U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Christus Het Hoofd Van Het Lichaam

In deze kennis van God, deze epignosis, deze gemeenschap met Hem, mogen wij onder de mensen de hoogste plaats innemen. Dat is wat Paulus ons in deze twee brieven wil vertellen. Dat is het geheimenis dat aan hem geopenbaard is. Wij gelovigen uit Israël en uit de heidenen zijn nl. nu samengebracht in één lichaam, waarvan Christus het hoofd is. Alles wat voor Christus geldt, geldt nu dus ook voor ons. Wij zijn de gemeente, het lichaam van Christus.

Zoals ik in de inleiding al gezegd heb laat de Efezebrief vooral onze positie zien in dit lichaam en focust de Kolossebrief zich meer op het hoofd. Je kunt ook zeggen dat de Efezebrief geschreven is vanuit het perspectief van de gemeente en de Kolossebrief meer vanuit het perspectief van God.
In Efeze 1:22 staat God heeft Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is. En in Kolosse 1:18 En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.

In Efeze is Hij een geschenk aan ons, de gemeente, die zijn lichaam is.
Het woord hoofd heeft in het Nederlands verschillende betekenissen en dat kan verwarrend zijn. In het Grieks worden verschillende woorden gebruikt. Paulus gebruikt hier het Griekse woord kephale. Dit betekent letterlijk hoofd als deel van het lichaam. Verder heeft het ook nog de betekenis van de hoofdtroepen, de voorste linies. Dat zijn de soldaten die vooraan staan, de zgn. stoottroepen, welke de eerste klappen opvangen.
In het Grieks heb je nog een woord voor hoofd nl. archon en dat betekent hoofd in de zin van leider of baas.

In deze teksten gaat het dus om het letterlijke hoofd van het lichaam en het heeft dus niet de betekenis van baas, maar veeleer van dienaar, degene die zijn nek uitsteekt. Dat kunnen we goed begrijpen als we de voorgaande teksten in Efeze erbij lezen. In vers 20 lezen we dat God Christus uit de doden heeft opgewekt. Christus die voor ons, Zijn lichaam, gestorven is, is door God uit de doden opgewekt en gezet aan Zijn rechterhand in de hemelse gewesten. Hij heeft Hem als resultaat van zijn werk de plaats gegeven van gezag over alles en als zodanig gegeven aan de gemeente. Christus heeft dus de dood overwonnen voor ons, om een lichaam te vormen waarvan Hij het hoofd is. En in Kolosse lezen we in vers 20 dat God door Christus alle dingen met zichzelf verzoenende was door het bloed van het kruis. Christus heeft zichzelf gegeven voor ons. Dat is ook de gedachte in efeze 5:25:Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals(op de zelfde manier) ook Christus de gemeente heeft liefgehad en ZICHZELF VOOR HAAR HEEFT OVERGEGEVEN.

De opgestane en verheerlijkte Heer, die zijn plaats heeft aan de rechterhand (de plaats van gezag) van God, boven alle overheid, gezag, kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt niet alleen in deze, maar ook in de toekomende eeuw, die Christus, wie God alles onder zijn voeten heeft onderworpen, die Christus heeft God als hoofd gegeven aan de gemeente. Wat een geschenk!

Laten we nu een kijken hoe Paulus ons dit in de Kolossebrief beschrijft vanuit het oogpunt van God.
Kol.1:15 Hij is het beeld van de onzichtbare God.

God is niet zichtbaar, zoals we ook kunnen lezen in1Tim 6:16 Hij die een ontoegankelijk licht bewoont, die geen mens gezien heeft of zien kan. Toch wil God contact met mensen en dat doet Hij dan ook door Zijn Zoon. Door Hem strekt Hij zich uit naar ons. In het evangelie van Johannes lezen we in hoofdstuk 1 vers 18 Niemand heeft ooit God gezien, de eniggeboren Zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft Hem verklaard (doen kennen). De Here Jezus is dus volledig God en volledig mens en daardoor de enige mogelijke middelaar tussen God en mensen.

Kol.1:15 Hij is de eerstgeborene van de hele schepping.
Eerstgeborene betekent de erfgenaam. Want in Hem zijn alle dingen geschapen in de hemelen en op de aarde ....alle dingen zijn door Hem en tot Hem geschapen (vers 16)
Alle dingen zijn door Hem geschapen.
In Johannes 1:1-3 wordt de Here Jezus voorgesteld als het Woord. Vergelijken we dit gedeelte met de schepping in Genesis 1, dan lezen we daar dat God sprak (het woord) en het was er. M.a.w. Door middel van het Woord zijn alle dingen geworden.
En alle dingen zijn ook tot Hem. Hij is het doel, de erfenis is voor Hem.
En Hij is de onderhouder van alle dingen want alle dingen bestaan samen in Hem (vers 17). Zonder de Here Jezus, de Zoon, zou de wereld met alles wat daarop is niet kunnen bestaan.
Hij is ook de eerstgeborene uit de doden (vers 18). Hij heeft immers de dood overwonnen en door Hem zullen ook wij opstaan uit de dood. God heeft door Hem alle dingen met zichzelf verzoend (vers 20)

Deze Jezus, de Zoon van God, de verheerlijkte Heer in de hemel, de eerstgeborene uit de doden, Hij die het begin is, Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.
Efeze1:22 En Hij heeft alles aan zijn voeten onderworpen en Hem als hoofd over alles gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, de volheid van Hem die alles in allen vervult.
Kol.1:18 En Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende