U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Onze wandel

Efeze 4:1 Ik vermaan u dan, ik, de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen.
Kolosse 2:6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem,...
Dit zijn dus duidelijk weer parallel teksten.
Wandel waardig de roeping waarmee we geroepen zijn is dus wandelen in Hem, in Christus Jezus.

Het is heel belangrijk dat Paulus zijn brieven niet begint met onze wandel. De eerste drie hoofdstukken van Efeze en het eerste hoofdstuk van Kolosse tekent onze positie. Pas als we weten wie we zijn in Christus Jezus kunnen we in overeenstemming daarmee wandelen.
God zegt niet:”Nu ben je gered, nu moet je ook wat voor mij doen.” Zoals veel Christenen denken. Nee, zeker niet, zoals onze redding uit genade is en ook onze positie in het lichaam van Christus uit genade is, zo is ook onze wandel uit genade. Als je in Efeze de eerste hoofdstukken overslaat en meteen begint met onze wandel, dan lees je allemaal wetten waar je je aan moet houden. Als je deze brief leest zoals hij geschreven is dan zie je een prachtig vergezicht van Gods plan in ons leven, dat Hij graag wil uitwerken. De voorwaarde is dat we stoppen met zelf doen, dan pas gaat God aan het werk.

Laten we onze teksten nog eens wat beter bekijken.
Ik vermaan u dan, ik de gevangene in de Heer, dat u wandelt waardig de roeping waarmee u bent geroepen.

In Efeze 3:1 begint Paulus met daarom ik, Paulus, de gevangene in Christus Jezus voor u, de volken... En dan komt er een lange tussenzin. Hier in hoofdstuk 4 gaat hij dan weer verder
Het woord vermanen kan ook vertaald worden met bemoedigen of vertroosten. Het is niet het opgeheven vingertje dat wij vaak zien als we het woord vermanen lezen.

Paulus wil ons vanuit de gevangenis aanmoedigen om te wandelen. Tja, laat dat nou één van m'n grootste hobby's zijn! Er is niets wat me zo ontspant als een dagje heerlijk wandelen. Niet hardlopen, maar ook niet slenteren. Wandelen, we moeten de Heer niet voorbij hollen, maar kunnen beter ook niet achteraan komen sloffen.

En dan het woordje waardig. In ons modern taalgebruik betekent waardig zoiets als koninklijk, met een bepaald decorum. Niet ontspannen. Nou dat is dus zeker niet de betekenis in deze tekst! Het woord dat hier gebruikt wordt betekent gewoon in overeenstemming met. En in dit geval dus in overeenstemming met de roeping waarmee we geroepen zijn. Kijk en dan heb je dus die eerste hoofdstukken nodig.

Wat is onze roeping?
In Efeze 1:18 bidt Paulus voor ons opdat u weet wat de hoop van zijn roeping is, de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen.

Onze roeping heeft dus alles te maken met onze erfenis. Die erfenis is in Christus Jezus. We zijn namelijk mede-erfgenamen met Hem. Efeze 1:22 Hij (God) heeft alles aan zij (Christus) voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervuld. Onze roeping is dus in Christus, het heeft te maken met onze positie als leden van het lichaam van Christus.
Wij zijn dan ook een nieuwe schepping. Efeze 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Ditzelfde zien we ook in onze tekst in Kolosse 2:6 Zoals u dan Christus Jezus, de Heer, ontvangen hebt, wandelt in Hem...

Hoe hebben we Hem ontvangen? Als hoofd van het lichaam!
Iedere gelovige, in welke tijd dan ook moet wandelen waardig, oftewel in overeenstemming met de roeping waarmee deze gelovige geroepen is. Een gelovige onder de wet moet dus wandelen naar de wet. Een gelovige die leefde voordat de wet gegeven was moest wandelen in overeenstemming met de belofte die God gegeven had aan Abraham en zijn nakomelingen. En voor de roeping van Abraham moesten de mensen leven in overeenstemming met hun geweten dat God hen had gegeven, zoals we lezen in Genesis 4:7 waar God tegen Kaïn zegt: de zonde ligt als een belager aan de deur, wiens begeerte naar u uitgaat, doch over wie gij moet heersen.

Heel verschillend dus al die wandels. Het zijn dan ook heel verschillende roepingen. Laten wij ons voor onze wandel dan ook richten op Hem die ons geroepen heeft om in Hem te leven. Dan zal Hij het willen en het werken in ons bewerken.
Het is uit genade en genade alleen dat wij mogen wandelen.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende