U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Dient Elkander

Efeze 5:18 – 6:9 komt overeen met Kolosse 3:16 – 4:1 , in Efeze iets uitgebreider, maar de essentie is hetzelfde.
Efeze 5:18 En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest...

Over vervuld zijn met de Heilige Geest heerst binnen de christenheid veel verwarring. Er zijn nog andere plaatsen waar gesproken wordt over de vervulling met de Heilige Geest, Ik noem er een paar:

* In het oude testament komen we het tegen bij de bouw van de tabernakel. In Exodus 31:3 wordt Belsaleël vervult met Gods Geest, met wijsheid, inzicht en kennis, en dat voor allerlei werk, om ontwerpen te bedenken...
Belsaleël wordt met Gods geest vervuld met een doel, nl. om Gods werk uit te voeren. Belsaleël valt niet op de grond, begint niet allerlei onverstaanbare woorden te brabbelen, integendeel hij gaat aan het werk om de tabernakel te bouwen zoals God het hebben wil.

* In lukas 1:15 krijgt Zacharia de belofte van zijn zoon Johannes en dan zegt de engel van de Heer: wijn en sterke drank zal hij geenszins drinken, en hij zal met de Heilige Geest zijn vervuld, al van de moederschoot af. Johannes was dus al vanaf zijn geboorte vervuld met de Heilige Geest, maar dat uitte zich niet in allerlei vreemd gedrag, nee God ging hem gebruiken om de weg te bereiden voor de Here Jezus.

* Het meest bekende gedeelte vinden we in handelingen 2 waar de pinksterdag beschreven wordt. In vers 4 lezen we dan: En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Er waren mensen die zeiden spottend: Zij zijn vol zoete wijn (vers 12), maar Petrus legt uit dat ze niet dronken zijn, maar vervuld met de Heilige Geest. Ze spreken ook geen wartaal, ze spreken van de grote daden Gods (vers 11) en dat in allerlei verschillende talen. In vers 9 wordt een opsomming gegeven van al die verschillende talen. Er waren i.v.m. het Wekenfeest, ofwel het vijftig dagen feest ook wel Pinksteren genoemd, joden bijeen gekomen in Jeruzalem vanuit de hele wereld. Deze joden verstonden wel Hebreeuws, maar hun moedertaal, de taal waarin ze geboren waren was anders. En in die taal hoorden ze deze Galileeërs de grote daden Gods verkondigen.
Deze vervulling met de Heilige Geest was dus niet alleen een geweldige ervaring voor de discipelen, een vervulling van de belofte van de Heer in handelingen 1:8, maar ook voor de omstanders was het een teken dat er iets belangrijks gebeurt was. Dit was de start van de prediking van het evangelie van het nieuwe verbond.

* In handelingen 4:31 lezen we: En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij waren vergaderd, bewogen; en zij werden allen vervuld met de Heilige Geest en zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid.
Wat was hier aan de hand, waarom moesten gelovigen opnieuw vervuld worden met de Heilige Geest op zo'n opzienbarende manier? In hoofdstuk 4 lezen we hoe Petrus en Johannes gevangen worden genomen en zich voor de raad moeten verantwoorden. Dat doet Petrus vervuld met de Heilige Geest. De houding en woorden van Petrus waren niet in overeenstemming met de verwachting van de raad. Petrus en Johannes waren eenvoudige, ongeletterde mensen. Hier zie je opnieuw wat Gods Geest vermag. De raad echter erkend niet het werk van de Heilige Geest, maar verbied Petrus en Johannes te spreken of te leren op grond van de naam van Jezus. Daarna worden ze vrijgelaten. Petrus en Johannes en ook de andere discipelen zijn altijd gehoorzaam geweest aan de raad, zij waren de geestelijk leiders. De discipelen zijn bevreesd en verward en doen het enige wat ze onder die omstandigheden moeten doen; ze bidden. En God beantwoord hun gebed door hen opnieuw te vervullen met de Heilige Geest. Het gevolg is opnieuw verkondiging; zij spraken het woord van God met vrijmoedigheid.

In alle voorgaande gebeurtenissen zien we dat vervuld zijn met de Heilige Geest een heel duidelijk en praktisch doel heeft. Het is ook nooit op jezelf gericht, maar altijd dienstbaar aan God en de naaste.

Terug naar Efeze 5:18 En wordt niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar wordt vervuld met de Geest...
Hier wordt het vervuld zijn met de Heilige Geest vergeleken met het vervuld zijn met wijn.
Let op hier staat niet dat we geen wijn mogen drinken, op vele plaatsen in de Schrift wordt het drinken van wijn als positief gezien, het is zelfs goed voor de gezondheid (1 Tim 5:23). Maar als we helemaal gevuld zijn met wijn, oftewel als we dronken zijn, weten we niet wat we doen, maar meestal niets goeds. We lallen en kunnen geen verstaanbaar woord uitbrengen, laat staan een woord van wijsheid. We kunnen ons niet op de ander richten, maar zijn alleen met onszelf bezig en worden losbandig, alles wat in de verzen 3 en 4 wordt beschreven vind je terug bij dronken mensen.

Maar wat is het gevolg als je vervuld bent met de Heilige Geest?
Vers 19 – 21 en spreekt tot elkaar in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, zingend en jubelend in uw hart tot de Heer, en dankt te allen tijde voor alles de God en Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus, en wees elkaar onderdanig in de vrees van Christus.
In plaats van te lallen spreken we met elkaar over de grote daden van God, we danken Hem en loven Hem. En in plaats van egoïsme zijn we elkaar onderdanig in de vrees van Christus.

In de gedeeltes die we gelezen hebben over vervuld zijn met de Heilige Geest zagen we steeds dat God mensen vervulde, maar in ons gedeelte lezen we: wordt vervuld. Okay, maar hoe dan? In veel kerken wordt elke zondag opnieuw gevraagd “vul ons met Uw Geest”. Is dat de weg? Ik betwijfel het,het is zo duidelijk een opdracht die aan ons wordt gegeven.

Laten we Kolosse 3:16 en 17 er eens naast leggen: Laat het woord van Christus rijkelijk in u wonen, terwijl u in alle wijsheid elkaar leert en terechtwijst met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen in genade zingt in uw harten voor God. En al wat u doet, in woord of in werk, doet alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God de Vader door Hem dankt.
Ook hier lezen we een opdracht: laat het woord van God rijkelijk in u wonen. De gevolgen zijn hetzelfde; lofprijs en handelen in Gods naam.

Kennelijk is 'wordt vervuld zijn met de Heilige Geest' hetzelfde als 'laat het woord van God rijkelijk in u wonen'. We mogen dus de conclusie trekken dat als we zo bezig zijn met het Woord, dat het niet alleen maar kennis is maar echt bezit van ons hart,dat we dan ook vervuld zijin met de Heilige Geest. En dat heeft een uitwerking!

Het is dus niet zo dat we door lofzang komen tot een vervulling met de Heilige Geest, maar het is juist andersom; de vervulling met de Heilige Geest brengt ons tot lofprijzing en dan is het ook echt een zaak van het hart. Kol 3:16 in genade zingt in uw harten voor God en Ef 5:19 jubelend in uw hart tot de Heer.
Als we in Gods Woord Zijn liefde en genade herkennen dan brengt ons dat tot dankzegging en lofprijzing.
Het heeft ook een gevolg voor onze omgang met elkaar. Doordat wij zelf niet zo belangrijk meer zijn in ons eigen oog, kunnen we ons op de ander richten. Ef 5:21 weest elkaar onderdanig in de vrees van Christus. Onderdanig zijn is misschien niet zo'n gelukkige vertaling, ik zou liever spreken van dienstbaar. Dat vinden we ook in Kol 3:16 waar we opgeroepen worden om elkaar te leren en terecht te wijzen. Dat komt in mijn gevoel niet overeen met onderdanig zijn, maar wel met dienstbaar zijn.

Dit dienstbaar zijn werkt Paulus in de volgende gedeeltes uit in hele praktische relaties.
In het huwelijk moet de vrouw dienstbaar zijn aan de man en de man moet de vrouw liefhebben evenals Christus de gemeente. De Heer heeft zich volledig overgegeven voor de gemeente en zo de mannen een voorbeeld gegeven hoever die dienstbaarheid gaat.

Kinderen moeten hun ouders gehoorzamen, in goed Nederlands, ze moeten doen wat er gezegd wordt. Maar direct daar tegenover staat vaders (en ik denk ook moeders) irriteert uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.
Dat irriteren kan op meerdere wijzen. Als we teveel vragen van onze kinderen, moeten ze noodgedwongen het gehoorzamen opgeven. En dat geldt ook als we verkeerde dingen van hen vragen. Maar we kunnen ook te weinig van ze vragen, niet duidelijk grenzen aangeven, ook dan wordt het voor onze kinderen heel moeilijk te gehoorzamen. Binnen de relatie ouders/kinderen hebben de ouders de grootste verantwoording, zeker hier geldt de opdracht van leren en terechtwijzen. En dat kan alleen als gevolg van de vervulling van de Heilige Geest.
De slaven worden opgeroepen hun meesters oprecht te dienen. Ik weet niet wat het is om slaaf te zijn, maar ik kan me voorstellen dat slaven in het bijzonder de vervulling van de Heilige Geest nodig hebben. Paulus zegt nog eens ten overvloede tegen de slaven die zo'n moeilijke positie hebben in Kol 3:25 u dient de Heer Christus. In een dienst voor God past geen huichelarij.
Maar ook de meesters hebben hun verantwoording; beseffende dat ze afhankelijk en onderdanig zijn aan God moeten ze hun slaven rechtvaardig behandelen.

Als we deze gedeeltes los zouden lezen van de rest van de brief zouden we een duidelijke wet kunnen stellen, maar het is niet voor niets dat dit gedeelte pas aan het einde komt. Ja we mogen elkaar onderdanig zijn, maar niet als opdracht, maar als logisch gevolg van wat God in ons wil werken door Zijn Heilige Geest. Het is alles uit genade!

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende