij Hem in de leer gaan of beter nog laten we Hem voor ons laten vechten.

-terwijl u te allen tijde bidt in de geest met alle gebed en smeking...
Het gebed is het laatste aspect van de wapenrusting van God.
Wat is een leger zonder goede communicatie. Ons communicatiekanaal naar God toe is gebed. Daarom is gebed ook zo belangrijk en hoort het helemaal thuis bij de wapenrusting van God.

Het gaat hier niet om een bepaald moment van gebed of om een wekelijkse bidstond. Paulus heeft het hier over voortdurend gebed, te allen tijde. De communicatie met God mag nooit verbroken worden. Het is dan ook een bidden in geest, niet zoals in onze vertaling staat in de Geest, woorden zijn hier niet voor nodig. Het is wel gebed en smeking, wat duidt op de intensiviteit van ons gebed.

Dit is de algemene richtlijn voor gebed, maar daarnaast is er ook nog de voorbede, ook die is dringend nodig. En daartoe waakt met alle volharding en smeking voor alle heiligen en voor mij,.. Voorbede dus voor alle heiligen en heel persoonlijk voor Paulus zelf. Het onderwerp van onze voorbede heeft alles te maken met onze strijd in de hemelse gewesten en onze wapenrusting. Het gaat niet om voorbede in verband met gezondheid of welvaart, dat zijn onderwerpen die in de bijbel niet of nauwelijks aan de orde komen als het gaat om gebed en zeker niet binnen de gemeente het lichaam van Christus.
Onze voorbede heeft te maken met de verkondiging zoals Paulus zegt in vers 19 dat mij bij het openen van mijn mond het woord gegeven mag worden om met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend te maken – waarvoor ik een gezant ben in een keten – opdat ik daarover vrijmoedig spreek, zoals ik moet spreken.
Hetzelfde vinden we in Kol.4:2-4 Volhardt in het gebed, terwijl u daarin waakzaam bent met dankzegging en tevens voor ons bidt, dat God ons een deur voor het woord opent, om over de verborgenheid van Christus te spreken, ter wille waarvan ik ook gevangen ben, opdat ik die zó openbaar als ik behoor te spreken.

Hoewel Paulus in de gevangenis zit, hij is een gezant in ketenen, vraagt hij geen voorbede voor vrijlating, we weten dat hij ook een of andere ziekte had (een doorn in het vlees) maar hij vraagt geen voorbede voor gezondheid, Paulus was al oud en zal net als iedereen meerdere ouderdomsklachten hebben gehad, maar dat alles noemt hij niet.

In de hemelse gewesten, waar we nu verblijven en waar ook onze strijd plaats vindt, daar zijn gezondheid en welvaart en andere aardse zaken niet van belang. We zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Wat de aarde betreft zuchten we net als de hele schepping.

Paulus vraagt voorbede zodat hij met vrijmoedigheid de verborgenheid van het evangelie bekend zou maken, oftewel het geheimenis zoals beschreven in hoofdstuk 3. Dat dat niet altijd makkelijk was blijkt wel als we in 2Tim.4:16 lezen dat allen hem verlaten hebben.
Paulus had geen gemakkelijke weg te gaan, maar als goed soldaat van Christus bleef hij staan waar God hem geplaatst had.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende