U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

Aardse gemeenten en Het Lichaam van Christus

We hebben al gezien dat er sprake is van een gemeente in het oude testament, welke we de oude verbondsgemeente zouden kunnen noemen. Daar tegenover staat dan de nieuwe verbondsgemeente, welke we met name tegenkomen in het boek handelingen en in de meeste brieven. Deze gemeente, die zal bestaan uit het hele volk van Israël, is in de plaats gekomen van de oude verbondsgemeente.

Maar dan komen we in de efezebrief opeens iets totaal nieuws tegen. Paulus introduceert hier de gemeente, het lichaam van Christus. Hij noemt het een geheimenis, welke God hem heeft geopenbaard. Nergens in de geschriften komen we iets tegen dat hier op lijkt.
Efeze 3:3 dat mij door openbaring de verborgenheid is bekend gemaakt... en in vers 5 die in andere geslachten de zonen van de mensen niet bekend is gemaakt...

Wat is nu de inhoud van dat geheimenis
Efeze 3:6 dat de volken mede-erfgenamen zijn en mede-ingelijfden en mededeelgenoten van de belofte in Christus Jezus.
God gaat een totaal nieuwe gemeente vormen, niet een aards volk maar een lichaam bestaande uit Joden zowel als heidenen. Niet zoals in de nieuwe verbondsgemeente dat de heidenen geënt worden op Israël, maar een lichaam waar geen onderscheid meer is tussen Jood en heiden. En het meest wonderlijke van dit lichaam is dat Christus zelf het hoofd is.
Het is geen zichtbare gemeente zoals zowel de oude als de nieuwe verbondsgemeente. Zoals het hoofd niet zichtbaar is voor deze wereld, zo zijn ook de leden niet herkenbaar voor de wereld.

Geschiedkundig mogen we aannemen dat het geheimenis aan Paulus geopenbaard is tijdens zijn eerste gevangenschap in Rome. In handelingen 28 komen de voornaamste van de Joden bij Paulus in zijn gevangenschap en dan lezen we in vers 23 aan wie hij het koninkrijk van God uitlegde en betuigde, terwijl hij hen trachtte te overtuigen aangaande Jezus, zowel uit de wet van Mozes als uit de profeten, van 's morgens vroeg tot de avond toe. En sommigen lieten zich overtuigen door wat werd gezegd, maar anderen geloofden niet. In vers 28 staat dan, na een aanhaling uit Jesaja, het zij u dan bekend dat deze behoudenis van God tot de volken is gezonden; zij zullen ook horen. Vanaf dit moment is Israël, tijdelijk, terzijde gesteld. Tijdelijk want God komt ook met zijn volk tot zijn doel. Hij heeft het immers beloofd, het koninkrijk is voor Israël. Straks in de dag des Heren gaat God weer verder met de nieuwe verbondsgemeente. Maar nu leven we in de tijd van de gemeente, het lichaam van Christus.

Wat zijn nou de belangrijkste kenmerken van de gemeente, het lichaam van Christus?
De gemeente, het lichaam van Christus, is wereldwijd en door de tijden heen één gemeente. Terwijl de nieuwe verbondsgemeente plaatselijk zal zijn, aanwijsbaar het volk van Israël.
We hebben al gezien dat het lichaam van Christus onzichtbaar is voor deze wereld, maar de nieuwe verbondsgemeente was (en zal zijn) een zichtbare plaatselijke gemeente. De meeste brieven zijn dan ook gericht aan plaatselijke gemeenten, zoals bv. de gemeente te Thessalonica, Rome, Korinthe enz. Deze nieuwe verbondsgemeenten hebben ook een duidelijke structuur met oudsten en diakenen. In de gemeente, het lichaam van Christus, vinden we geen plaatselijke gemeente, maar enkel en alleen de onzichtbare totale gemeente.

Een groep die zich in deze tijd kerk of gemeente noemt is dus niet meer dan een groep gelovigen, alle structuur die daar gevonden wordt is dus mensenwerk.
Het gezag ligt enkel en alleen bij ons Hoofd, Christus. Hij bestuurt ons rechtstreeks Fil 2:13 want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, om zijn welbehagen.

In de nieuwe verbondsgemeente zal God de wet in hun binnenste schrijven, zoals we al gezien hebben. Door geboorte wordt je lid van het volk van Israël, de nieuwe verbondsgemeente. Maar door uitverkiezing wordt je gevoegd bij het lichaam van Christus. Ef 1:4 zoals Hij ons in Hem heeft uitverkoren vóór de grondlegging van de wereld. Uitverkiezing heeft niets te maken met behoudenis. De behoudenis is door het geloof van Christus Jezus en is voor alle mensen gelijk in welke tijd men ook leeft (Rom 3:21-26). Uitverkiezing echter heeft te maken met positie. Israël is uitverkoren om Gods volk te zijn en wij zijn uitverkoren om het lichaam van Christus te vormen.
Daarbij zijn we gezegend met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Ef 1:3

De nieuwe verbondsgemeente heeft aardse zegen zoals we o.a. lezen in Markus 16:17-18 Hen nu die geloven, zullen deze tekenen volgen:in mijn naam zullen zij demonen uitdrijven, in nieuwe talen zullen zij spreken, en met hun handen zullen zij slangen opnemen, en als zij iets dodelijks drinken, zal het hun geenszins schaden; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen beter worden. De uitwerking hiervan komen we tegen in handelingen waar veelvuldig genezingen zijn en uitdrijving van boze geesten en ook de talen (of tongen) komen we tegen. Al direct bij de uitstorting van de Heilige Geest, maar ook Paulus zegt dat hij in vreemde talen heeft gesproken.

In de tegenwoordige tijd claimt men nogal eens met name de gave van genezing en de tongentaal. Het voert te ver om daar nu op in te gaan, maar u begrijpt dat deze gaven, die aards zijn, niet voor ons gelden, wij hebben immers hemelse gaven. Dus zal iemand die ziek is gewoon naar de dokter moeten en als we naar een ander land gaan moeten we gewoon de taal leren.

Hoe ziet de toekomst er uit voor de gemeente het lichaam van Christus?
De nieuwe verbondsgemeente zal zijn uiteindelijke doel bereiken in het koninkrijk van God hier op aarde, het zgn. vrederijk. Wij de gemeente, het lichaam van Christus, zullen ook ons doel bereiken, nl. de nieuwe mens samen met Christus, die het hoofd is. Feitelijk kun je zeggen dat overal waar Christus is Zijn lichaam is. Als Christus verschijnt, wij met Hem, als Christus regeert, wij met Hem, als Christus Zijn erfenis in ontvangst neemt, wij met Hem.

Onze toekomst is Christus. Wat een geweldig hoge positie mogen wij toch innemen.
Samenvattend zou ik dus willen stellen dat er drie verschillende gemeenten van God in de Bijbel genoemd worden. De oude verbondsgemeente, de nieuwe verbondsgemeente, die de oude vervangt en de gemeente het lichaam van Christus, dat er profetisch gezien tussen gevoegd is. Het is dus van belang om met onderscheid te lezen. Niet overal, waar we het woord gemeente tegenkomen, gaat het over ons, de gemeente het lichaam van Christus.
2Tim 2:15 Beijver je, je aan God beproefd voor te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, die het woord van de waarheid recht snijdt.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina