U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Nogmaals het rentmeesterschap van Paulus.

We gaan nog even terug naar de Efezebrief. Vanaf hoofdstuk 3 vers 2 gaat Paulus uitleggen wat dat rentmeesterschap van hem inhoudt. Hij noemt het in vers 2 het rentmeesterschap van de genade en vers 9 het rentmeesterschap van de verborgenheid.

Het rentmeesterschap ven de verborgenheid kwamen we ook al tegen in kolosse 1:25,26. Daar zagen we dat het inhield dat aan Paulus het geheimenis was geopenbaard en dat hij daarmee het woord van God moest voltooien. Het laatste deel, dat nog verborgen was tot die tijd, moest Paulus opschrijven en verkondigen. In vers 2 noemt hij dit het rentmeesterschap van de genade. Dat het hier over hetzelfde rentmeesterschap gaat blijkt uit het volgende vers. Ef. 3:3 dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt.

Welke die verborgenheid was had hij al, zoals hij zegt in het kort,in het voorgaande hoofdstuk beschreven. De verborgenheid of het geheimenis, gaat over onze één wording met Hem. God heeft Jood en heiden tot één nieuwe mens gemaakt, waarvan Christus het hoofd is. We hebben al gezien dat God vanaf het allereerste begin, al voor de grondlegging der wereld, dit plan in Zijn hart koesterde. God komt tot zijn doel met de mensheid als Hij ons tot één lichaam vormt en met Christus één maakt.

Wat moeten wij doen om tot dat lichaam te behoren? Niets!
Nergens vinden we ook maar iets van eigen inspanning waardoor we toe kunnen treden tot dit selecte gezelschap. Integendeel deze brieven staan vol met wat God aan ons gedaan heeft:
Ef 1:4 uitverkoren van voor de grondlegging der wereld
Ef 1:5 tevoren tot het zoonschap voor Zichzelf bestemd.
Ef 1:7 de verlossing door het bloed van de Geliefde en
de vergeving van de overtredingen naar de rijkdom van Zijn genade.
Ef 1:11 tevoren bestemd om erfgenamen te worden naar Zijn voornemen.
Ef1:13 verzegeld met de Heilige Geest.
Ef 2:1 God heeft ons opgewekt, toen wij dood waren in onze overtredingen en zonden.
Ef 2:5 levend gemaakt met Christus
Ef 2:6 mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse gewesten in Christus
Ef 2:8 uit genade bent u behouden
Ef 2:9 het is een gave van God
Ef 2:10 wij zijn Zijn maaksel ( Zijn gedicht ) en
we mogen wandelen in de goede werken die God tevoren heeft bereid
Ef 2:13 wij die veraf waren zijn nabij gebracht door het bloed van Christus
Ef 2:14 Hij is onze vrede, die de beiden één gemaakt heeft
Ef 2:15 Hij heeft in zijn vlees de vijandschap, de wet van de geboden te niet gedaan
Ef 2:18 door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader
Ef 2:20 zijn we huisgenoten van God

Waarschijnlijk heb ik er nog wel een paar overgeslagen. De kolossebrief laat dezelfde genade zien, maar in een wat beknoptere vorm. Het is dus heel logisch dat Paulus hier de rentmeester van de genade Gods wordt genoemd. Nooit tevoren schitterde de genade zo overvloedig. In alle voorgaande fasen van Gods heilsplan werd nog iets gevraagd van de mens. Uiteraard faalde de mens. Alle wetten en geboden die in voorgaande tijden gegeven waren hadden dan ook maar één doel nl. het falen van de mens aan te tonen en uiteindelijk in deze tijd te komen tot de slotsom dat de mens niets uit zichzelf kan, maar dat God het willen en het werken in ons wil bewerken.

Handelde God dan in de voorgaande tijden niet uit genade? Zeker wel! De basis van Gods omgang net de mens is altijd genade geweest. Vanaf de zondeval, waar God de mens bekleedt met dierenvellen, tot aan deze huidige tijd, waarin we met Christus mogen delen in Zijn heerlijkheid. En ook in de toekomst als alle mensen verenigd zullen worden met hun Schepper. En dat alles door het werk van onze Heer op het kruis.

In vers 10 lezen we dan wat Gods doel is met de gemeente, het lichaam van Christus: opdat nu aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door de gemeente de veelvoudige wijsheid van God bekend gemaakt wordt.
Let wel hier staat niet dat wij bekend moeten maken, maar dat Hij aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten door middel van de gemeente Zijn veelvoudige wijsheid bekend maakt. Hij doet het zelf en wij worden gebruikt als een soort bewijsstuk. Als de hemelse machten kijken naar ons, dan zien zij de wijsheid van God. Moeten we dan niet evangeliseren of zending bedrijven? Nee, dat moeten we niet, maar we mogen het wel. Wij kunnen de hemelse machten niet bereiken, dat doet God zelf, maar natuurlijk mogen we de mensen om ons heen bekend maken met deze geweldige waarheden, zoals ook Paulus dat heeft gedaan en wij mogen hem immers navolgen.

In vers 11 wijst Paulus er nogmaals op dat dit alles past in het plan van God, zoals we dat ook al gelezen hebben in hoofdstuk 1.
3:11 naar het eeuwig voornemen dat Hij heeft opgevat in Christus Jezus onze Heer.
In de grondtekst staat hier “naar het plan der aionen”. God heeft een plan met deze schepping, waarbij Hij door meerdere tijdperken heen tot zijn uiteindelijke doel zal komen nl. hoofdstuk 1:10 om alles wat in de hemelen en wat op de aarde is onder één hoofd samen te brengen in Christus.
God heeft dit plan opgevat in Christus, die onze Heer is en in Wie wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen hebben . Die vrijmoedigheid werpt Paulus dan ook niet weg, maar hij gaat meteen in gebed.

Al die grote dingen waar Paulus hier over schrijft, geweldige grote plannen van God, maar toch heeft Hij mij op het oog. Is dat niet geweldig! Wij, ik en jij, mogen naderen tot Hem en God staat dan klaar met geopende armen, aan Zijn hart mogen wij rusten. Waardoor? Onze vertaling zegt door het geloof in Hem. Maar dat is dus echt verkeerd vertaalt, hier moet staan door Zijn geloof. Net zoals in Romeinen 3:22 waar het gaat om de gerechtigheid, die is ook niet gebaseerd op ons geloof, maar op het geloof van Jezus Christus. Gelukkig maar, ons geloof is niet zo groot en standvastig zijn we ook niet. Uit onszelf? Nee het is alles van Hem, door Hem en tot Hem.

Daarom zegt Paulus in vers 13 vraag ik u niet moedeloos te worden door mijn verdrukkingen voor u, die uw heerlijkheid zijn. Jazeker, die verdrukkingen van Paulus betekenen voor ons de heerlijke zekerheid van onze één wording met Christus! En daarom kunnen we ook van harte amen zeggen op het gebed van Paulus.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende