U bevindt zich hier: Artikelen Machtelt de Haan

De gevolgen van rechtvaardiging

Wij zijn gerechtvaardigd op grond van geloof, dat hebben we gelezen in hoofdstuk 3 en 4. De gerechtigheid van God, die geopenbaard is door het geloof van Jezus Christus is door geloof ons deel geworden. Wat zijn daar de gevolgen van, daar gaat hoofdstuk 5 over.
Het eerste gevolg lezen we in vers 1:
Wij dan, gerechtvaardigd op grond van geloof, hebben vrede met God door onze Here Jezus Christus...
Vrede met God, dat houdt in dat er eerst geen vrede was. In de Christenheid wordt veelal gedacht dat God boos op ons was en dat het offer van de Here Jezus Hem genoegdoening gaf. Maar dat klopt niet en ik wil proberen dat duidelijk te maken.
Een hele belangrijke tekst in dit verband is 1Joh.4:8 en 16 God is liefde.
God is liefde in zijn wezen, het is niet zomaar een karaktereigenschap, nee Hij is liefde. Eigenlijk staat er in de grondtekst God liefde Als je God zegt dan zeg je liefde.
Dat dat zo is, en dat Gods liefde ook werkelijk naar ons uitgaat lezen we bv in Joh.3:16
Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Hier lezen we dat de liefde van God uitging naar de wereld, nog voordat zij gerechtvaardigd werd. En dat lezen we ook in het hoofdstuk dat wij nu bespreken.
Vers 6 Want toen wij nog krachteloos waren, is Christus te rechter tijd voor goddelozen gestorven.
Vers 8 Maar God bevestigd zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren.
Vers 10 Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn Zoon...
Wij waren dus vijanden van God, niet andersom; God had ons lief. Maar wij hadden de kant van de tegenstander gekozen en stonden dus vijandig tegenover God.
Maar nu niet meer. Als gevolg van het werk van de Here Jezus zijn wij gerechtvaardigd en hebben vrede met God.
Deze vrede met God is niet hetzelfde als de vrede van God. Dat komen we tegen in Fil.4:7
De vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaren in Christus Jezus.
Dit is de vrede die we in God kunnen vinden en deze gaat veel verder. Het is geen ontbreken van vijandschap, maar een vrede die van God is. We kunnen haar niet verklaren, het gaat ons verstand te boven, maar we kunnen er deel aan krijgen door al onze verlangens bekend te maken bij God. Dus door in de praktijk van ons leven alles met God te delen. De vrede met God die hebben we al, dat is het gevolg van het werk van de Here Jezus, de vrede van God daar kunnen we deel aan krijgen door communicatie.

Een tweede gevolg van de rechtvaardiging van het geloof is
vers 2 onze Here Jezus Christus, door wie wij ook de toegang verkregen hebben tot deze genade waarin wij staan...
Uit genade zijn we gerechtvaardigd. We hadden het niet verdiend. Maar hebben het om niet gekregen. Hier staat echter dat we toegang hebben verkregen, er is een deur opengegaan, tot deze genade, waarin we staan. Er is dus ook een voortgaande genade, Een genade waardoor we stand houden.
Lees maar in Ef 2:8-10:
Want uit genade bent u behouden, door het geloof; en dat niet uit u, het is de gave van God; niet op grond van werken, opdat niemand roemen. Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, die God tevoren heeft bereid, opdat wij daarin zouden wandelen.
Wij hoeven dus alleen maar te wandelen. De laatste keer dat ik een dag gewandeld heb, had ik niet het idee dat ik zo hard moest werken, het voelde eerder als vakantie. God heeft de goede werken al bereid, het zijn Zijn werken! Wij mogen leven uit genade.
1Kor 15:10 Maar door de genade van God ben ik wat ik ben; en Zijn genade aan mij is niet vergeefs geweest, maar ik heb overvloediger gearbeid dan zij allen; maar niet ik, maar de genade van God met mij.
Het is bijna onmogelijk een keuze te maken uit alle teksten over genade, de bijbel staat er bol van. Alles wat we doen is op grond van genade. Het woord charis , Grieks voor genade komen we in allerlei vormen tegen. Vaak is dat niet terug te vinden in onze vertaling bv in Ef 4:32
Maar weest jegens elkaar goedertieren, welgezind, elkaar vergevend, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Hier staat het Griekse woord charisomai wat letterlijk betekent genade betonen.
Zo ook blijdschap in Fil 4:4
Verblijdt u altijd in de Here.
Hier vinden we het Griekse woord Charion en dat betekent vol van genade
In de RK-kerk komen we de eucharistie tegen, dat komt van het Griekse woord eucharisteia wat betekent de goede genade van God uitspreken. Misschien is die gedachte van de katholieken nog niet zo gek.
Genade is één van de kernwoorden in de bijbel. Het is dus duidelijk dat we, nadat we door genade gerechtvaardigd zijn, niet terug moeten keren naar werken. Wij mogen bij de genade blijven; wij mogen staan in de genade.

Het derde gevolg van de rechtvaardiging door het geloof is:
vers 2 ...en wij roemen in de hoop op de heerlijkheid van God.
Jazeker er is roem, wij mogen trots zijn. Wij mogen trots zijn op de heerlijkheid van God.
Voor de gelovigen in Rome, de gelovigen onder het nieuwe verbond, is het een heerlijkheid die in de toekomst ligt. Zij wordt pas geopenbaard in het koninkrijk van God op aarde. Over deze heerlijkheid zegt Paulus in 2Cor 3:18 (ik citeer uit de herziene Statenvertaling)
Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld,van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de Geest van de Heere bewerkt wordt.
Zoals de maan het licht van de zon weerkaatst, zo weerkaatst de gelovige vanhet nieuwe verbond de heerlijkheid van de Heer. Voor ons, leden van het lichaam van Christus, ligt het iets anders. Bij ons is de hoop van de heerlijkheid Christus in u, zoals we kunnen lezen in Kol 1:27. Dus de hoop der heerlijkheid woont in ons, wij weerspiegelen niet, maar zijn deel van de zon. Dus reden te meer om te roemen in de hoop der heerlijkheid.
Er is dus wel degelijk roem. Als Paulus het in hoofdstuk 3 vers 27 heeft over roem, dan zegt hij:
Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof.
Wij roemen dus niet in onszelf of in onze werken, maar wel in de hoop op de heerlijkheid. Dat wat God bewerkt heeft.

Het lijkt wel of Paulus nu pas echt loskomt als het gaat over roem. Waar roemen wij nog meer in?
Vers 3 En dat niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen,...
Als we lezen over verdrukkingen, dan gaat het niet over lijden in het algemeen, maar over het lijden om Christus wil.
Er staat niet dat wij moeten roemen, maar het roemen wordt gezien als een gevolg van de gerechtigheid. Dit is wat God in ons werkt. Er staat ook niet dat we blij moeten zijn,nee alleen dat we roemen. En Paulus legt ook uit waarom we roemen nl vers 3-5.
Daar we weten dat de verdrukking volharding werkt, en de volharding beproefdheid en de beproefdheid hoop;...
Ik weet niets van verdrukking, daarom zal mijn denken over deze teksten ook altijd theoretisch blijven. De kans op verdrukking kan ons bang maken, omdat ik nu niet de kracht krijg om verdrukking te doorstaan, die kracht krijg ik pas op het moment dat ik het nodig heb. Maar ik wee wel op grond van dit gedeelte dat verdrukking uiteindelijk een goede uitwerking heeft; het resultaat is hoop vers 5
en de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten is uitgestort door de Heilige Geest die ons gegeven is.
Je zou er bijna overheen lezen, maar hier staan twee heel belangrijke dingen:
In de eerste plaats dat de liefde van God in onze harten is uitgestort. God is liefde en die liefde daar hebben we niet een klein beetje van gekregen, nee die liefde is uitgestort, alsof je een emmer leeggooit. Begrijp je nu hoe het kan dat je mensen lief kunt hebben, ondanks alles? Het is geen opgave om je vijanden lief te hebben als God zelf die liefde in je werkt, maar je moet het niet in eigen kracht proberen, Hij wil het doen.
Het tweede heel belangrijke punt is: de Heilige Geest die ons gegeven is.
Lees ik dat goed? Hoef ik niet meer extra gedoopt te worden in de Heilige Geest? Geen handoplegging meer? Geldt dit echt voor alle gelovigen? Ja, het staat er echt, zonder voorbehoud. De Heilige Geest die ons gegeven is. We komen hier nog op terug in hoofdstuk 8 waar we in vers 9 lezen maar als iemand de Geest van Christus niet heeft, die behoort Hem niet toe. Conclusie:
omdat alle gelovigen Hem toebehoren, hebben ook alle gelovigen de Heilige Geest ontvangen.
Hoe weten we nu zo zeker dat die hoop niet beschaamt maakt? Simpel omdat het niet van ons afhankelijk is, maar van de liefde van God. En hoe groot die liefde is zien we in vers 8
Maar God bevestigd zijn liefde tot ons hierin, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren
Zie je hoe groot die liefde is, dan is niets meer onmogelijk.

In vers 9 lees je de toekomstverwachting van de gelovigen in de nieuwe verbondsgemeente. Zij verwachten behouden te worden in de toekomst van de komende toorn. Als we het profetisch woord lezen, dan zien we dat Israël en de wereld nog een hele lijdensweg te wachten staat. Maar de gelovigen zullen behouden worden van deze toorn. Wij zijn al behouden van de komende toorn. Want wij zijn nu al met Christus geborgen in God. De oordelen gaan niet meer over ons heen. Wij zien nog wel uit naar de verlossing van ons lichaam. Dat lichaam dat nog verbonden is met deze aarde, met alle gevolgen van dien.

En tenslotte zegt Paulus in vers 11:
En dat niet alleen, maar wij roemen ook in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben.
Ja daar mogen wij in roemen, in Hem. Niet in onszelf, maar in God; Hij is het die ons hersteld heeft, die ons zo'n geweldig nieuw leven heeft gegeven, die ons liefheeft en zijn liefde in onze harten heeft uitgestort, die ons de Heilige Geest gegeven heeft en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dat is roemen in God.

Als u wilt reageren kunt u rechtsonder op 'CONTACT' klikken.
Startpagina // Volgende