U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Alle Geestelijke Zegen

Efeze 1: 3 Gezegend zij de God en Vader van onze Here Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening de hemelse (gewesten) in Christus.

Deze tekst gaat over ons, de leden van het lichaam van Christus.
God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen. Andere vertalingen hebben het hier over vele of talrijke, maar in de grondtekst staat toch echt alle.

De God En Vader Van Onze Here Jezus Christus
Wij zijn gezegend door God. In deze tijd, waar iedereen verlangt naar wereldvrede, wordt het onderscheid tussen de verschillende godsdiensten en daarmee ook de verschillende goden steeds kleiner. Steeds vaker hoor je mensen zeggen:”Nou ja, we noemen hem misschien anders, maar het is wel dezelfde god.” Dan hebben ze het bv. over Allah of willekeurig welke andere God. Dit is niet alleen een leugen, maar het haalt God ook naar beneden tot iemand waarover wij, mensen, kunnen beschikken. Als je spreekt over jouw God als een unieke God, dan wordt je scheef aangekeken als iemand die de vrede in de weg staat.

Maar als de bijbel over God spreekt gaat het om de God van Israël.
Exodus 20: 2 Ik ben de Here, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb.
God laat heel duidelijk zien wie Hij is. Israël kende vele goden vanuit Egypte, maar geen van die goden had hen bevrijd, ook het gouden kalf, dat Aäron opricht, kan God niet vervangen.
De God van Abraham, Izaäk en Jacob, zo wordt God meermalen genoemd. Niet de God van Abraham en Ismaël, zoals de islamieten denken. Ook de Here Jezus noemt Hem bij die naam o.a. In Markus 12:26.

En hier in Efeze vinden we weer een andere aanduiding nl.: de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Ook deze betiteling sluit alle andere goden uit.
God vindt het belangrijk dat we weten wie Hij is; Niet zomaar een God, neen, Hij is de God die verlossing brengt zoals Hij zijn volk uit Egypte heeft uitgeleid. Hij is de God die leven voortbracht uit de dood, zoals we zien bij de geboorten van Izaäk en Jacob. Hij is de Vader van onze Here Jezus, die de dood heeft overwonnen.
Die God heeft ons gezegend met alle geestelijke zegen.

Verschillende Zegeningen
God heeft verschillende groepen mensen verschillende zegening gegeven. Ons heeft Hij gezegend met geestelijke zegen, terwijl Israël en de gemeente die met Israël verbonden is aardse zegeningen ontvangen heeft en in de toekomst zal ontvangen. Ons heeft God dus niet gezegend met een goede gezondheid of met rijkdom of met andere zaken die verband houden met dit bestaan hier op aarde. Het is belangrijk dat we dit onderscheid maken, omdat we anders misschien teleurgesteld zouden kunnen worden in een God, waar wij iets van verwachten wat Hij niet geeft.

Als wij ziek worden heeft dat te maken met de vruchteloosheid van deze schepping. Rom.8:20. Het overkomt ons zoals het ieder ander kan overkomen. Laten we als we ziek worden dat bij God bekend maken en Hem vragen om in dit alles onze rust en vrede bij Hem te blijven vinden. En dat mag ook onze voorbede zijn voor andere zieken.

Kenmerken Van Geestelijke Zegen
Wij echter zijn gezegend met alle geestelijke zegen. Tja dat is niet erg zichtbaar. Het lijkt niet zo spectaculair, maar het is wel geweldig. Paulus noemt er hier een paar, zoals het zoonschap, de vergeving en onze uitverkiezing van voor de grondlegging van deze wereld. Niet zichtbaar, niemand kan zomaar aan mij zien dat ik bij Hem hoor. We leven dan ook in de tijd van de verborgenheid. In deze tijd is God niet zichtbaar bezig met de aarde, maar Hij werkt in het verborgene van mijn hart.

Aardse Plek/Hemelse Plek
Zoals de zegen van Israël verbonden was met een plaats, nl. het beloofde land, zo is ook onze geestelijke zegen aan een plaats verbonden nl. de hemelse (gewesten) of, zoals we ook kunnen vertalen, de bovenhemelse (plaatsen). We vinden deze uitdrukking alleen in de Efezebrief en wel in dit vers 1: 3 en verder in
1: 20 ...en Hem (d.i. Christus) aan Zijn rechterhand te zetten in de hemelse (gewesten).
2: 6 Hij heeft ons mee opgewekt en mee doen zitten in de hemelse (gewesten) in Christus Jezus.
3: 10 de overheden en machten in de hemelse (gewesten).
6: 12 de geestelijke machten van de boosheid in de hemelse (gewesten).

In de bijbel is sprake van drie hemelen:
de hemel waar de vogels vliegen, de vogelen des hemels, daarboven heb je dus het bovenhemelse; de tweede hemel, nl. de sterrenhemel, en de derde hemel, welke is de woonplaats van God en waar Christus nu aan Gods rechterhand zit en wij met Hem. Deze derde hemel vinden we ook in 2Kor. 12:2 Ik weet van een mens in Christus, veertien jaar geleden, (of het was in het lichaam, weet ik niet, of buiten het lichaam, God weet het) zo iemand, die werd opgenomen tot in de derde hemel. Hij heeft daar onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet geoorloofd is te spreken.
In dat bovenhemelse zijn wij dus geplaatst, maar dan wel “in Christus”.
In Christus of in Hem zijn de sleutelwoorden van de Efezebrief. Wij hebben niets in onszelf ontvangen, alles nl. alle geestelijke zegen is in Hem. Hij is het hoofd, wij zijn het lichaam en ieder afzonderlijk leden.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende